REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Oferty na dokumentację dla obwodnicy Zatora

7 wykonawców zgłosiło się do przetargu na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy Zatora w ciągu DK28. Przetarg obejmuje również uzyskanie decyzji administracyjnych i sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami.

Plan orientacyjny: GDDKiA O/Kraków
Plan orientacyjny: GDDKiA O/Kraków
Obwodnica Zatora jest realizowana w ramach pierwszego w Polsce projektu pilotażowego z wykorzystaniem metodyki i narzędzi BIM. Przed nami weryfikacja złożonych ofert.

Idziemy z duchem czasu


Obwodnica Zatora w ciągu DK28 realizowana będzie z wykorzystaniem metodyki i narzędzi modelowania informacji o budynku BIM. Building Information Modeling jest nowoczesnym podejściem w realizacji inwestycji, w którym stosuje się m.in. trójwymiarowe, cyfrowe modele obiektów, uwzględniające wszystkie niezbędne informacje, do wykorzystania na każdym etapie inwestycji (od projektu przez realizację po odbiór prac). Oddział GDDKiA w Krakowie pod koniec 2017 r. podjął decyzję o przeprowadzeniu projektu pilotażowego z zastosowaniem BIM.

Ogłoszenie przetargu poprzedzone było spotkaniami informacyjnymi i dialogiem technicznym dla zainteresowanych wykonawców. Była to również okazja dla GDDKiA, aby pozyskać informacje o potencjale wykonawców w zakresie wykorzystania tej metodyki, w projekcie infrastrukturalnym.

Dokumentacja, którą trzeba przygotować obejmuje wykonanie:
– opracowań geodezyjno-kartograficznych,
– operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń i zgód wodnoprawnych oraz przygotowaniem innych materiałów do uzgodnienia lub opiniowania wraz z uzyskaniem stosownych decyzji administracyjnych lub postanowień, opinii itp.,
– opracowań środowiskowych, w tym materiałów do wniosku o uzyskanie lub zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (materiały do DŚU) wraz z uzyskaniem jej ostateczności,
– opracowań geotechnicznych, geofizycznych i geologicznych,
– wielobranżowego projektu budowlanego wraz z opracowaniami towarzyszącymi, niezbędnymi opiniami, pozwoleniami, zgodami, uzgodnieniami, postanowieniami i decyzjami administracyjnymi,
– materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), ew. pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych wraz z ich uzyskaniem,
– projektów wykonawczych dla każdej z branż,
– specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiaru Robót, Kosztorysu Ofertowego,
– kosztorysu inwestorskiego,
– dokumentacji projektu BIM.

Najtaniej powyższe prace wyceniła firma Sweco Engineering Sp. z o.o. (2 214 369 zł brutto), a najdrożej firma Multiconsult Polska sp. z o.o. (5 289 738 zł brutto). Zamawiający przeznaczył na przedmiotowe zamówienie 4 757 025 zł brutto.

Powstanie nie tylko droga krajowa


Obwodnica Zatora połączy drogi krajowe nr 28 i nr 44 klasy GP (główna przyspieszona). Będzie miała jedną jezdnię o długości 2,1 km. Oprócz obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 28 przebudowany zostanie odcinek drogi wojewódzkiej nr 781 klasy G. Powstanie pięć obiektów inżynierskich, w tym dwa wiadukty, most i dwa przepusty, skrzyżowania, drogi dojazdowe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska (ekrany akustyczne, zieleń ochronna, przejścia dla zwierząt, ogrodzenie naprowadzające). Przebudowana i wybudowana zostanie infrastruktura techniczna. Dla inwestycji wydana jest ostateczna decyzja środowiskowa, przygotowana została także koncepcja programowa

Wyłoniony w trakcie tego przetargu wykonawca będzie udzielał wyjaśnień na pytania wykonawców, biorących udział w przetargu na budowę obwodnicy. Następnym jego zadaniem będzie pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych. Na wszystkie wymienione czynności przewidziano w sumie 49 miesięcy.

Istniejąca droga krajowa nr 28 przechodzi przez ścisłe centrum Zatora i kilkaset metrów od rynku dochodzi do drogi krajowej nr 44. Po wybudowaniu obwodnicy odciążone zostanie centrum miasta, poprawi się bezpieczeństwo i przepustowość. Ruch tranzytowy zostanie przeniesiony poza centrum miasta. Usprawnieni się układ komunikacyjny i poprawią warunki ekologiczne mieszkańców miasta i gminy Zator, mieszkających przy drogach krajowych nr 28 i nr 44. Powstanie szansa na zwiększenie aktywizacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie inwestycji.

Tekst i plan orientacyjny: GDDKiA O/Kraków

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA