REKLAMA
Drogi Wiadomości
4 Minuty czytania

Otwarto oferty na budowę A18

Otwarto oferty w przetargu na przebudowę i dostosowanie 22 km drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady. W powtórzonym przetargu oferty mieszczą się w kosztorysie GDDKiA. Inwestycja będzie realizowana w systemie „Buduj”.

 
Grafika: GDDKiA O/Zielona Góra
Grafika: GDDKiA O/Zielona Góra
Obecne postępowanie jest już drugim, bowiem w pierwszym przetargu wszystkie złożone oferty przekraczały kwotę przeznaczoną na realizację zadania. Ponowny przetarg odbył się na nieco innych warunkach, co było wcześniej zapowiadane. Zmodyfikowany został zakres inwestycji, a kryterium wyboru wykonawcy stanowiła wyłącznie cena, przy ściśle określonych zasadach jakości realizacji inwestycji.

Decyzja o takich zmianach została podjęta po analizie dotychczasowych postępowań przetargowych. Wykonawcy składający oferty najczęściej w takim samym stopniu spełniali dodatkowe, pozacenowe kryteria, co w efekcie sprowadzało się do tego, że o wyborze najkorzystniejszej oferty i tak ostatecznie decydowała cena.

Zdaniem GDDKiA w ostatnich kilkunastu miesiącach kryteria pozacenowe były traktowane przez wykonawców jako dodatkowe ryzyko, którego spełnienie rodziło określone koszty. To zaś wpływało na wartość ofert. Dlatego dokonaliśmy zmiany i wymagamy konkretnych, niezmiennych parametrów jakościowych, wraz z dokładnym ich opisem w projekcie budowlanym i wykonawczym. Ze względu na przewidziany dla tego zadania tryb „Buduj” nie stosujemy Wzorcowych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Wprowadzone zmiany pozwalają potencjalnym wykonawcom oszacować optymalną wartość zadania.

Zestawienie złożonych ofert:
1. Konsorcjum firm: Metrostav Polska S.A. (Lider) oraz Metrostav a.s. (Partner) – 303 116 518,13 zł.
2. PORR S.A. – 280 985 166,68 zł.
3. STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. – 274 164 734,61 zł.
4. Konsorcjum firm: Budimex S.A. (Lider) oraz BUDPOL Sp. z o.o. (Partner) – 262 519 679,01 zł.
5. Konsorcjum firm: Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. (Lider) oraz Aldesa Construcciones S.A. (Partner) – 269 122 976,08 zł.
6. Konsorcjum firm: FABE POLSKA Sp. z o.o. (Lider) oraz „SP” SINE MIDAS STROY” Sp. z o.o. (Partner) – 279 928 754,84 zł.
7. Konsorcjum firm: Berger Bau Polska Sp. z o.o. (Lider) oraz Berger Bau SE (Partner), Max Bögl Polska Sp. z o. o. (Partner), Max Bögl Stiftung & Co. KG (Partner) – 288 739 772,65 zł.
8. Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. (Lider) oraz MIRBUD S.A. (Partner) – 254 146 408,87 zł.

Zakres inwestycji

Zadaniem wykonawcy będzie realizacja robót budowlanych na południowej jezdni obecnej DK18, od km 11,86 do 33,76, wraz z budową węzła autostradowego Żary w km 24,73 (przebudowa elementów istniejącego węzła typu półkoniczyna) oraz budową obiektów inżynierskich (trzy wiadukty, trzy przejścia dla zwierząt nad autostradą, most oraz przejście pod autostradą). Podstawą kalkulacji kosztów przez oferentów był projekt budowlany wraz z jego uszczegółowieniem, czyli projektem wykonawczym, przedmiar robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

Z drogi klasy GP do autostrady

Celem całego przedsięwzięcia jest dostosowanie drogi krajowej nr 18 (na odcinku Olszyna – Golnice o długości 70 km) do standardów sieci drogowej UE o parametrach autostradowych. Inwestycja stanowi drugi etap budowy autostrady A18 (pierwszy stanowiła budowa jezdni północnej).

Inwestycja podzielona jest na następujące odcinki realizacyjne:
– węzeł Olszyna do km 11,86 (ponad kilometr za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia),
– od km 11,86 (ponad kilometr za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia) do km 33,76 (blisko 4 km przed węzłem Iłowa),
– od km 33,76 (blisko 4 km przed węzłem Iłowa) – granica województwa,
– granica województwa – węzeł Golnice.

Kalendarium inwestycji:

– 1996 r. – powstała Koncepcja Programowa,
– 1998 r. – uzyskano decyzje o ustaleniu lokalizacji drogi,
– 2006 r. – zlecono opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (decyzje środowiskowe) oraz dokumentacji technicznej (projekt budowlany, projekt wykonawczy),
– 18 października 2007 r. – złożono wnioski o wydanie decyzji środowiskowych w zakresie woj. lubuskiego oraz woj. dolnośląskiego,
– 8 września 2008 r. – uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w granicach woj. lubuskiego,
– 29 września 2008 r. – uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w granicach woj. dolnośląskiego, ale 15 października 2008 r. Oddział GDDKiA w Zielonej Górze złożył odwołanie od tej decyzji,
– 27 lutego 2009 r. – uzyskano decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska uwzględniającą odwołanie GDDKiA i zmieniającą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z 29 września 2008 r.,
– 10 maja 2010 r. – w związku z wyznaczeniem nowych obszarów Natura 2000 złożono wniosek o nową decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (dla obu województw),
– 29 lipca 2010 r. – uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (dla obu województw),
– 6 grudnia 2011 r. – wydana została decyzja ZRID.

A18 w kierunku zachodniej Europy

Droga krajowa nr 18 zlokalizowana jest w III drogowym transeuropejskim korytarzu transportowym – połączeniem międzynarodowym E36/40 na terytorium Polski. Korytarz ten łączy Ukrainę, Słowację i południową Polskę z Dreznem i Berlinem. Droga krajowa nr 18 zaliczana jest do głównych dróg w Polsce o znaczeniu przemysłowym i turystycznym. Łączy ona Autostradę A4 z przejściem granicznym w Olszynie. Starą drogę krajową nr 18, a obecnie jej nitkę południową, wybudowali Niemcy w latach 30. XX wieku. Stanowiła ona fragment autostrady Berlin – Wrocław. W listopadzie 2004 roku rozpoczęty został pierwszy etap dostosowywania drogi krajowej nr 18 do parametrów przyszłej autostrady A18. Do istniejącej drogi dobudowana została równoległa, jezdnia północna, którą oddano do użytku w roku 2006.

Tekst i grafika: GDDKiA O/Zielona Góra

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA