REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Otwarto ofert w przetargu na opracowanie dokumentacji obwodnicy Przemyśla

12 listopada GDDKiA otwarła oferty w przetargu na wykonanie studium korytarzowego, STEŚ-R oraz uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla budowy obwodnicy Przemyśla w ciągu DK28 i 77.

 
Grafika: GDDKiA O/Rzeszów
Grafika: GDDKiA O/Rzeszów
                      W przetargu złożono 4 oferty. Najniższą, na kwotę 13 407 000,00 zł złożyła firma IVIA S.A..

Pozostałe oferty:
– MPRB Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum, Mosty Kraków S.A. – Partner MP Infra Sp. z o.o. – Partner – 13 763 700,00 zł,
– Sweco Engineering Sp. z o. o. – 14 259 714,72 zł,
– Mosty Katowice Sp. z o.o. – 15  558  614,40 zł.

Obwodnica Przemyśla jest jedną z ośmiu podkarpackich inwestycji realizowanych w ramach rządowego Programu budowy 100  obwodnic. To nowe zadanie, dla którego proces inwestycyjny dopiero się rozpoczyna.

Zakres rzeczowy inwestycji


Przeznaczona do zaprojektowania, a następnie wybudowania inwestycja będzie w przyszłości obejmować swoim zakresem budowę drogi klasy GP, w tym:
– budowę skrzyżowań jednopoziomowych (rond),
– budowę odcinków dodatkowych jezdni zapewniających obsługę przyległego terenu,
– budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą obwodową,
– budowę i przebudowę systemu odwodnienia korpusu drogowego,
– budowę urządzeń ochrony środowiska,
– przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury podziemnej,
– budowę oświetlenia drogowego,
– organizację ruchu (oznakowanie poziome i pionowe z wyposażeniem), urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– zagospodarowanie terenu zielenią.

Prace przygotowawcze i analiza wariantów przebiegu


Głównym celem studium korytarzowego (SK) i Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) jest znalezienie optymalnego korytarza obwodnicy i uzyskanie dla niego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a następnie dokonanie pełnego rozpoznania geologicznego i ustalenie granic pasa drogowego przyszłego nowego odcinka drogi krajowej. Ostatecznie przebieg nowej drogi zostanie ustalony w planowanej do uzyskania, w ramach zamówienia, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Cel inwestycji


Przygotowanie dokumentacji projektowej w ramach SK, STEŚ-R oraz uzyskanie DUŚ na etapie przygotowawczym jest warunkiem niezbędnym do przejścia do kolejnego etapu inwestycji, tj. realizacji inwestycji w systemie „projektuj i buduj”. Obwodnica pozwoli na usprawnienie ruchu tranzytowego, którego część, z autostrady A4 przejmuje droga krajowa nr 77, prowadząc dalej przez Przemyśl na wschód do przejścia granicznego z Ukrainą w Medyce. Ponadto droga krajowa nr 77 pozwala na kontynuację transportu z kierunku północnego (Warszawa, Radom, Jarosław) w stronę południową do Przemyśla, a dalej drogą krajową nr 28 transport kierowany jest do przejść granicznych na południu Polski. Realizacja obwodnicy w ciągu dróg krajowych nr 28 i 77 pozwoli na skierowanie ruchu tranzytowego poza zabudowę Przemyśla, a to zapewni odciążenie miasta z ruchu pojazdów ciężarowych. Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta.

Źródło: GDDKiA O/Rzeszów
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA