Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Otwarto oferty na realizację obwodnicy Rusinowa

Szczeciński Oddział GDDKiA otworzył oferty w przetargu na realizację obwodnicy Rusinowa. Najniższą ofertę zaoferowała spółka Budimex. Wszystkie oferty mieszczą się w kosztorysie GDDKiA.

Zdjęcie: GDDKiA O/Szczecin, www.gov.pl/web/gddkia-szczecin/

Przetarg – kryteria

Po sprawdzeniu dokumentacji GDDKiA wyłoni najkorzystniejszą ofertę. Kryteriami oceny ofert są w 55 proc. cena, w 20 proc. przedłużenie okresu gwarancji na ekrany akustyczne, instalacje zasilające i konstrukcje wsporcze, w 20 proc. przedłużenie gwarancji na obiekty mostowe i w 5 proc. zagospodarowanie na placu budowy pozyskanego destruktu asfaltowego. Wszyscy oferenci zadeklarowali spełnienie kryteriów pozacenowych na takim samym poziomie.

Projekt i budowa drogi

Wykonawca będzie miał 17 miesięcy od podpisania umowy na opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Drogowcy zakładają, że stanie się to w 2025 r., co pozwoli rozpocząć prace, na które zaplanowano 15 miesięcy. Z czasu potrzebnego na wykonanie robót wyłączone będą okresy zimowe od 16 grudnia do 15 marca. Oddanie obwodnicy do ruchu przewidziano w 2027 r. 

Przygotowywanie inwestycji

Umowa na przygotowanie dokumentacji dla obwodnicy Rusinowa została podpisana w czerwcu 2020 roku. Obejmowała również prace projektowe dla przebudowy odcinka Człopa – Wałcz (co planowane jest do realizacji jako odrębne zadanie). Firma projektowa Transprojekt Gdański opracowała dokumentację studialną wraz z raportem oddziaływania na środowisko. Do realizacji tego etapu niezbędna była inwentaryzacja przyrodnicza, dlatego specjaliści sprawdzili dokładnie w terenie, jakie siedliska fauny i flory występują w miejscu planowanej inwestycji. Zostały także wykonane analizy techniczne i ekonomiczne dla każdego z wariantów przebiegu obwodnicy.

Opracowano trzy warianty, dwa omijające miejscowość od zachodu i jeden od wschodu. W lutym 2022 roku został złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, którą uzyskano w lipcu 2022 roku (dla wariantu omijającego Rusinowo od wschodu).

Umowa z projektantem obejmowała również dalsze prace. Po uzyskaniu decyzji środowiskowej wykonano szczegółowe badania podłoża, w tym wiercenia i sondowania, oraz uszczegółowiono rozwiązania projektowe. Zakończenie fazy przygotowawczej umożliwiło rozpoczęcie przetargu.

Przebieg i zakres inwestycji

Obwodnica Rusinowa będzie jednojezdniową drogą klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego). Rozpocznie się, patrząc od strony Człopy, za skrzyżowaniem z drogami do Tuczna i Trzcianki. Na wyjściu z terenów leśnych, gdzie zlokalizowane będzie rondo, obwodnica odejdzie od obecnego przebiegu DK22 w stronę wschodnią. Trasa będzie biegła po polach na wschód od Rusinowa. Na przecięciu z DW 179 powstanie rondo. W rejonie wejścia DK22 w obszar leśny na północ od Rusinowa obwodnica wejdzie w obecny przebieg DK22 i zakończy się po około 500 metrach.

W ramach inwestycji zostanie wybudowany wiadukt nad drogą gminną oraz przepust dla małych zwierząt. Powstanie również system odwodnienia drogi z trzema zbiornikami retencyjno-infiltracyjnymi. Na odcinku od strony północnej do ronda z DW 179 zaplanowano budowę ścieżki pieszo-rowerowej, która będzie kontynuacją ścieżki wzdłuż DK22 przewidzianej do realizacji w ramach przebudowy DK22.

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI