REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Nowoczesny system gospodarowania odpadami w Tarnowie

Ponad 10 mln zł z unijnego Funduszu Spójności trafi do Tarnowa na realizację inwestycji pod nazwą „System Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów w Tarnowie”.

Dotacja przekazana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozwoli zorganizować nowoczesny recykling, czyli właściwe i bezpieczne selekcjonowanie i przetwarzanie odpadów oraz ich ponowne wykorzystanie.

Beneficjentem dotacji z NFOŚiGW w wysokości 10 494 475 zł jest tarnowskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Umowę regulującą przekazanie środków na inwestycję obie strony podpisały w lipcu br. Koszt całkowity inwestycji wyniesie 18 982 653 zł. W ramach projektu przewidziano realizację szeregu przedsięwzięć budowlanych i technologicznych.

Przede wszystkim powstaną dwa PSZOK-i, czyli Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, które będą dostępne nie tylko dla mieszkańców Tarnowa, ale także całej gminy. Na terenie obu punktów znajdą się specjalne pomieszczenia wyposażone w sprzęt do prowadzenia napraw zebranych lub przynoszonych przez mieszkańców przedmiotów, w tym „elektrośmieci”. Na ustawionych regałach mają być eksponowane naprawione rzeczy, przeznaczone do ewentualnego zabrania przez odwiedzających punkt.

W ramach tarnowskiego PSZOK przy ulicy Komunalnej zorganizowana zostanie także specjalna ścieżka edukacyjna. W jej skład wejdą m.in. tablice tematyczne i gabloty informacyjne, laboratorium energii odnawialnej, wiata edukacyjna z ławkami i stolikami, stanowiska do praktycznej nauki segregacji odpadów oraz wydzielona część rekreacyjna dla najmłodszych.

Ponadto Miejskie Stacje Recyklingowe (MSR) posłużą do terenowej zbiórki surowców i odpadów. Pozyskane rzeczy po przewiezieniu do PSZOK będą w wydzielonym pomieszczeniu dzielone na odpady o określonej klasyfikacji, w tym przedmioty do możliwej naprawy lub renowacji. Ponieważ MSR-y mają być ustawiane w różnych punktach miasta, zostaną też wykorzystane w działaniach promocyjnych i edukacyjnych w czasie realizacji projektu.

Trzecim elementem inwestycji będzie kompostownia odpadów zielonych o mocy przerobowej 6000 Mg/rok. Proces kompostowania ma być oparty na wodoszczelnych i oddychających membranach, które ochronią przykryty materiał przed wpływem warunków atmosferycznych i zapobiegną niekontrolowanemu procesowi rozkładu beztlenowego. Membrany powodują taką samą ochronę przed warunkami atmosferycznymi jak zamknięte hale, przewyższają je jednak pod względem technologicznym. Dzięki ich walorom zachodzi naturalny proces kompostowania, bez potrzeby intensywnego zraszania złoża i budowy biofiltrów dla odpadów wydzielających odory w czasie procesu.

Prace związane z projektem potrwają do końca 2019 r. Efekt ekologiczny w pełni zostanie osiągnięty w 2020 r., a jego wskaźnikiem będzie objęcie 133 481 osób systemem zagospodarowania odpadów.

Tarnowskie przedsięwzięcie zostało wsparte dotacją dzięki działaniu 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu). Działanie to wdrażane jest przez NFOŚiGW w porozumieniu z Ministerstwem Środowiska.

Autor: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA