REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Ogłoszono przetarg na realizację obwodnicy Rusinowa

Szczeciński Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na realizację obwodnicy Rusinowa w ciągu drogi krajowej nr 22. Oferty w przetargu można składać do 19 grudnia br. Inwestycja powstanie ramach Programu budowy 100 obwodnic.

Plan orientacyjny: GDDKiA O/Szczecin, www.gov.pl/web/gddkia-szczecin/
Plan orientacyjny: GDDKiA O/Szczecin, www.gov.pl/web/gddkia-szczecin/

Przetarg – kryteria

Kryteriami oceny ofert jest w 55 proc. cena, w 20 proc. przedłużenie okresu gwarancji na ekrany akustyczne, instalacje zasilające i konstrukcje wsporcze, w 20 proc. przedłużenie gwarancji na obiekty mostowe i w 5 proc. zagospodarowanie na placu budowy pozyskanego destruktu asfaltowego.

Projekt i budowa drogi

Zgodnie z zakładanymi terminami w roku planowane jest podpisanie umowy. Wykonawca będzie miał 17 miesięcy od podpisania umowy na opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). GDDKiA zakłada, że stanie się to w 2025 r. co pozwoli rozpocząć roboty, na które założono 15 miesięcy. Z czasu realizacji robót wyłączone będą okresy zimowe od 16 grudnia do 15 marca. Oddanie obwodnicy do ruchu przewidziano w 2027 r.

Przygotowywanie inwestycji

Umowa na opracowanie dokumentacji dla obwodnicy Rusinowa została podpisana w czerwcu 2020 r. Umowa obejmowała również prace projektowe dla przebudowy odcinka Człopa – Wałcz (co planowane jest do realizacji jako odrębne zadanie). Firma projektowa Transprojekt Gdański opracowała dokumentację studialną wraz z raportem oddziaływania na środowisko. Do przygotowania dokumentacji niezbędna była inwentaryzacja przyrodnicza, dlatego specjaliści sprawdzili dokładnie w terenie, jakie siedliska flory i fauny występują w miejscu planowanej inwestycji. Zostały wykonane analizy techniczne i ekonomiczne dla każdego z wariantów.

Opracowano trzy warianty przebiegu – dwa omijające miejscowość od zachodu i jeden od wschodu. W lutym 2022 roku został złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, a decyzję uzyskano w lipcu 2022 roku dla wariantu omijającego Rusinowo od wschodu.

Umowa z projektantem obejmowała również dalsze prace. Po uzyskaniu decyzji środowiskowej wykonano szczegółowe badania podłoża, w tym wiercenia i sondowania, oraz uszczegółowiono rozwiązania projektowe. Zakończenie fazy przygotowawczej umożliwiło rozpoczęcie przetargu.

Przebieg i zakres inwestycji

Obwodnica Rusinowa będzie jednojezdniową drogą klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego). Trasa będzie rozpoczynała się, patrząc od strony Człopy, za skrzyżowaniem z drogami do Tuczna i Trzcianki. Na wyjściu z terenów leśnych obwodnica odejdzie od obecnego przebiegu DK22 w stronę wschodnią, będzie tu zlokalizowane rondo. Trasa będzie biegła po polach na wschód od Rusinowa. Na przecięciu z DW 179 zostanie zlokalizowane rondo. W rejonie wejścia DK22 w obszar leśny na północ od Rusinowa obwodnica wejdzie w obecny przebieg DK22 i zakończy się po około 500 metrach.

W ramach inwestycji przewidziano budowę wiaduktu nad drogą gminną oraz przepustu dla małych zwierząt. Powstanie system odwodnienia drogi z trzema zbiornikami retencyjno-infiltracyjnymi. Na odcinku od strony północnej do ronda z DW 179 przewidziano budowę ścieżki pieszo-rowerowej, która będzie kontynuacją ścieżki wzdłuż DK22 przewidzianej do realizacji w ramach przebudowy DK22.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA