Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Nowe warunki przetargu na KSZR

Zbalansowany podział ryzyka, czy nowe zasady odpowiedzialności kontraktowej to jedne ze zmian wprowadzonych przez GDDKiA w dokumentacji przetargowej na Regionalne Projekty Wdrożeniowe Krajowego Systemu Zarządzanie Ruchem Drogowym.

Dynamiczne wyznaczanie objazdów, grafika: GDDKiA
Dynamiczne wyznaczanie objazdów, grafika: GDDKiA
GDDKiA wychodzi naprzeciw oczekiwaniom branży ITS, czyli związanej z Inteligentnymi Systemami Transportowymi. Dlatego wprowadziliśmy zmiany w dokumentacji, tj. w zapisach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), realizowanego obecnie przetargu na Regionalne Projekty Wdrożeniowe KSZRD. Wynikają one z szeregu głosów płynących z rynku wykonawców ubiegających się o pozyskanie zamówień w ramach projektu KSZRD na sieci TEN-T Etap 1. Zostały one wyrażone w licznych pytaniach do treści SIWZ-ów, wnioskach o zmiany treści, czy podnoszonych w treści środków odwoławczych, w toku postępowań przetargowych. GDDKiA na bieżąco prowadzi szczegółową analizę wspomnianych dokumentów w szczególności pod kątem sygnalizowanych trudności z późniejszą realizacją zadania.

Pomimo pierwotnie przyjętych założeń, jako odpowiedzialny Zamawiający, podzielając w części przedstawianą argumentację, podjęliśmy decyzje o wprowadzeniu do SIWZ w ramach trwającego przetargu na Regionalne Projekty Wdrożeniowe KSZRD zmian w obszarach, które były wskazywane przez rynek jako krytyczne. Zmiany dotyczą głównie zagadnień podziału ryzyka, zasad odpowiedzialności kontraktowej, wysokości kar umownych, czy optymalizacji części wymagań technicznych.

Co ważne, elementy KSZR są również równolegle realizowane w ramach budowy nowych odcinków dróg w PBDK. Chodzi tu o takie komponenty systemu jak chociażby miejsca punktów pomiarów ruchu, przepusty dla światłowodów i wiele innych. To wszystko pozwala skrócić realizacje pozostałych elementów KSZR takich jak Centralny i Regionalne Projekty Wdrożeniowe.

Tekst i grafika: GDDKiA

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI