REKLAMA
Drogi Wiadomości
8 Minut czytania

Opolszczyzna stawia na obwodnice

Mapa drogowa Opolszczyzny ciągle się zmienia. W ostatnich latach na terenie woj. opolskiego powstała obwodnica Nysy w ciągu DK41 i DK46, której budowa miała istotne znaczenie dla całego regionu.

Aktualnie na różnych etapach zaawansowania realizowane są prace przy 5 kolejnych obwodnicach.

Pierwsze obwodnice pod ruchem


W 2017 roku oddaliśmy do ruchu obwodnicę Nysy w ciągu dróg krajowych nr 41 i 46. W ramach tej inwestycji wybudowany został odcinek o długości 16,5 km oraz węzeł „Nysa” – na skrzyżowaniu realizowanej obwodnicy ze starodrożem drogi krajowej nr 46. Powstało także 14 obiektów inżynierskich w tym największy z nich – most nad rzeką Nysą Kłodzką o całkowitej długości 383,5 m. Wartość robót budowlanych na całej długości obwodnicy to prawie 307,5 miliona złotych brutto. Inwestycja została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej. Budowa obwodnicy Nysy to inwestycja o dużym znaczeniu dla całego regionu. Powstanie nowego odcinka drogi z dala od terenów zabudowanych, o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi, zapewnia komfort ruchu tranzytowego i w znaczny sposób skraca czas podróżujących na kierunku Polska – Czechy oraz Opole – Kłodzko.

W 2018 roku GDDKiA realizowała dwie duże inwestycje na terenie sąsiednich województw. Pierwszą z nich była obwodnica Kłodzka w ciągu drogi krajowej nr 33 wraz z łącznikiem drogi krajowej nr 46 na terenie województwa dolnośląskiego. W ramach tej inwestycji wybudowany został odcinek o długości 6,6 km w ciągu drogi krajowej nr 33, łącznik drogi krajowej nr 46 o długości 2,5 km oraz wyremontowany został odcinek DK33 o długości prawie 2,4 km.

Jednocześnie realizowana była budowa pierwszego etapu obwodnicy Kępna w ciągu rogi ekspresowej S11 na terenie województwa wielkopolskiego. W ramach tej inwestycji wykonano odcinek drogi ekspresowej S11 o długości 3,6 km, połączenie istniejącej drogi krajowej DK11 z drogą S11 poprzez budowę ronda, powstały także trzy obiekty inżynierskie.
 
Zdjęcie: GDDKiA O/Opole
Zdjęcie: GDDKiA O/Opole
 
Zdjęcie: GDDKiA O/Opole
Zdjęcie: GDDKiA O/Opole

Prawie 70 km dróg w realizacji
 Na etapie realizacji pozostaje pięć obwodnic na terenie Opolszczyzny oraz jedna realizowana na terenie województwa wielkopolskiego. Cztery z nich są realizowane w systemie „Projektuj i buduj” są to obwodnice: Kędzierzyna-Koźla w ciągu DK40, Niemodlina w ciągu DK46, Olesna w ciągu przyszłej S11 i Praszki w ciągu DK42, przy czym umowę na dwie ostatnie podpisaliśmy 20 maja br. Kolejna, piąta obwodnica realizowana na terenie Opolszczyzny to obwodnica Myśliny w ciągu drogi krajowej nr 46, która powstaje w systemie tradycyjnym.

Obwodnica Niemodlina będzie miała długość ok. 11,5 km i ominie Niemodlin po południowej i wschodniej stronie. Na trasie drogi, o klasie technicznej GP, powstaną dwa węzły drogowe (Niemodlin i Sosnówka) oraz 18 obiektów inżynierskich. Największym z nich będzie most nad rzeką Ścinawą o długości 296 m. Wybudowana obwodnica Niemodlina poprawi przepustowość miejskich ulic i płynność ruchu lokalnego poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza obszar miasta. Realizacja inwestycji wpłynie na wzrost poziomu bezpieczeństwa zarówno kierujących pojazdami, jak i mieszkańców Niemodlina, ale również wsi Brzęczkowice i Sosnówka. W lipcu br. Wykonawca przystąpił do prac w terenie, a na placu budowy pojawił się ciężki sprzęt i rozpoczęły się prace polegające na odhumusowaniu terenu. Odcinek ten zostanie oddany do ruchu w 2021 roku.

Obwodnica Myśliny stanowić będzie kontynuację wybudowanej obwodnicy Dobrodzienia i całościowo będzie pełnić rolę obwodnicy miejscowości: Myślina i Dobrodzień, tworząc łącznie funkcjonalny i bezpieczniejszy niż dotychczasowy odcinek o długości 9,6 km. Przygotowania do budowy obwodnicy Myśliny trwały od kilkunastu lat. Koncepcję Programową opracowano w lutym 2004 roku, decyzję środowiskową otrzymaliśmy w styczniu 2007 roku, a pozwolenia na budowę zostało wydane w listopadzie 2008 roku. Po pozyskaniu finansowania i zabezpieczeniu środków wszczęliśmy postepowanie przetargowe i w listopadzie 2017 roku wyłoniliśmy wykonawcę. W czerwcu 2018 roku podpisaliśmy umowę z Wykonawcą, który już miesiąc później rozpoczął prace. Pierwszy kamień milowy w postaci osiągnięcia 30% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej został osiągnięty w marcu tego roku. Wartość robót budowlanych na całej długości obwodnicy to prawie 35,5 miliona złotych. Inwestycja została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej. Planowany termin oddania do ruchu obwodnicy Myśliny to przełom października/listopada 2019 roku.

Obwodnica Olesna jest realizowana w systemie Projektuj i buduj. Wykonawca inwestycji zaprojektuje i wybuduje obwodnicę o łącznej długości 24,8 km za ok. 667,6 mln zł. Projektowana obwodnica to droga klasy technicznej S, droga dwujezdniowa z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. W ramach inwestycji powstaną 24 obiekty mostowe, węzeł „Olesno” na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 487 wraz z dwoma rondami oraz kolejne dwa ronda w ciągu przebiegu obwodnicy. Prace projektowe na tym zadaniu realizowane są zgodnie z harmonogramem. Przygotowywana jest dokumentacja projektowa celem złożenia wniosku o ZRID w pierwszym kwartale 2020 roku. Obwodnica zostanie oddana do ruchu w IV kwartale 2022 roku.

Obwodnica Praszki również jest realizowana w systemie Projektuj buduj. Wykonawca inwestycji, zaprojektuje i wybuduje obwodnicę o łącznej długości 12,8 km za ok. 171,5 mln zł. Projektowana obwodnica będzie drogą jednojezdniową z dwoma pasami ruchu. W ramach inwestycji powstanie 10 obiektów mostowych oraz cztery ronda. Prace projektowe na tym zadaniu realizowane są zgodnie z harmonogramem. Przygotowywana jest dokumentacja projektowa celem złożenia wniosku o ZRID w pierwszym kwartale 2020 roku. Obwodnica zostanie oddana do ruchu w IV kwartale 2022 roku.

W październiku 2018 roku podpisano umowę na projekt i budowę północnej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40 o długości 14,6 km. Wykonawca inwestycji, zaprojektuje i wybuduje obwodnicę za ok. 220,6 mln zł. W ramach inwestycji powstanie 19 obiektów inżynierskich oraz cztery ronda. Przebudowane zostaną odcinki istniejących dróg w miejscach połączenia z obwodnicą, powstaną także urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Aktualnie trwają prace projektowe oraz procedowana jest zmiana decyzji środowiskowej. Uzyskanie zmiany decyzji umożliwi przygotowywanie dokumentacji projektowej w celu złożenia wniosku o ZRID w pierwszym kwartale 2020 roku. Obwodnica zostanie oddana do ruchu w 2022 roku.

Aktualnie na terenie województwa wielkopolskiego rozpoczęto prace przy drugim etapie obwodnicy Kępna. Obwodnica Kępna, w ciągu nowego odcinka drogi ekspresowej S11, realizowana jest w dwóch etapach. W pierwszym, na który umowę podpisaliśmy w październiku 2015 roku, powstał odcinek drogi ekspresowej o długości ok. 3,6 km, prowadzący na północ od węzła Kępno na S8. Obecnie realizowana jest druga część tego zadania tj. przedłużenie trasy na południe od drogi ekspresowej S8. Umowę w systemie „Projektuj i buduj” podpisaliśmy w październiku 2017 roku, a jej wartość wynosi 122,6 mln złotych. W ramach inwestycji powstanie odcinek drogi ekspresowej o długości ok. 6,8 km oraz łącznik z istniejącą drogą krajową drogą krajową nr 11 o długości ok. 1,3 km. 14 czerwca 2019 roku otrzymaliśmy decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a cztery dni później przekazaliśmy Wykonawcy plac budowy. Drugi etap obwodnicy Kępna wyprowadzi z miasta ruch tranzytowy na osi północ-południe w ciągu obecnej DK11, a przyszłej S11. Ułatwiony zostanie dojazd do Kępna od strony drogi ekspresowej S8 i uprości się połączenie z DK39 w kierunku Namysłowa. Oddanie do ruchu obwodnicy Kępna planowane jest w 2021 roku.

Kolejne inwestycje na etapie przygotowania


Na etapie opracowania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest budowa drogi ekspresowej S11 Kępno – A1 na odcinku Kępno – granica województwa opolskiego (z wyłączeniem obwodnicy Olesna). Wykonawca przeanalizował cztery warianty przebiegu trasy głównej drogi ekspresowej S11 o długości od 44,2 km do 46,9 km. W zależności od analizowanego wariantu, inwestycja przebiega przez 2 lub 3 województwa. We wszystkich analizowanych wariantach najdłuższe odcinki zlokalizowane są w województwie opolskim. Ponadto warianty W1 i W1B biegną przez obszar województwa wielkopolskiego, a warianty W2 i W2B ponadto zajmują niewielki odcinek (ok. 2,5 km) województwa łódzkiego.

W lipcu br. odbyło się posiedzenie KOPI, na którym rekomendowanym do realizacji wariantem jest wariant W2B. Wariant ten będzie przedstawiony do wniosku do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, którą planujemy uzyskać w II kw. 2020 roku.

15 kwietnia 2019 roku podpisaliśmy umowę na wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego oraz Koncepcji Programowej (STEŚ i KP) dla obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39. W pierwszym – finalizowanym obecnie – etapie prac projektowych projektant analizował i przedstawił wiele możliwości ukształtowania przebiegu korytarza przyszłej obwodnicy. Analizowane były zarówno przebiegi po północno-zachodniej stronie miasta, jak i po południowo-wschodniej stronie. Badane były wszystkie istotne czynniki wpływające na ukształtowanie trasy, takie jak m.in. naturalne i sztuczne przeszkody terenowe, zakres spełnienia podstawowego celu zadania, jakim jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z dróg krajowych poza obszary zabudowy, kolizje z obszarami cennymi przyrodniczo, kolizje z innymi zagospodarowanymi terenami itp.

Spośród przedstawionych propozycji, zostanie wybranych kilka optymalnych wariantów przebiegu, które następnie zostaną poddane bardzo szczegółowym i szerokim analizom zgodnie z zasadami STEŚ. Ich badanie zakończy się opracowaniem wielokryterialnej analizy porównawczej w celu wyłonienia wariantu przebiegu najbardziej optymalnego. Warianty te zostaną również przedstawione społeczności lokalnej podczas spotkań informacyjnych, a opinia społeczeństwa oraz ewentualne zasadne uwagi do przedstawionych rozwiązań będą jednym z kryteriów wpływających na rekomendację wariantu przebiegu drogi do realizacji.

Tekst i zdjęcia: GDDKiA O/Opole

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA