REKLAMA
Drogi Wiadomości
7 Minut czytania

Nowe przetargi na budowę drogi S5

Bydgoski Oddział GDDKiA wybiera nowych wykonawców 3 odcinków drogi S5 w woj. kujawsko-pomorskim po tym, jak z winy nierzetelnego wykonawcy zmuszony był do odstąpienia od pierwotnych umów.

Budowa drogi S5, fot. GDDKiA O/Bydgoszcz
Budowa drogi S5, fot. GDDKiA O/Bydgoszcz
Uruchomiono procedurę wyboru nowych podmiotów, które dokończą prace.

W zgodzie z przepisami


Do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej trafiła dokumentacja dla odcinka od węzła Bydgoszcz Błonie (pierwotna nazwa Białe Błota) do Szubina. W najbliższych dniach wyślemy dokumentację na dokończenie dwóch kolejnych odcinków pomiędzy Nowymi Marzami a węzłem Bydgoszcz Północ (pierwotna nazwa Aleksandrowo). Przewidujemy zawarcie umów w terminie, który pozwoli nowym wykonawcom przystąpić do robót budowlanych niezwłocznie po zakończeniu okresu zimowego, tj. w marcu 2020 r.

Nie ma zgody dla nierzetelnej realizacji kontraktów GDDKiA


Nowe przetargi to efekt rozwiązania umów z dotychczasowym wykonawcą – firmą Impresa Pizzarotti. Przypomnijmy, że po wielokrotnych wezwaniach do rzetelnej i zgodnej z podpisanymi umowami realizacji kontraktów na trzech odcinkach S5, 11 czerwca br. odstąpiliśmy od umów. Wykonawca nie wywiązał się z wezwań wręczanych przez GDDKiA i prowadził kontrakty niezgodnie z zawartymi umowami. Nie wypełniał postanowień dotyczących ich realizacji, w tym realizacji postępu robót zgodnego z harmonogramem oraz nie regulował płatności dla podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów. Natychmiast rozpoczęliśmy przygotowania do ogłoszenia przetargów na dokończenie prac.

To za mało, aby kontynuować współpracę. Zaawansowanie robót dotychczasowych wykonawców i podejmowane działania węzeł Nowe Marzy – węzeł Świecie Południe (pierwotna nazwa Dworzysko):
– długość: 23,3 km,
– zaawansowanie rzeczowe robót dotychczasowego wykonawcy to ok. 23,2%,
– zaawansowanie czasowe do momentu odstąpienia od umowy to ok. 87,5%.

Kontrakt został zawarty z firmą Impresa Pizzarotti na kwotę blisko 375 mln złotych, co stanowiło jedynie 63% wartości kosztorysu GDDKiA.

W trakcie realizacji zadania, Zamawiający stwierdzał uchybienia wykonawcy w realizacji kontraktu, które uzasadniały uznanie, że wykonawca nienależycie wykonywał obowiązki kontraktowe. Uchybienia te to m.in. brak odpowiedniego zaangażowania, zaawansowania i postępu robót w stosunku do obowiązującego Programu Robót, a także zakresu wykonanych prac.

Podczas nienależytej realizacji robót, zgodnie z subklauzulami kontraktowymi (m.in. 2.5 oraz 15.1) GDDKiA wysłała do wykonawcy 22 powiadomienia dotyczące okoliczności mających wpływ na realizację kontraktu. Pomimo wezwań, wykonawca nie wywiązywał się z zapisów umownych.

Węzeł Świecie Południe (pierwotna nazwa Dworzysko) – węzeł Bydgoszcz Północ (pierwotna nazwa Aleksandrowo):

– długość: 2,4 km,
– zaawansowanie rzeczowe robót dotychczasowego wykonawcy to ok. 29,9%,
– zaawansowanie czasowe do momentu odstąpienia od umowy to ok. 88,8%.

Kontrakt został zawarty z firmą Impresa Pizzarotti na kwotę blisko 410 mln złotych, co stanowiło jedynie 60% wartości kosztorysu GDDKiA.

W trakcie realizacji zadania, Zamawiający stwierdzał uchybienia wykonawcy w realizacji kontraktu, które uzasadniały uznanie, że wykonawca nienależycie wykonywał obowiązki kontraktowe. Uchybienia te to m.in. brak odpowiedniego zaangażowania wykonawcy, zaawansowania i postępu robót w stosunku do obowiązującego Programu Robót, a także zakresu wykonanych prac.

Podczas nienależytej realizacji robót, zgodnie z subklauzulami kontraktowymi (m.in. 2.5 oraz 15.1) GDDKiA wysłała do wykonawcy 23 powiadomienia dotyczące okoliczności mających wpływ na realizację kontraktu. Pomimo wezwań, wykonawca nie wywiązywał się z zapisów umownych.

Węzeł Bydgoszcz Błonie (pierwotna nazwa Białe Błota) – Szubin

– długość: 9,7 km,
– zaawansowanie rzeczowe robót dotychczasowego wykonawcy to ok. 39%,
– zaawansowanie czasowe do momentu odstąpienia od umowy to ok. 96,4%.

Kontrakt został zawarty z firmą Impresa Pizzarotti na kwotę blisko 260 mln złotych, co stanowiło jedynie 61% wartości kosztorysu GDDKiA.

W trakcie realizacji zadania, Zamawiający stwierdzał uchybienia wykonawcy w realizacji kontraktu, które uzasadniały uznanie, że wykonawca nienależycie wykonywał obowiązki kontraktowe. Uchybienia te to m.in. brak odpowiedniego zaangażowania wykonawcy, zaawansowania i postępu robót w stosunku do obowiązującego Programu Robót, a także zakresu wykonanych prac.

Podczas nienależytej realizacji robót, zgodnie z subklauzulami kontraktowymi (m.in. 2.5 oraz 15.1) GDDKiA wysłała do wykonawcy 24 powiadomienia dotyczące okoliczności mających wpływ na realizację kontraktu. Pomimo wezwań, wykonawca nie wywiązywał się z zapisów umownych.

Błędów z przeszłości nie powtórzymy


Wyciągamy wnioski z poprzednich przetargów i tym razem położymy zdecydowanie większy nacisk w kwestii merytorycznych i rzetelnych odpowiedzi na pytania potencjalnych wykonawców zgłaszane w trakcie trwania procedury przetargowej. Dążymy do tego, aby oferenci składali przemyślane, dobrze skalkulowane i optymalne oferty. Zależy nam na minimalizacji ryzyk po stronie przyszłych wykonawców, co z pewnością przełoży się na profesjonalnie przygotowane oferty.

Szczegółowo będą analizowane ewentualne kwestie rażąco niskiej ceny. W przetargach na odcinki drogi S5, w szczególności te, które obecnie ponawiamy, kwestia weryfikacji rażąco niskiej ceny nie zawsze została przeanalizowana wystarczająco rzetelnie, co nie było bez znaczenia dla obecnej sytuacji.

Na pozostałych odcinkach prace w toku


Tymczasem na pozostałych czterech odcinkach budowanej drogi S5 realizowane są roboty w branży mostowej, drogowej, energetycznej i wodno-kanalizacyjnej. Prace prowadzone są zgodnie z zakładanym harmonogramem i na bieżąco monitorujemy ich postęp.

Węzeł Bydgoszcz Północ (pierwotna nazwa Aleksandrowo) – węzeł Bydgoszcz Opławiec (pierwotna nazwa Tryszczyn):

– długość: 14,7 km,
– wykonawca: konsorcjum firm INTERCOR (lider) i Trakcja PRKiI (partner),
– stan zaawansowania kontraktu wynosi około 75%.

Prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem. Roboty nawierzchniowe na jezdniach głównych są na ukończeniu. W ramach tego odcinka budowane są dwa największe obiekty mostowe na S5. Jeden nad torami kolejowymi w rejonie Maksymilianowa, dla którego w bieżącym miesiącu planowane jest podniesienie konstrukcji stalowej do projektowanych rzędnych, a następnie jej scalenie. Drugi obiekt to most przez Brdę, na którym ustrój nośny pod jedną jezdnię jest już zabetonowany i obecnie montowane jest wyposażenie, a pod drugą jezdnię planuje się zakończenie betonowania jeszcze w sierpniu br.

Węzeł Bydgoszcz Opławiec (pierwotna nazwa węzeł Tryszczyn) – Bydgoszcz Błonie (pierwotna nazwa węzeł Białe Błota):

– długość: 13,5 km,
– wykonawca: konsorcjum firm POLAQUA (lider) i DRAGADOS (partner),
– stan zaawansowania kontraktu wynosi około 50%.

Roboty są rozciągnięte na wszystkich asortymentach: roboty ziemne, podbudowy z chudego betonu oraz nawierzchnia z betonu cementowego. Prace trwają również na wszystkich obiektach inżynierskich. Wykonawca koncentruje swoje prace również na węźle Bydgoszcz Zachód celem wdrożenia tymczasowej organizacji ruchu i otwarcia tym samym nowych, kolejnych frontów robót na węźle.

Szubin – węzeł Żnin Północ (pierwotna nazwa węzeł Jaroszewo)

– długość: 19,3 km,
– wykonawca: konsorcjum firm Trakcja PRKiI (lider) i INTERCOR (partner),
– stan zaawansowania kontraktu wynosi ok. 60%.

W tej chwili toczą się rozmowy pomiędzy stronami, czyli Wykonawcą i Zamawiającym celem usprawnienia działań na omawianym odcinku. GDDKiA na bieżąco monitoruje sytuację na wszystkich kontraktach i reaguje zgodnie z przepisami i zapisami kontraktowymi, gdy wymaga tego sytuacja.

Węzeł Żnin Północ (pierwotna nazwa węzeł Jaroszewo) – granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego:

– długość: 25,1 km,
– wykonawca: konsorcjum firm KOBYLARNIA (lider) i MIRBUD (partner),
– stan zaawansowania kontraktu wynosi ponad 80%.

Prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem. Obecnie realizowana jest warstwa ścieralna na jezdniach głównych. Obiekty mostowe w większości są na ukończeniu, a na pozostałych obiektach trwają prace wykończeniowe.

Strategiczna S5


Droga ekspresowa S5 biegnąca z południa w kierunku północnym spinać będzie cztery aglomeracje: Wrocław, Poznań, Bydgoszcz oraz Gdańsk, stając się tym samym jedną z głównych dróg o podstawowym charakterze dla gospodarki kraju i dużym znaczeniu dla rozwoju portów w Gdańsku i Gdyni. Budowa drogi ekspresowej S5 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, o długości prawie 130 km, przebiegać będzie od zjazdu z autostrady A1 w Nowych Marzach koło Grudziądza do Mielna na granicy z Wielkopolską.

Kalendarium:

– 23 września oraz 1 października 2014 r. ogłoszono przetargi na siedem odcinków drogi ekspresowej S5 w województwie kujawsko-pomorskim.
– 12 października 2015 r. podpisano umowy na zaprojektowanie i budowę prawie 130 km drogi ekspresowej S5 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (wszystkie siedem odcinków).
– Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, oprócz ceny, punktowany był termin wykonania prac oraz okres gwarancji.
– 11 czerwca 2019 r. z winy wykonawcy (Impresa Pizzarotti) odstąpiono od umów na trzy odcinki S5.
– sierpień 2019 r. – ogłoszenie przetargów na dokończenie trzech odcinków S5.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Bydgoszcz

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA