REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Nowelizacja przepisów technicznych w drogownictwie

Resort infrastruktury prowadzi intensywne prace zmierzające do opracowania zupełnie nowej struktury przepisów techniczno-budowlanych, które docelowo zastąpią rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dla dróg.

Zdjęcie: marcinjozwiak, pixabay.com
Zdjęcie: marcinjozwiak, pixabay.com
Realizowane opracowania pozwolą w perspektywie około dwóch lat na określenie nowoczesnych i jednoznacznych wymagań technicznych w drogownictwie. Do tego czasu, w związku ze wzrostem liczby inwestycji realizowanych na drogach publicznych oraz ujawniających się w toku prowadzonych postępowań niedoskonałości obowiązujących przepisów, zdecydowano się na ich nowelizację.

13 września 2019 r. weszły w życie trzy rozporządzenia Ministra Infrastruktury, nowelizujące obowiązujące rozporządzenia:
– w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
– w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie,
– w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych.

To kolejne efekty działań Ministerstwa Infrastruktury w obszarze drogowych wymagań technicznych.

– Rozporządzenia zawierają przede wszystkim korekty, doprecyzowania i uszczegółowienia. Celem nowelizacji nie jest wprowadzanie nowych rozwiązań i warunków, a usunięcie niejasności w już obowiązujących przepisach. Wprowadzany jest szereg ułatwień i uproszczeń, a wybrane przepisy, ze względu na optymalizację dotychczasowych wymagań i likwidację barier prawnych, pozwolą na sprawniejsze i szybsze przygotowywanie inwestycji drogowych, bez obniżania poziomu bezpieczeństwa dla użytkowników dróg publicznych –
powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Największą grupę propozycji zmian w przepisach oparto na doświadczeniach resortu wynikających z rozpatrywania wniosków o odstępstwa od przepisów nowelizowanych rozporządzeń. Zmiany te pozwolą na zniesienie konieczności uzyskiwania zgody na odstępstwo w przypadkach, które nie wpływają istotnie na obniżenie poziomu bezpieczeństwa, a mogą przyczynić się do znacznego przyspieszenia realizacji inwestycji. Tym samym podpisane rozporządzenia uelastyczniają przepisy, przy jednoczesnym minimalizowaniu obciążeń.

Szacuje się, że dzięki wprowadzanym zmianom możliwe będzie skrócenie czasu uzyskania decyzji pozwalającej na realizację inwestycji średnio o około cztery miesiące, niezbędne na uzyskanie zgody na odstępstwo.

Z rozporządzeniami można zapoznać się na stronie Dziennika Ustaw:
– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1643),
– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1642),
– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. poz. 1644).

Nowy podręcznik dla projektantów


Jednocześnie, w związku ze zmianą podejścia do projektowania drogowych obiektów inżynierskich na obciążenia ruchome, resort infrastruktury 30 sierpnia 2019 r. podpisał z firmą PROMOST CONSULTING z Rzeszowa umowę na opracowanie podręcznika pt. „Projektowanie obiektów mostowych według Eurokodów w praktyce”.

Będzie to praktyczny zbiór działań, pokazujący w przystępny sposób, na konkretnych przykładach, procedurę projektowania obiektów mostowych według Eurokodów, w tym zawierający przede wszystkim przykłady obliczeń niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania obiektu.

Podręcznik będzie stanowił narzędzie wspomagające proces projektowania obiektów mostowych, będąc jednocześnie uzupełnieniem działań prowadzonych w resorcie w zakresie tworzenia przepisów techniczno-budowlanych oraz opracowań specjalistycznych.

Docelową grupę odbiorców podręcznika stanowić będą osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (przede wszystkim w specjalności mostowej), studenci uczelni technicznych na kierunkach związanych z budownictwem mostowym, przedstawiciele administracji drogowej, architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.

Opracowania rekomendowane przez Ministra


Wychodząc naprzeciw potrzebom zarządców dróg, projektantów i wykonawców, oprócz podręcznika, na zlecenie resortu infrastruktury systematycznie powstają opracowania specjalistyczne, mające na celu m.in. pomoc w przygotowywaniu i realizacji inwestycji oraz w zarządzaniu drogami. Opracowania te dostępne są bezpłatnie na stronie Ministerstwa Infrastruktury jako wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra Infrastruktury.

Tekst: Ministerstwo Infrastruktury
Zdjęcie: marcinjozwiak, pixabay.com
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA