Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Otwarto oferty na zaprojektowanie obwodnicy Pradeł

Katowicki Oddział GDDKiA otworzył oferty w przetargu na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy Pradeł w ciągu DK78. Powstanie ona w ramach Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

 
Grafika: GDDKiA O/Katowice
Grafika: GDDKiA O/Katowice
Obwodnica Pradeł stanowić będzie kontynuację obwodnicy Kroczyc, Szczekocin, Goleniów, Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78. Poprowadzona będzie po nowym śladzie jako droga główna ruchu przyspieszonego o długości ponad 2 km i przekroju jednojezdniowym, złożonym z dwóch pasów ruchu. Zostanie zaprojektowana jako północne obejście miejscowości Pradła, a jej ślad biegł będzie po niezurbanizowanym terenie, na którym głównie znajdują się pola uprawne. Konstrukcja jej nawierzchni dostosowana będzie do przenoszenia obciążenia 11,5 ton na oś. Wyposażona będzie w niezbędne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, takie jak oświetlenie drogowe, oznakowanie obwodnicy i dróg z nią związanych, bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenie oraz urządzenia ochrony środowiska m.in. zabezpieczenia przeciwhałasowe, zbiorniki retencyjne.

Kosztorys GDDKiA wynosi 2 245 000,00 zł brutto. W postępowaniu złożono 11 ofert, najniższą cenę (1 126 495,50 zł) zaproponowała firma MOSTY Katowice Sp. z o.o.

Kryteria oceny i termin składania ofert


Oprócz ceny, przyjęliśmy dodatkowe kryterium oceny ofert w postaci doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia. Teraz komisja przetargowa przeanalizuje złożone oferty.  

Termin realizacji usługi


Usługa ma zostać zrealizowana w terminie 107 miesięcy, na co składa się:
– 21 miesięcy na wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie potrzebnych decyzji administracyjnych,
– 7 miesięcy na realizację obowiązków wynikających z procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,
– 79 miesięcy na pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych (wraz z okresem rękojmi za wady wynoszącym 60 miesięcy).

Źródło: GDDKiA O/Katowice
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI