Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Oferty na opracowanie dokumentacji dla budowy obwodnic Miejsca Piastowego i Przemyśla

19 stycznia GDDKiA otworzył oferty w przetargach na opracowanie dokumentacji projektowej obwodnicy Miejsca Piastowego w ciągu DK28 i obwodnicy Przemyśla w ciągu DK28 i 77.

 
W postępowaniu dla obwodnicy Przemyśla złożone zostały cztery oferty.

Najniższą ofertę na kwotę  12 656 700,00  zł złożyło  konsorcjum firm  MPRB  (lider) i Mosty Kraków i MP  Infra  (partnerzy).

Pozostałe oferty:
– IVIA – 13 407 000,00 zł  
– Sweco  Polska – 14 092 410,12 zł  
– Multiconsult  Polska – 15 789 559,20 zł  

Natomiast w postępowaniu dla obwodnicy Miejsca Piastowego złożone zostały  trzy  oferty.

Najniższą ofertę na kwotę 10 688 700,00 zł złożyło MPRB (lider) i Mosty Kraków i MP  Infra  (partnerzy). 

Pozostałe oferty: 
– IVIA – 13 222 500,00 zł  
– Multiconsult  Polska – 13 255 710,00 zł  

Jak będą oceniane oferty?

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosowane będą następujące kryteria oceny: cena (60 proc.), doświadczenie  głównego projektanta drogowego  (20 proc.),  doświadczenie geologa  (10 proc.) i  doświadczenie  kierownika zespołu środowiskowego  (10 proc.).
Obwodnica Przemyśla (DK28/DK77)

Zakres rzeczowy inwestycji


Przeznaczona do zaprojektowania, a następnie wybudowania inwestycja będzie w przyszłości obejmować swoim zakresem budowę drogi klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego), w tym:
– budowę skrzyżowań jednopoziomowych (rond), 
– budowę odcinków dodatkowych jezdni zapewniających obsługę przyległego terenu, 
– budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą obwodową, 
– budowę i przebudowę systemu odwodnienia korpusu drogowego, 
– budowę urządzeń ochrony środowiska, 
– przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury podziemnej, 
– budowę oświetlenia drogowego, 
- organizację ruchu (oznakowanie poziome i pionowe z wyposażeniem), urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- zagospodarowanie terenu zielenią.

Cel inwestycji

Przygotowanie dokumentacji projektowej w ramach  Studium korytarzowego (SK), Studium-Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych (DŚU)  na etapie przygotowawczym jest warunkiem niezbędnym do przejścia do kolejnego etapu inwestycji, tj. realizacji inwestycji w systemie „Projektuj i buduj”. Obwodnica pozwoli na usprawnienie ruchu tranzytowego, którego część z autostrady A4 przejmuje droga krajowa nr 77, prowadząc dalej przez Przemyśl na wschód do przejścia granicznego z Ukrainą w Medyce. Ponadto droga krajowa nr 77 pozwala na kontynuację transportu z kierunku północnego (Warszawa, Radom, Jarosław) w stronę południową do Przemyśla, a dalej drogą krajową nr 28 transport kierowany jest do przejść granicznych na południu Polski. Realizacja obwodnicy w ciągu dróg krajowych nr 28 i 77 pozwoli na skierowanie ruchu tranzytowego poza zabudowę Przemyśla, a to zapewni odciążenie miasta z ruchu pojazdów ciężarowych. Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta.  

Obwodnica Miejsca Piastowego (DK28)

Zakres rzeczowy inwestycji


Przeznaczona do zaprojektowania, a następnie wybudowania inwestycja będzie w przyszłości obejmować swoim zakresem budowę drogi klasy GP, w tym:  
– budowę skrzyżowań jednopoziomowych (rond),  
– budowę odcinków dodatkowych jezdni zapewniających obsługę przyległego terenu,    
– budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą obwodową,    
– budowę i przebudowę systemu odwodnienia korpusu drogowego,    
– budowę urządzeń ochrony środowiska,    
– przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury podziemnej,    
– budowę oświetlenia drogowego,    
– organizację ruchu (oznakowanie poziome i pionowe z wyposażeniem), urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
– zagospodarowanie terenu zielenią.

Cel inwestycji 


Przygotowanie dokumentacji projektowej w ramach SK, STEŚ-R oraz uzyskanie DŚU na etapie przygotowawczym jest warunkiem niezbędnym do przejścia do kolejnego etapu inwestycji, tj. realizacji inwestycji w systemie „Projektuj i buduj”. Obwodnica pozwoli na usprawnienie ruchu  tranzytowego, gdyż istniejąca DK28 stanowi jedną z dróg krajowych prowadzących transport z kierunku zachodniego (od Katowic i Krakowa poprzez Nowy Sącz, Krosno, Sanok) w stronę wschodnią, tj. do przejścia granicznego w Medyce. Realizacja obwodnicy pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza gęstą zabudowę miejscowości: Miejsce Piastowe, Rymanów, Besko oraz Zarszyn, a to zapewni odciążenie miejscowości z ruchu pojazdów ciężarowych. Dodatkowo, nowa droga usprawni transport samochodów osobowych na kierunku Jasło – Sanok, co poprawi bezpieczeństwo mieszkańców wymienionych miejscowości.   

Tekst i grafika: GDDKiA O/Rzeszów
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI