Drogi Mosty Wiadomości
2 Minuty czytania

Otwarto oferty na modernizacje DK84 Sanok – Zagórz

18 grudnia otwarto oferty w przetargu na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Rozbudowa i przebudowa drogi krajowej nr 84 na odcinku Sanok – Zagórz km 3+150 do km 7+428”.

Najniższą ofertę na kwotę 28 158 756,51 zł złożyło Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Rzeszowa. Budżet Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia wynosi 28 861 769,21 zł.

Pozostałe oferty:
1. 32 759 344,63 zł – STRABAG Sp. z o.o.
2. 39 437 501,02 zł – Konsorcjum Firm: Lider – PBI Infrastruktura S.A., Partner – PBI WMB Sp. z o.o.
3. 52 965 768,00 zł – Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum – Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o., Partner Konsorcjum – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o. o. w Sanoku.

Jak będą oceniane oferty?

Złożone oferty będą badane i oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów:
– cena – 60%,
– okres gwarancji – 20%,
– termin realizacji – 20%.

Najważniejsze terminy

Zakładamy, że umowa z wykonawcą, w przypadku braku odwołań, zostanie podpisana w I kwartale 2020 r. Wykonawca na realizację zadania będzie miał 32 miesiące od daty jej zawarcia (w tym 17 miesięcy na projektowanie). Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest końcem 2022 r.

Zakres prac

 
Roboty budowlane będą polegały na rozbudowie drogi krajowej nr 84 na odcinku km 3+150 – km 7+428 związanej ze wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni na przedmiotowym odcinku, przebudowie skrzyżowań, budową chodników i ścieżek rowerowych. Powyższy odcinek zlokalizowany jest w powiecie sanockim na terenie gmin Sanok i Zagórz.

Przyszły Wykonawca będzie miał za zadanie zaprojektować i wykonać w szczególności następujące roboty:
1. Rozbudowę odcinka drogi krajowej nr 84.
2. Wzmocnienie nawierzchni jezdni DK84 do przenoszenia obciążeń do 115 kN/oś.
3. Budowę/przebudowę infrastruktury dla pieszych w postaci chodników, ścieżek rowerowych, wydzielonych przejść dla pieszych oraz wysp dzielących (azylów) w rejonie skrzyżowania.
4. Przebudowę skrzyżowania DK84 z drogą gminną w km 4+323.
5. Budowę pasa do lewoskrętu do szkoły w km 6+795.
6. Przebudowę skrzyżowania DK84 z DW892 w km 7+245.
7. Przebudowę istniejących wlotów dróg gminnych, powiatowych w ciągu projektowanego odcinka.
8. Budowę i przebudowę zatok autobusowych
9. Przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych w rejonie inwestycji.
10. Przebudowę systemu odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, rowy kryte, kanalizację deszczową i inne.
11.Oczyszczenie i udrożnienie istniejących rowów przydrożnych dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego, ewentualną korektę skarp i przeciwskarp rowów, bądź w razie konieczności umocnienie skarp (lub wprowadzenie murków oporowych) w związku z koniecznością lokalizacji elementów przekroju w pasie drogowym.
12. Przebudowę istniejących przepustów pod koroną drogi.
13. Umocnienie wlotów i wylotów przepustów, umocnienie wylotów z kanalizacji deszczowej.
14. Przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych – w razie konieczności.
15. Budowę oświetlenia drogowego.
16. W razie konieczności wycinkę kolidującej zieleni wraz z nasadzeniami zastępczymi.
17. Opracowanie i wprowadzenie nowej organizacji ruchu.

Autor: GDDKiA O/Rzeszów

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI