REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Opracowano KP dla S19 Rzeszów Płd. – Babica

Rzeszowski Oddział GDDKiA otrzymał Koncepcję Programową pierwszego na Podkarpaciu tunelu wraz z pełnym rozpoznaniem geologicznym i hydrologicznym oraz 10 km odc. S19 w. Rzeszów Południe (Kielanówka) – Babica.

Mapa: GDDKiA O/Rzeszów
Mapa: GDDKiA O/Rzeszów
Kolejnym etapem będzie posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI), na którym rozpatrzona zostanie dokumentacja KP. Ogłoszenie przetargu na realizację planowane jest w III kwartale br., a oddanie odcinka do ruchu w 2024 r.

Wykonawcą Koncepcji Programowej wraz z pełnym rozpoznaniem geologicznym i hydrogeologicznym dla tego odcinka jest Konsorcjum: PROMOST CONSULTING Sp. z o.o. i IRP Biuro Projektów Sp. z o.o. Umowę na opracowanie pełnej dokumentacji podpisano 19.01.2017 r.

W ramach zamówienia Wykonawca:
– przygotował Koncepcję Programową (KP) tunelu i odcinka S19 w tym m.in. analizy i prognozy ruchu, wariantowe rozwiązania techniczne planowanej drogi, tunelu wraz z obiektami inżynierskimi, dokumentację bezpieczeństwa tunelu, plan działań ratowniczych w zakresie części techniczno-budowlanej dla stadium Koncepcji Programowej, opracowania ekonomiczno-finansowe, analizę zagrożenia powodziowego oraz analizę wielokryterialną;
– wykonał kompleksowe rozpoznanie geologiczne w tym opracował opinię geotechniczną, dokumentację geologiczno-inżynierską, dokumentację badań podłoża gruntowego oraz prowadził monitoring występujących na tym odcinku osuwisk.

Koncepcja Programowa doprecyzowuje wypracowane dotychczas przez GDDKiA założenia projektowe i przedstawia wariantowe rozwiązania obiektów drogowych i inżynierskich. Celem jej będzie umożliwienie podjęcia decyzji dotyczących preferencji GDDKiA dla etapu Projektu Budowlanego odnośnie docelowych rozwiązań projektowych i technologii realizacji, uściśli również zakres rzeczowy i finansowy inwestycji.

Odcinek od w. Rzeszów Południe (Kielanówka) do Babicy przewidziany jest do realizacji w systemie „projektuj-buduj”. Rozwiązania projektowe Koncepcji Programowej pozwolą na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, w oparciu o który zostanie wyłoniony Wykonawca drogi ekspresowej S19. Ogłoszenie przetargu na realizację planowane jest w III kwartale br.

W ramach projektowanego odcinka przewiduje się wykonanie obiektów inżynierskich w tym tunelu o długości ok. 2 km, 5 estakad, 2 wiaduktów oraz przejść dla zwierząt. Droga będzie posiadać przekrój poprzeczny dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Przebieg S19 będzie zgodny z przebiegiem wariantu, dla którego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w dniu 06.11.2015 r. wydał decyzję środowiskową (04.11.2016 r. decyzja środowiskowa stała się ostateczna).

Prace koncepcyjne trwają na całym przebiegu przyszłej drogi ekspresowej S19 na południe od Rzeszowa (długość 85,2 km). Oprócz odcinka w. Rzeszów Południe – Babica, dokumentacja opracowywana jest także dla zadań:
S19 w. Babica – w. Domaradz
Wykonawca dokumentacji KP – lider: Promost Consulting + IRP + Geotech
Data planowana odbioru KP: 06.2020 r.

S19 w. Domaradz – w. Miejsce Piastowe

Wykonawca dokumentacji KP: IVIA
Data planowana odbioru KP: 02.2020 r.

S19 w. Miejsce Piastowe – w. Dukla
Wykonawca dokumentacji KP: IVIA
Data planowana odbioru KP: 12.2019 r.

S19 w. Dukla – Barwinek (granica państwa)
Wykonawca KP: Multiconsult Polska
Data planowana odbioru KP: 04.2020 r.

Tekst i mapa: GDDKiA O/Rzeszów

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA