REKLAMA
Drogi Wiadomości
6 Minut czytania

Podsumowanie 2018 r. i plany na 2019 r. opolskiego Oddziału GDDKiA

Opolski Oddział GDDKiA podsumował inwestycje zrealizowane przez niego w 2018 r. oraz przedstawił swoje plany na nadchodzący 2019 r.

Inwestycje z Programu Budowy Dróg Krajowych zrealizowane w 2018 roku przez GDDKiA O/Opole:
W ramach zarządzania kontraktem na terenie O/Wrocław:


Budowa obwodnicy Kłodzka w ciągu DK33 i DK46

Realizacja inwestycji miała na celu wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza obszar zabudowy miejskiej, odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych, zmniejszenie ryzyka wypadków, ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg, przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów, poprawę bezpieczeństwa ruchu – zarówno dla użytkowników dróg, jak i mieszkańców m. Kłodzka, a także poprawę warunków ruchu na kierunku Polska – Czechy, usprawniony został dojazd do przejścia granicznego Boboszów. Termin oddania do użytku 28.05.2018 r.
I etap obwodnicy Kępna, fot. GDDKiA O/OpoleW ramach zarządzanie kontraktem na terenie O/Poznań:

Budowa I etapu obwodnicy Kępna w ciągu S11

Realizacja inwestycji miała na celu skomunikowanie dróg S8 i DK11, poprzez istniejący węzeł „Kępno – Krążkowy”, stworzenie bezpiecznego odcinka drogi ekspresowej zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróży, wybudowanie odcinka drogi ekspresowej o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi. Termin oddania do użytku 23.05.2018 r.

Rozpoczęte realizacje w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych:

Budowa obwodnicy Myśliny w ciągu DK46

Umowa na realizację robót została podpisana w dniu 22.06.2018 r.

W ramach budowy wykonana zostanie trasa o nawierzchni bitumicznej, jednojezdniowa, z dwoma pasami ruchu (każdy w przeciwnym kierunku).

Umowa przewiduje budowę trzech obiektów inżynierskich (1 wiadukt i 2 przejazdy gospodarcze). Długość obwodnicy: 3,14 km.

Budowa nowego odcinka drogi z dala od terenów zabudowanych, o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi, zapewni komfort ruchu tranzytowego i w znaczny sposób skróci czas podróżujących na trasie relacji Opole – Warszawa. Realizacja inwestycji umożliwi również skomunikowanie z terenami inwestycyjnymi, wpływając na rozwój aktywacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w korytarzu i w sąsiedztwie korytarza obwodnicy i drogi krajowej nr 46 oraz w powiecie oleskim.

Po przekazaniu terenu budowy w dniu 13.07.2018 r. Wykonawca przystąpił do realizacji robót drogowych, mostowych i branżowych. W ciągu tego półrocza wykonano około 50% wszystkich nasypów drogowych, wybudowano fundamenty obiektów mostowych oraz przyczółki i płytę pomostu. Na budowie trwały również roboty związane z budową przepustów, wykonaniem melioracji oraz przebudowę sieci elektroenergetycznych, wodociągowych i telekomunikacyjnych.

Planowane zakończenie inwestycji to 22.10.2019 r.

Budowa obwodnicy Niemodlina w ciągu DK46

Wystąpienie o wydanie decyzji ZRID I kw.2019 r., rozpoczęcie robót – druga połowa 2019 rok

Inwestycja ma na celu poprawę przepustowości ulic miejskich i płynności ruchu lokalnego poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza obszar zabudowy miejskiej. Realizacja inwestycji wpłynie na wzrost poziomu bezpieczeństwa zarówno kierujących pojazdami, jak i mieszkańców Niemodlina oraz wsi Brzęczkowice i Sosnówka. Wyeliminowanie z ruchu miejskiego uciążliwych samochodów ciężkich przyczyni się do poprawy klimatu akustycznego oraz zmniejszenia wielkości emisji substancji szkodliwych do środowiska.

Budowa nowego odcinka drogi z dala od terenów zabudowanych, o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi, zapewni komfort ruchu tranzytowego i w znaczny sposób skróci czas podróżujących na trasie Polska – Czechy oraz Opole – Kłodzko. Realizacja inwestycji umożliwi również skomunikowanie z terenami inwestycyjnymi, wpływając na rozwój aktywacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie drogi krajowej nr 46 oraz w województwie opolskim.

Budowa płn. obwodnicy Kędzierzyna-Koźla w ciągu DK40

Nowa trasa, z dala od terenów zabudowanych, zapewni komfort ruchu tranzytowego, tworząc połączenie międzyregionalnej drogi z Czech i południa kraju z portem rzecznym na Odrze oraz węzłem kolejowym w Kędzierzynie-Koźlu. Obwodnica usprawni ruch w kierunku węzła autostradowego A4 Opole Południe, Kędzierzyn-Koźle i Pyskowice oraz poprawi dostępność przyległych terenów do autostrady A4. Po jej oddaniu z ulic miejskich zniknie transport niebezpiecznych materiałów chemicznych z Zakładu Azotowego w Kędzierzynie-Koźlu. Realizacja inwestycji umożliwi również skomunikowanie z terenami inwestycyjnymi, wpływając na rozwój aktywacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w korytarzu i w sąsiedztwie korytarza obwodnicy i DK40 oraz w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim i strzeleckim. Zadanie jest w trakcie realizacji – system „projektuj i buduj”, obecnie trwa proces projektowania. Umowa z Wykonawcą robót została podpisana w dniu 15.10.2018 r., przewidywane oddanie do ruchu to 16.04.2022 r.

W ramach zarządzanie kontraktem na terenie O/Poznań:

Budowa obwodnicy m. Kępno w ciągu drogi ekspresowej S11 – odcinek II

Zadanie realizowane jest w systemie „projektuj i buduj”. Obecnie trwa procedura związana z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Po uzyskaniu tej decyzji zakończy się etap projektowania i Wykonawca będzie mógł przystąpić do robót budowlanych. W ramach inwestycji planuje się: budowę drogi ekspresowej S11 o długości 6,8 km, węzła „Kępno – Wschód” na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką, węzła „Baranów” – połączenie z istniejącą drogą krajową nr 11, budowę 9 obiektów inżynierskich, przebudowę istniejących dróg kolidujących z obwodnicą, wykonanie systemu odwodnienia drogi wraz ze zbiornikami retencyjnymi, przebudowę infrastruktury technicznej, wykonanie oświetlenia drogowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz urządzeń ochrony środowiska. Głównym celem inwestycji jest przejęcie części ruchu z istniejącej drogi krajowej DK11 oraz odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych w m. Kępno. Ponadto w ramach podpisanego zamówienia uzupełniającego zaplanowano zaprojektowanie i budowę łącznika do istniejącej drogi krajowej nr 11 wraz z budową pełnego węzła „Baranów” i drugą jezdnią drogi S11 w rejonie przedmiotowego węzła. Umożliwi to bezkolizyjne włączenie obwodnicy do drogi krajowej nr 11.

Remonty i modernizacje:

Rozbudowa DK45 na odc. Reńska Wieś – Większyce – Poborszów

Przedmiotem inwestycji objętej niniejszym zadaniem jest rozbudowa drogi krajowej nr 45 polegająca na: wykonaniu jezdni o szerokości 7,00 m z obustronnymi poboczami o szerokości 0,50 m z mieszanki SMA, wykonanie ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, zjazdów indywidualnych i publicznych, zatok autobusowych, dróg transportu rolnego, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, budowę stanowiska do ważenia pojazdów.

W celu poprawy bezpieczeństwa, zadanie obejmuje przebudowę w Reńskiej Wsi skrzyżowania skanalizowanego dróg krajowych nr 45 i 38 oraz drogi wojewódzkiej nr 418 na rondo turbinowe oraz rozbudowę ronda w Większycach.

Zakończenie prac – koniec I kw. 2019 r. lub początek II kw. 2019 r.

Przebudowa mostu w Prudniku

Zakończono zadanie inwestycyjne realizowane przez GDDKiA Oddział w Opolu pt.: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Prudnik w ciągu drogi krajowej nr 40 w miejscowości Prudnik”.

W miejsce poprzedniego mostu, który był już w znacznym stopniu wyeksploatowany, został wybudowany w całości od podstaw nowy most.

Z uwagi na zabytkowy charakter poprzedniego obiektu projekt przebudowy uzgodniono z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. W wyniku tych ustaleń nowy most wybudowano oddając w pełni architekturę poprzedniego. Doskonale wpisuje to nowoczesną budowlę inżynierską w zabytkowy charakter miasta.

Prowadzenie budowy (całkowite wyłączenie z eksploatacji fragmentu ulicy Batorego) było znacznym utrudnieniem dla użytkowników dróg. Ruch samochodowy z drogi krajowej był przekierowany na istniejący układ komunikacyjny w mieście i dodatkową, tymczasową drogę objazdową (wraz mostem składanym) znajdującą się w bezpośrednim sąsiedztwie budowy.

Na uwagę zasługuje fakt bardzo szybkiego postępu robót. Od momentu zamknięcia ulicy i rozpoczęcia prac rozbiórkowych do umożliwienia przejazdu po nowym moście upłynęło zaledwie 143 dni. Było to efektem dużej mobilizacji Wykonawcy i dobrej współpracy ze wszystkimi gestorami sieci uzbrojenia podziemnego znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie mostu.

Ustrój nośny nowego mostu stanowią trzy żelbetowe łuki połączone monolitycznie ze ścianami bocznymi. Rozpiętość teoretyczna każdego z trzech przęseł wynosi 9,50 m (w świetle podpór 7,60 m). Podpory są żelbetowe, masywne. Całkowita szerokość mostu wynosi 13,50 m. Parametry techniczne obiektu pozwalają na dopuszczenie ruchu kołowego bez ograniczeń (nośność wg. PN-85/S-10030 Klasa A).

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Opole

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA