REKLAMA
Kolej Wiadomości
6 Minut czytania

O kolei na forum europejskim

17 listopada 2021 r. w Brukseli odbyła się konferencja pt. „Rola i znaczenie transportu kolejowego w europejskich regionach. Budowanie efektywnych regionalnych systemów transportowych opartych na kolei”.

 

Zdjęcie: PKP S.A., www.pkp.pl
Zdjęcie: PKP S.A., www.pkp.pl

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach Europejskiego Roku Kolei przez Przedstawicielstwo PKP w Belgii, Dom Polski Wschodniej i Europejski Komitet Regionów.

Konferencja została zorganizowana z inicjatywy Przedstawicielstwa PKP w Brukseli w ramach trwającego Europejskiego Roku Kolei – inicjatywy, która ma na celu promowanie zrównoważonej mobilności w oparciu o kolej, a także zachęcenie państw członkowskich, władz regionalnych i lokalnych oraz sektora kolejowego do zwiększenia udziału transportu szynowego w europejskim systemie transportowym obejmującym przewozy pasażerskie i towarowe. W dwóch tematycznych debatach poświęconych budowaniu efektywnych regionalnych systemów transportowych w oparciu o kolej oraz znaczeniu podnoszenia jakości i atrakcyjności usług kolejowych poprzez innowacje, cyfryzację, rozwiązania door2door wzięli udział eksperci Komisji Europejskiej, samorządowcy z Polski i zagranicy oraz przedstawiciele sektora kolejowego, w tym menadżerowie z Grupy PKP: Krzysztof Golubiewski – członek zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. oraz Maciej Lignowski – prezes zarządu PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście sp. z o.o. Podczas konferencji podkreślano konieczność oddolnego budowania i wzmacniania systemu kolejowego na poziomie regionów, wskazując na dużą rolę i odpowiedzialność władz samorządowych w tym zakresie.

Jak podkreślał Maciej Lignowski – prezes zarządu PKP SKM, niezbędne jest prowadzenie prokolejowej polityki transportowej w regionach, w tym nadanie przez władze regionalne/miejskie priorytetu inwestycyjnego i rozwojowego dla kolei m.in. w Regionalnych Planach Transportowych oraz na, poziomie miast, w tzw. SUMP-ach (Sustainable Urban Mobility Plans – Zrównoważonych Planach Mobilności Miejskiej). Oba muszą uwzględniać wiodącą rolę kolei jako masowego ekologicznego środka publicznego transportu, w tym działania wspierające jej rozwój w postaci inwestycji w regionalną i lokalną infrastrukturę kolejową oraz tabor, także na rzecz zapewnienia do niej dostępu, kreowania niezbędnego potoku pasażerów poprzez zapewnienie komplementarności i synergii z innymi środkami transportu czy promowania zrównoważonej mobilności wśród obywateli.

– Jeżeli kolej ma stać się rdzeniem efektywnych zrównoważonych regionalnych systemów transportowych, niezbędna jest do tego ścisła współpraca i konsultacja władz regionalnych z przewoźnikami i zarządcami infrastruktury kolejowej (torowej i stacyjnej), zarówno przy ich tworzeniu, jak i wdrażaniu. Kluczowe jest również dążenie do realizacji wspólnie obranych celów przez wszystkich interesariuszy w regionie –
podkreślał prezes PKP SKM w Trójmieście.

W podobnym tonie wypowiadali się przedstawiciele Komisji Europejskiej, upatrując w działaniach władz regionalnych i miejskich nadania koniecznego impulsu dla rozwoju zrównoważonej mobilności na ich terenie. Uczestnicy spotkania zgodzili się, że przesuniecie modalne z transportu indywidualnego (drogowego) na rzecz zrównoważonych form transportu masowego, jaką jest kolej, może być najskuteczniejszym narzędziem dekarbonizacji regionalnych systemów transportowych w tym redukcji emisji, zanieczyszczeń powietrza, środowiska, hałasu i kongestii w miastach.

Transport kolejowy – z ponad 9-krotnie mniejszą emisją CO2 na pasażerokilometr (w porównaniu z transportem lotniczym) czy tonokilometr w zestawieniu z towarowym transportem drogowym, a także 6-krotnie wyższą efektywnością energetyczną i najniższą liczbą wypadków śmiertelnych – jest nie tylko najbardziej ekologicznym, ale i najbardziej wydajnym i najbezpieczniejszym masowym środkiem transportu – akcentował podczas debaty Alberto Mazzolla, dyrektor wykonawczy CER. – Pojedynczy pociąg pozwala na przeniesienie z dróg setki indywidualnych samochodów (pasażerskich, towarowych) i, nawet przy założeniu postępu elektryfikacji transportu drogowego, wciąż nie rozwiąże się problemu kongestii na drogach regionalnych czy miejskich – podkreślał.

Z kolei Krzysztof Golubiewski – członek zarządu PKP S.A. zwracał podczas debaty uwagę na jeden głównych problemów w obszarze mobilności regionalnej, jakim jest wykluczenie komunikacyjne części populacji poprzez brak lub ograniczony dostęp do publicznych środków transportu, w tym właśnie do kolei. Jej dostępność jest również ograniczana poprzez brak komplementarności i synergii pomiędzy środkami transportu (niespójne rozkłady jazdy itp.). Takie wykluczenie transportowe ma bardzo negatywne skutki w kontekście rozwoju gospodarczego i społecznego.

– Dlatego też tak istotną rolę odgrywają takie programy inwestycyjne jak np. wdrażany w Polsce program Kolej Plus, mające na celu odbudowę regionalnej infrastruktury kolejowej i połączeń dla lepszego skomunikowania lokalnych społeczności z głównymi centrami społeczno-gospodarczego. W takim przypadku połączenie kolejowe staje się dla mieszkańców prawdziwym oknem na świat i szansą na rozwój –
mówił Krzysztof Golubiewski.

– PKP podejmują wysiłki na rzecz zwiększenia dostępności stacji kolejowych, zapewnienia transportu na tzw. pierwszej i ostatniej mili czy rozwijania szeroko rozumianych usług „od drzwi do drzwi”. Prowadzony jest program inwestycyjny obejmujący modernizację i budowę dworców kolejowych, bezpiecznych i wygodnych przydworcowych parkingów samochodowo-rowerowych, rozwijana jest też sieć systemu car-sharingowego w oparciu o auta elektryczne w ramach nowej usługi PKP Mobility. Natomiast w kwestii infrastruktury dostępowej przy stacji (drogi, ścieżki rowerowe), także skomunikowania ich z publicznym transportem miejskim/lokalnym oraz rozwoju infrastruktury przydworcowej, potrzebna są współpraca i wsparcie ze strony władz miejscowych –
podkreślał Krzysztof Golubiewski, członek zarządu PKP S.A.

Wybór głównego środka transportu, w tym kolei, jest determinowany przez wiele czynników, które składają się na nasze całkowite doświadczenie i zadowolenie z odbytej podróży „od drzwi do drzwi”.   Poza dostępnością stacji kolejowych, łatwością i krótkim czasem potrzebnym, żeby się do nich dostać oraz wygodnym nabyciem biletu (poprzez aplikacje mobilne itp.), ważną rolę odgrywa sama stacja kolejowa i świadczone na jej terenie usługi. Będąc łącznikiem pomiędzy właściwą podróżą pociągiem a pozostałymi jej etapami, ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia nie tylko płynności, ale i wygody oraz ogólnego zadowolenia z całej podróży, potwierdzając tym samym słuszność dokonanego przez nas wyboru środka transportu. Dobre skomunikowanie z komplementarnymi środkami transportu publicznego i indywidualnego pokrywającymi zapotrzebowanie na transport na pierwszej i ostatniej mili, bezpieczne i wygodne parkingi samochodowe/rowerowe, czytelne oznaczenia i łatwo dostępna informacja w czasie rzeczywistym na stacjach oraz dostępność dla osób z ograniczoną mobilnością to elementy, które PKP z powodzeniem wdrażają od wielu lat.

– Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem jest system biletowy. W tym obszarze udało nam się również wdrożyć z sukcesem integrację i wzajemne honorowanie biletów różnych przewoźników kolejowych, co ma niebagatelne znaczenie dla płynności i wygody na całej trasie podróży koleją –
akcentował Krzysztof Golubiewski.

– Zorganizowana przez Przedstawicielstwo PKP w Brukseli wspólnie z Domem Polski Wschodniej konferencja spotkała się z bardzo szerokim i pozytywnym zainteresowaniem zarówno w Unii Europejskiej, jak i Wielkiej Brytanii. Wzajemna współpraca kolei i władz regionalnych ma kluczowe znaczenie nie tylko dla odbudowy pozycji sektora w krajach i regionach Europy, ale przyczyni się równocześnie do dekarbonizacji sektora transportu i wpłynie na ograniczenie negatywnych zmian klimatycznych. Obecnie w Brukseli bardzo dużo mówi się o połączeniach międzynarodowych czy pociągach nocnych, natomiast ich rozwój nie jest możliwy bez efektywnego i komplementarnego rozwoju kolei na poziomie regionalnym –
mówił Tomasz Lachowicz, dyrektor Przedstawicielstwa PKP w Belgii.

Źródło: tekst PKP S.A., www.pkp.pl

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA