REKLAMA
Drogi Mosty Wiadomości
1 Minuta czytania

Otwarto dodatkowe oferty na most w Szczekocinach

Po przeprowadzeniu negocjacji i zaproszeniu do składania dodatkowych ofert katowicki Oddział GDDKiA poznał wykonawców zainteresowanych budową mostu na Pilicy w ciągu DK78 w Szczekocinach.

Zdjęcie: GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/

Drogowcy ocenią teraz wszystkie złożone oferty i wybierą najkorzystniejszą. Nowy obiekt, o długości ponad 30 m i szerokości ponad 14 m, zastąpi dotychczasowy, który został wybudowany w latach 60. XX wieku.

Na takie działanie GDDKiA zdecydowała się po otwarciu 19 ofert, jakie wpłynęły na ogłoszone we wrześniu 2023 r. postępowanie przetargowe. Wszystkie przewyższały kwotę, jaką GDDKiA zamierzała przeznaczyć na wykonanie tej inwestycji w wysokości 9 mln zł. Po przeprowadzeniu negocjacji dotyczącej kryterium oceny ofert trzech wykonawców obniżyło pierwotnie zaproponowane oferty. Najtańszą z nich złożyło Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych MOST-TOR z Moskorzewa oferując wykonanie inwestycji za niespełna 9 mln zł.

Zakres umowy

Zamówienie obejmuje rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu drogowego na Pilicy w Szczekocinach. W ramach zadania wykonawca zobowiązany będzie do aktualizacji projektu czasowej i stałej organizacji ruchu. Po uzyskaniu niezbędnych decyzji formalno-prawnych do jej wprowadzenia i utrzymania na czas prowadzenia robót. Zakres robót obejmuje w pierwszej kolejności budowę drogi i mostu objazdowego. Następnie rozbiórkę istniejącego mostu wraz z nawierzchnią i elementami wyposażenia. Kolejnym etapem będzie wybudowanie nowego mostu i dojazdów do niego. Po wykonaniu prac budowlanych wykonawca uzyska dokumenty formalne, zezwalające na użytkowanie nowego mostu, po czy przystąpi do przełożenia ruchu na nowy most, wykona rozbiórkę drogi objazdowej i mostu objazdowego wraz z uporządkowaniem terenu. Całość zakresu umowy wypełni wprowadzenie docelowej organizacji ruchu.

Termin realizacji zadania

Wymagany przez zamawiającego termin zakończenia realizacji zadania to maksymalnie 20 miesięcy od daty podpisania umowy.

Kryteria wyboru ofert

Kryterium oceny ofert stanowią: cena (60 proc.) oraz przedłużenie okresu gwarancji jakości (maksymalnie 40 proc.).

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA