REKLAMA
Drogi Wiadomości
4 Minuty czytania

Podpisano umowę na realizację I odcinka obwodnicy Poręby i Zawiercia

23 grudnia 2019 r. katowicki Oddział GDDKiA podpisał umowę na zaprojektowanie i wybudowanie I odcinka obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu DK78 o długości 16,664 km.

Mapka: GDDKiA O/Katowice
Mapka: GDDKiA O/Katowice
Wykonawca będzie miał 34 miesiące na realizację inwestycji. Każdy z dwóch etapów, projektowania i realizacji, powinien trwać nie dużej niż 17 miesięcy, z tym że do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe, a do czasu realizacji robót nie. Wykonawca przygotuje wszystkie niezbędne opracowania projektowe, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje niezbędne dla wykonania kontraktu, oraz zrealizuje roboty budowlane, w tym budowę:
– nowego odcinka drogi krajowej nr 78 o długości 16,664 km,
– dwóch węzłów drogowych (Kuźnica i Kromołów),
– sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 78 z drogą wojewódzką 793
w Siewierzu,
– przejazdów oraz wjazdów awaryjnych na drogę krajową 78,
– obiektów inżynierskich w ciągu drogi krajowej i w ciągu dróg krzyżujących się z nią,
– systemu odwodnienia,
– urządzeń ochrony środowiska, w tym zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, zieleń, i ogrodzenie drogi krajowej 78,
– oświetlenia drogowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz sieci teletechnicznych.

Wykonawca będzie również odpowiedzialny za przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą krajową, przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Inwestycja planowana jest do realizacji w systemie „Projektuj i buduj” w latach 2019-2023.

Zadanie zrealizuje konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A. oraz Mirbud S.A. za kwotę 414 708 742,10 zł (brutto).

Konstrukcja nawierzchni


Nawierzchnia jezdni musi zostać tak zaprojektowana, aby stan graniczny nośności i przydatności do użytkowania nie był krótszy niż 20 lat.

Węzły drogowe
Węzeł Kuźnica – skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 796 z drogą krajową będzie wykonane w postaci węzła typu karo.

Węzeł Kromołów – skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 791 z drogą krajową będzie wykonane w postaci węzła typu trąbka.

Wjazd na oba węzły będzie możliwy przez skrzyżowanie typu rondo usytuowane na drodze wojewódzkiej.

Obiekty inżynierskie


Powstanie dwanaście obiektów inżynierskich, na które składa się siedem wiaduktów, cztery mosty, przejście dla zwierząt oraz trzydzieści przepustów dla celów ekologicznych.

Zabezpieczenia akustyczne


Zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, wzdłuż drogi zostaną zamontowane również ekrany pochłaniające o długości prawie 2 km.

Infrastruktura dla pieszych i rowerzystów


W ramach zadania zostaną również zaprojektowane i wykonane ciągi pieszo-rowerowe oraz chodniki o łącznej długość około 400 m.

Oświetlenie drogowe


Zostanie zaprojektowane i wykonane w obszarze każdego węzła, wszystkich projektowanych przejść dla pieszych oraz na skrzyżowaniu z ul. Oleśnickiego w Siewierzu (powiat będziński). Oświetlenie drogowego wykonane zostanie w technologii LED.

Usprawnienia dzięki obwodnicy


Obwodnica Poręby i Zawiercia pobiegnie wzdłuż DK78 przez powiaty będziński i zawierciański oraz przez miejscowości Siewierz, Poręba, Łazy, Zawiercie i Ogrodzieniec. Dwujezdniowa obwodnica Poręby i Zawiercia połączy się z funkcjonującą już obwodnicą Siewierza. DK78 komunikuje sąsiadujące miejscowości m.in. z Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach. Umożliwi ominięcie śródmieści, a tym samym poprawę warunków życia mieszkańców. W szczególności zredukuje uciążliwości powodowane ruchem samochodowym – głównie pojazdów ciężarowych. Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, dzięki wyprowadzeniu ruchu tranzytowego poza obszar zabudowany. Przeniesienie części ruchu, szczególnie pojazdów ciężkich, poza obszar miejskiej zabudowy wpłynie na uspokojenie ruchu na sieci istniejącej. Budowa umożliwi skierowanie ruchu tranzytowego na drogę parametrach technicznych zapewniających wysoki stopień bezpieczeństwa oraz wyeliminuje występowanie zdarzeń, których przyczyną było wymuszanie pierwszeństwa na skrzyżowaniach z ruchem lokalnym. Projektowane rozwiązania umożliwią eliminację miejsc potencjalnych zagrożeń. Dzięki nowemu przebiegowi przejazd całym odcinkiem obwodnicy zostanie skrócony do około 16 minut, omijając 58 skrzyżowań na istniejącym przebiegu DK78.

Pierwsze postępowanie


Przetarg na zaprojektowanie i budowę obu części obwodnicy Poręby i Zawiercia unieważniono, bowiem ceny najkorzystniejszych ofert przewyższyły kwoty, które zamierzaliśmy przeznaczyć na sfinansowanie przedsięwzięcia. Ogłoszono nowe postępowania przetargowe, oddzielnie dla odcinka I Siewierz – Zawiercie i dla odcinka II m. Zawiercie (Kromołów – Żerkowice). Podjęliśmy również decyzję o rozdzieleniu tych zadań. Odcinek I realizowany będzie w formule „Projektuj i buduj”. Budowa II odcinka, o długości ok. 7,7 km, będzie realizowana w formule „Buduj”, jako kolejny etap powstawania całego ciągu obwodnicy. Na wykonanie kompleksowej dokumentacji złożonych zostało 11 ofert. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na początku 2020 roku.

Tekst i mapka: GDDKiA O/Katowice

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA