REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Odwołanie w przetargu na budowę S1 Mysłowice – Bieruń

23 maja 2022 r. spółka POLAQUA po raz kolejny złożyła odwołanie w przetargu na wybór wykonawcy ostatniego, brakującego odcinka drogi ekspresowej S1 między Mysłowicami a Bielskiem-Białą.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/
Zdjęcie: GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/
Tym razem odwołała się od wyboru oferty dokonanego 11 maja br. Wcześniejsze bezskuteczne odwołanie dotyczyło odrzucenia jej oferty z uwagi na zatajenie informacji, co wprowadziło w błąd zamawiającego.

Kluczowy odcinek


Najważniejszym celem inwestycji jest połączenie istniejącej drogi ekspresowej S1 pomiędzy Mysłowicami (węzeł Kosztowy II) a Bielsko-Białą (węzeł Suchy Potok). 22 lutego 2021 r. GDDKiA unieważniła trwające ponad rok postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy pierwszego odcinka tej trasy pomiędzy węzłem Kosztowy II w Mysłowicach a Oświęcimiem. Następnie, 6 kwietnia 2021 r., wszczęto postępowanie w tzw. trybie z wolnej ręki. Zastosowany przez GDDKiA tryb udzielenia zamówienia został zaskarżony do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) przez firmę STRABAG.

KIO przychyliła się do skargi i nakazała unieważnienie tego postępowania, co GDDKiA uczyniła 21 maja 2021 r.   Kolejnym krokiem było ogłoszenie postępowań przetargowych w podziale na dwa odcinki. 1 czerwca ogłoszono przetarg na realizację drogi ekspresowej S1 Bieruń – Oświęcim wraz z obwodnicą Bierunia, a 11 czerwca dla odcinka od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Bieruń. Postępowanie dla odcinka pomiędzy Bieruniem a Oświęcimiem zakończyło się 30 listopada 2021 r. podpisaniem umowy z firmą STRABAG.

S1 Mysłowice – Bieruń


Na ogłoszone w czerwcu postępowanie, do 20 sierpnia 2021 r. wpłynęło dziesięć ofert. Najniższą z nich, o wartości 465 454 548,36 zł, złożyła firma POLAQUA. W wyniku analizy i sprawdzania ofert ustalono, że wykonawca najtańszej oferty zataił informacje, które mogły mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W związku z tym, 19 listopada 2021 r. GDDKiA odrzuciła ofertę firmy POLAQUA. Informacja dotyczyła zatajenia faktu, że Gmina Miasto Szczecin odstąpiła od realizacji inwestycji, której wykonawcą była POLAQUA, powołując się na brak możliwości wykonania umowy w terminie oraz nieprawidłową jej realizację. Jednocześnie inwestor naliczył też kary z tytułu odstąpienia od umowy oraz nienależytego wykonania lub zaniechania wykonania obowiązków.

29 listopada 2021 r. firma POLAQUA odwołała się od decyzji GDDKiA. Odwołanie zostało 13 grudnia 2021 r. oddalone przez KIO, która uznała działania GDDKiA w tej sprawie za słuszne.

W tym miejscu warto podkreślić, że POLAQUA nie skorzystała z przysługującego jej prawa do zakwestionowania orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej i wniesienia skargi do Sądu Okręgowego w Warszawie. W związku z tym wyrok KIO o sygn. akt KIO 3467/21 stał się prawomocny.

11 maja 2022 r. spośród ofert niepodlegających odrzuceniu GDDKiA wybrała najkorzystniejszą ofertę. Taką złożyła firma Budimex, oferując wykonanie inwestycji za kwotę 489 175 059 zł. Następnie dokumentację przetargową przekazano do Urzędu Zamówień Publicznych celem przeprowadzenia standardowej kontroli uprzedniej.

W następstwie tych wydarzeń, 23 maja 2022 r., POLAQUA złożyła odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Wniosła w nim o unieważnienie czynności odrzucenia jej oferty i unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez Budimex oraz powtórzenia czynności badania i oceny ofert, w tym wyboru swojej oferty jako najkorzystniejszej.

W ocenie GDDKiA, okoliczności sprawy wskazują, że brak jest podstaw prawnych i faktycznych do przeprowadzenia ponownego badania oferty i oceny dokumentów. Zamawiający musi respektować prawomocne orzeczenia KIO (w tym to z 13 grudnia 2021 r., o którym mowa powyżej). Ponowne badanie oferty i ocena dokumentów złożonych przez POLAQUA naruszałoby zasadę równego traktowania wykonawców i zachowania uczciwej konkurencji.

Dalsze czynności uzależnione są od rozstrzygnięcia Krajowej Izby Odwoławczej.

Źródło: tekst GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA