Drogi Wiadomości
4 Minuty czytania

Podpisano umowę na realizację S7 Widoma – Kraków

15 lipca GDDKiA podpisała umowę na kontynuację projektowania i budowę drogi S7 w. Widoma – Kraków (w. Kraków Nowa Huta). Wykonawcą prac o wartości 1 545 681 714,00 zł będzie konsorcjum firm Gülermak i Mosty Łódź.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Kraków, www.gov.pl/web/gddkia-krakow/
Zdjęcie: GDDKiA O/Kraków, www.gov.pl/web/gddkia-krakow/
Zakres zadań wykonawcy

Zadaniem wyłonionego w przetargu wykonawcy będzie kontynuacja projektowania i budowy dwujezdniowej drogi ekspresowej wraz z obiektami inżynierskimi i infrastrukturą towarzyszącą. W przypadku wprowadzenia innych rozwiązań projektowych niż te, które zaproponował poprzedni wykonawca, jego następca będzie zobowiązany do uzyskania wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń. W ramach inwestycji powstanie droga ekspresowa o długości ok. 18,3 km z czterema węzłami drogowymi (Łuczyce, Raciborowice, Mistrzejowice, Grębałów). Zrealizowane zostaną obiekty inżynierskie, drogi dojazdowe i technologiczne, mury oporowe, przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na drogę ekspresową. Przebudowane zostaną istniejące obiekty inżynierskie, sieć dróg (zjazdów, ulic), infrastruktura tramwajowa i kolejowa, sieć i urządzenia melioracyjne. Zbudowane lub przebudowane zostaną chodniki dla pieszych, ścieżki rowerowe, oświetlenie uliczne oraz infrastruktura techniczna.

Przewidziana jest również budowa urządzeń ochrony środowiska, w tym między innymi pasów zieleni izolacyjnej, ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych. Powstaną także przepusty i przejścia ekologiczne wraz z systemem ochronno-naprowadzającym i odprowadzającym wody opadowe.

Zakres zadania nie obejmuje budowy węzła Widoma, który powstaje w ramach budowy S7 Widoma – Szczepanowice i węzła Kraków Nowa Huta. Ten drugi powstał w ramach budowy poprzedniego odcinka S7, czyli od węzła Kraków Przewóz do węzła Kraków Nowa Huta.

Termin realizacji z podziałem na odcinki


Zgodnie z wymaganiami przetargowymi, wszystkie prace wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie mają być ukończone w terminie nie dłuższym niż:
1. odcinek nr 1 zamiejski – 25 miesięcy od daty zawarcia umowy,
2. odcinek nr 2 miejski – 31 miesięcy od zawarcia umowy,
3. odcinek nr 3 Kocmyrzowska – 34 miesiące, jeżeli GDDKiA będzie wykonywać roboty na tym odcinku (na mocy porozumienia z Miastem Kraków).

Porozumienie z miastem Kraków zostało podpisane


GDDKiA podpisała porozumienie z Gminą Miejską Kraków, które umożliwi przebudowę i tym samym udrożnienie ul. Kocmyrzowskiej na odcinku ok. 1 km. Przebudowa rozpocznie się od zjazdu z węzła Grębałów realizowanego w ramach budowy S7 w kierunku północno-wschodnim do ul. Bukszpanowej. Powiązanie inwestycji ze sobą zapewnieni prawidłowe skomunikowanie tego obszaru Krakowa, upłynnienie potoków ruchu, a także optymalne wykorzystanie środków. Poprawią się też warunki ruchu drogowego w obszarze samego węzła.

Koszty przebudowy ul. Kocmyrzowskiej i wykupów gruntów poniesie GM Kraków. Szacunkowy koszt po stronie miasta wynosi ponad 56,4 mln zł brutto.

Poprzedni wykonawca nie wywiązał się z umowy


4 grudnia 2020 r. GDDKiA odstąpiła od umowy z włoską firmą Webuild (poprzednia nazwa Salini) w związku z brakiem należytego wykonywania robót i pozytywnej reakcji na wezwania do poprawy oraz powstałą zwłoką w realizacji prac na odcinku S7 Widoma – Kraków.

20 lipca 2020 r. Wojewoda Małopolski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), a tydzień później przekazano wykonawcy plac budowy. W związku z tym, że przez następne ponad dwa miesiące prowadzono wyłącznie roboty przygotowawcze i to w niezadowalającym zakresie, 5 października 2020 r. Inżynier Kontraktu wezwał wykonawcę, firmę Webuild (dawniej Salini), do poprawy. Nadzór stwierdził, że wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje zdania objęte umową. 8 października 2020 r. GDDKiA wezwała wykonawcę do należytego wykonywania obowiązków i usunięcia w ciągu 30 dni od doręczenia pisma, wszystkich zaistniałych nieprawidłowości, podkreślając, że dalsza zwłoka w realizacji robót spowoduje niedotrzymanie terminu na ukończenie prac, określonego w umowie.

Od przekazania placu budowy do grudnia 2020 r. na odcinku od Widomej do węzła Kraków Nowa Huta wykonawca nie przedstawił harmonogramu, który zapewniłby realizację robót w terminie i prowadził wyłącznie prace przygotowawcze. Wycięto ok. 90 proc. drzew, częściowo odhumusowano obszar pod drogi dojazdowe i również częściowo wykonano dojazdy do terenu budowy. Nie rozpoczęto żadnych prac drogowych ani mostowych na trasie głównej. Pomimo wezwań do poprawy wykonawca nie zmobilizował ani niezbędnej liczby pracowników, ani potrzebnego sprzętu.

Kontynuowanie prac w takim tempie nie pozwoliłoby na wykonanie inwestycji w terminie określonym w umowie, stąd też decyzja o jej rozwiązaniu.

Ogłoszenie o wszczęciu ponownego postępowania przetargowego wysłano do Dziennika Urzędowego UE 23 grudnia 2020 r. Otwarcie ofert nastąpiło 15 marca 2021 r. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, który odbył się 26 kwietnia 2021 r., jeden z wykonawców odwołał się od tego wyboru do Krajowej Izby Odwoławczej. KIO po rozpatrzeniu zarzutów odrzuciła odwołanie, co z kolei umożliwiło przeprowadzenie standardowej kontroli przez Prezesa UZP. Kontrola ta zakończyła się pozytywnie i 15 lipca 2021 r. GDDKiA mogła podpisać umowę z nowym wykonawcą.

Źródło: tekst GDDKiA O/Kraków, www.gov.pl/web/gddkia-krakow/
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI