REKLAMA
Drogi Wiadomości
4 Minuty czytania

Ogłoszono przetarg na dostosowanie byłego przejścia granicznego w Olszynie do parametrów autostrady

GDDKiA ogłosiła przetarg na dostosowanie byłego przejścia granicznego w ciągu DK18 na odc. granica państwa – węzeł Olszyna do parametrów drogi klasy A.

Mapka: GDDKiA O/Zielona GóraPrzedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i rozbudowa DK18, polegająca na rozbudowie istniejącej drogi krajowej nr 18 na odcinku od granicy państwa km 0,192 (za obiektem mostowym nad rzeką Nysa Łużycka) do km 1,500 (kilometraż wynikający z Projektu Budowlanego dla południowej jezdni A18 Olszyna – Golnice, odpowiadający w terenie kilometrowi ok. 1,542) wraz z węzłem Olszyna, w zakresie dostosowania do parametrów drogi klasy A. Inwestycja będzie realizowana w systemie „Projektuj i Buduj”.

Inwestycja ma na celu zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu tranzytowego oraz poprawienie stanu nawierzchni na odcinku drogi krajowej nr 18 stanowiącym fragment III transeuropejskiego, drogowego korytarza transportowego w ciągu drogi międzynarodowej E36. Przedmiotową trasę, przebiegającą od Berlina do węzła Krzyżowa (skrzyżowanie autostrad A4 i A18), stanowią po stronie niemieckiej autostrady A13 i A15, a po stronie polskiej droga krajowa nr 18 i autostrada A18 odc. Golnice – Krzyżowa.

Zakres zadania obejmuje:
– rozbudowę istniejącej drogi krajowej nr 18 na odcinku od granicy państwa km 0,192 (0,5 m za dylatacją obiektu mostowego nad rzeką Nysa Łużycka) do km 1,500 (kilometraż wynikający z Projektu Budowlanego dla południowej jezdni A18 Olszyna – Golnice, odpowiadający w terenie kilometrowi ok 1,542) wraz z węzłem Olszyna, w zakresie dostosowania do parametrów drogi klasy A;
– zamknięcie istniejącego zjazdu/wjazdu bezpośrednio na drogę krajową nr 18 w km około 0,410 wraz z likwidacją zjazdu, rozbiórką nawierzchni, przepustów i zapewnienie dojazdu do gminnej oczyszczalni ścieków poprzez pas technologiczny;
– zamknięcie istniejących zjazdów/wjazdów (wraz z likwidacją zjazdu, rozbiórką nawierzchni, przepustów), które komunikowały teren byłego przejścia granicznego bezpośrednio do drogi krajowej nr 18 i stanowiły włączenie dróg powiatowych 1431F oraz 1432F do drogi krajowej nr 18. Teren ten w stanie istniejącym ma również dostęp do DK18 poprzez zjazdy publiczne na drogę powiatową nr 1108F i 1109F;
– przebudowę istniejącego węzła drogowego Olszyna;
– przełożenie drogi powiatowej nr 1108F i 1109F wraz z rozbiórką istniejącego wiaduktu w km 0,675 nad DK18 i budową nowego w km 0,713, pod kątem prostym do trasy głównej autostrady A18;
– skomunikowanie byłego przejścia granicznego za pomocą projektowanych dwóch rond przewidzianych do realizacji w miejscu istniejących skrzyżowań skanalizowanych wraz z niezbędną przebudową dróg powiatowych 1431F oraz 1432F;
– komunikację pieszą terenów położonych po obu stronach autostrady poprzez budowę dojść (schody, pochylnie) do obiektu nad planowaną A18 w km 0,713 oraz ciągów pieszo-rowerowych zlokalizowanych przy drodze powiatowej na długości niezbędnej przebudowy;
– budowę systemu odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy trasy głównej autostrady A18 i drogi powiatowej DP nr 1108F, 1109F, wiaduktu drogowego m.in.: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające i inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania odwodnienia;
– rozbudowę istniejącej kanalizacji deszczowej dla łącznic węzła Olszyna (wyprowadzenie kanalizacji poza pasy ruchu);
– przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych i innych;
– budowę przejazdów i wjazdów awaryjnych na autostradę;
– budowę rozwiązań umożliwiających m.in. Straży Granicznej i Służbie Celno-Skarbowej prowadzenie po obu stronach pasa autostradowego czasowych kontroli;
– budowę oświetlenia drogowego w technologii LED oraz infrastruktury dla zasilania w energię elektryczną oświetlenia i innych urządzeń zlokalizowanych w ciągu autostrady;
– wyburzenia budynków i obiektów budowlanych kolidujących z zakresem linii rozgraniczających projektowanego drogowego pasa autostradowego;
– rozbiórkę istniejącego oświetlenia drogowego;
– rozbiórkę istniejącego oświetlenia na moście na rzece Nysa Łużycka na terenie Niemiec (lamp przed obiektem, długość odcinka 64 m i 4 latarnie);
– budowę pasa technologicznego;
– budowę kanału technologicznego;
– budowę urządzeń BRD: oznakowanie autostrady i dróg związanych, bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenie autostrady;
– po zakończeniu robót wykonać pełną rekultywację terenów po rozbiórkach, a także zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, plac budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez wykonawcę;
– wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez wykonawcę lub budynków uszkodzonych w skutek działań wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy;
– wznowienie/ustalenie/wyznaczenie granic pasów drogowych dróg objętych inwestycją, znajdujących się w istniejących i nowo projektowanych liniach rozgraniczających inwestycji, z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii i opracować szkic przebiegu granic tych pasów drogowych;
– opracowanie Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem (w tym m.in. system telefonii alarmowej) wraz z budową Systemu Zarządzania Ruchem;
– wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań;
– wykonanie systemu referencyjnego zgodnie z wymaganiami zamawiającego (w szczególności w przypadku konieczności demontażu istniejącego oznakowania punktu referencyjnego, należy uwzględnić jego odtworzenie oraz zaprojektowanie i wykonanie punktu referencyjnego w obrębie projektowanego obiektu nad autostradą).

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Zielona Góra

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA