Drogi Wiadomości
7 Minut czytania

Podsumowanie br. na dolnośląskich drogach

Mijający rok we wrocławskim Oddziale GDDKiA stał przede wszystkim pod znakiem prac dokumentacyjnych. Już w 2020 roku rozpoczną się prace przy drążenia tuneli w ciągu S3.

 
Wizualizacja tuneli na S3
Wizualizacja tuneli na S3
Ponad 50 km dróg w realizacji

Na etapie realizacji pozostają trzy fragmenty drogi ekspresowej S3 na terenie Dolnego Śląska.

S3 odcinek od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ


S3 Kaźmierzów – Polkowice, fot. GDDKiA O/Wrocław
S3 Kaźmierzów – Polkowice, fot. GDDKiA O/Wrocław
20.11.2019 r. podpisaliśmy umowę na kontynuację odcinka S3 od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ, o długości ok. 14,1 km. Zakończenie robót przewidziane jest w II kwartale 2021 r. Prace zrealizuje konsorcjum firm: Mota-Engil Central Europe (lider), Masfalt oraz Drogomex (partnerzy). Wartość umowy to ok. 228,4 mln zł.

Jest to odcinek realizowany wcześniej przez konsorcjum firm, z firmą Salini jako liderem. Mimo wielokrotnych wezwań wykonawcy do powrotu na budowę i prowadzenia robót zgodnie z kontraktem GDDKiA w oparciu o twarde dane podjęła decyzję o odstąpieniu od umowy z wykonawcą tego odcinka trasy. Nowy wykonawca ma 12 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych) na dokończenie prac. Do wykonania pozostało ok. 25% prac przewidzianych w pierwotnym kontrakcie. Nowy wykonawca musi m.in. dokończyć budowę drogi ekspresowej (2 jezdnie po 2 pasy ruchu i pas awaryjny) oraz węzły: Kaźmierzów, Polkowice i Lubin Północ. Ponadto do zadań wykonawcy będzie należało dokończenie budowy 25 obiektów inżynierskich, wykonanie systemów odwodnienia i urządzeń ochrony środowiska. Wykonawca będzie musiał uzyskać również decyzję o pozwoleniu na użytkowanie i oddać trasę do ruchu.

S3 od Bolkowa do granicy państwa


Droga ekspresowa S3 od węzła Bolków będzie miała swoją kontynuację do granicy polsko-czeskiej. W październiku 2018 roku podpisaliśmy umowy z wykonawcami dwóch ostatnich fragmentów trasy o łącznej długości 31,5 km na terenie Dolnego Śląska. Umowa realizowana jest w systemie „projektuj i buduj”.

Wykonawcy złożyli już wnioski o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Dla zadania III wniosek do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu złożony został 31 października 2019 r. Jest to odcinek drogi ekspresowej S3 zad. III na odcinku od węzła Bolków do węzła Kamienna Góra Północ (bez węzła).

Dla zadania IV wniosek do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu złożony został 19 grudnia 2019 r. Jest to odcinek drogi ekspresowej S3 na odcinku od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa.

Uzyskanie decyzji na oba odcinki zakładane jest zgodnie z przepisami administracyjnymi w I połowie 2020 r.

Po otrzymaniu decyzji ZRID Wykonawcy będą mogli przystąpić do robót budowlanych.
Wartość umowy na dwa odcinki to ponad 2,4 mld zł. Planowany termin zakończenia prac na obu odcinkach to II połowa 2023r.

Odcinek od węzła Bolków do węzła Kamienna Góra Północ, z najdłuższym w Polsce tunelem drążonym w skale będzie oddany do ruchu w II połowie 2023 roku, natomiast odcinek od węzła Kamienna Góra Północ do Lubawki już w II połowie 2021 r.

Obwodnica Bolkowa


21.12.2019 r. czyli cztery miesiące przed terminem kontraktowym zakończyły się prace przy budowie obwodnicy Bolkowa. Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość projektu to 94 884 979,36 zł wartość dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 66 679 627,16 zł.

W ramach zadania powstała obwodnica miasta Bolkowa w ciągu dróg krajowych nr 3 i 5 o długości około 7,8 km, w tym budowa po nowym śladzie o długości ok. 5,7 km. Wykonano również przebudowę i rozbudowę odcinka drogi krajowej nr 5 o długości ok. 2,1 km, która umożliwia połączenie drogi ekspresowej S3 z drogą krajową nr 3 na odcinku od węzła Bolków do drogi krajowej nr 3. Wykonawca zrealizował jeden węzeł drogowy, trzy skrzyżowania jednopoziomowe, sześć obiektów inżynierski w ciągu drogi, tj. trzy estakady o łącznej długości ok. 800 metrów i trzy wiadukty drogowe.

Kolejne inwestycje na etapie przygotowania
Autostrada A4


A4 od Wrocławia do Krzyżowej nie spełnia w pełnym zakresie warunków technicznych przewidzianych dla autostrad. Nie posiada pasa awaryjnego, który występuję jedynie na krótkich odcinkach, brakuje Miejsc Obsługi Podróżnych, geometria większości węzłów nie jest dostosowana do panujących standardów. Wzrastające z roku na rok natężenie ruchu, w newralgicznych momentach sięga ponad 100 tyś. pojazdów na dobę. Wypadki, kolizje lub awarie tworzą wielokilometrowe zatory drogowe, które utrudniają kierowcom szybkie przemieszczanie się. Rozbudowa A4 jest inwestycją priorytetową, dlatego w tym celu w grudniu 2018 r. ogłoszony został przetarg na opracowanie studium korytarzowego wraz z analizą techniczno-ekonomiczno-logistyczną rozbudowy lub budowy autostrady A4 pomiędzy Wrocławiem i Krzyżową. Umowa z firmą projektową została podpisana w maju 2019 r., a jej zadaniem jest analiza możliwych wariantów kompleksowych działań, mających na celu poprawę sytuacji w zakresie bezpieczeństwa, przepustowości i funkcjonalności dolnośląskiego odcinka autostrady A4. Projektanci w swoim opracowaniu uwzględnią również przebieg drogi ekspresowej S5 oraz drogi ekspresowej S8. Podstawą do tego typu działań jest podpisane 25 września 2019 r. przez Prezesa Rady Ministrów, Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, w którym został ujęty nowy fragment drogi ekspresowej S5 od Sobótki (okolice Wrocławia) do połączenia z drogą ekspresową S3 na południu województwa.

Droga ekspresowa S5


Nowy odcinek S5 na Dolnym Śląsku będzie przedłużeniem istniejącej S5, która biegnie od Korzeńska do węzła Wrocław Północ na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A8. Nowa droga ekspresowa w południowej części województwa stworzy nowy korytarz transportowy, który będzie spójnie łączył trasy S3 i S8, odciąży centra miast od transportu ciężarowego, poprawi warunki życia w regionie i zwiększy dostępność terytorialną aglomeracji wałbrzyskiej.

Droga ekspresowa S8


Droga krajowa nr 8 od Wrocławia do Kłodzka będzie drogą o parametrach klasy drogi ekspresowej (klasa S). W trakcie opracowania jest Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wykonawca analizuje obecnie cztery warianty przebiegu drogi. Każdy z wariantów zakłada budowę drogi w klasie S, z dwoma jezdniami po dwa pasy ruchu w każdą stronę, budowę węzłów drogowych oraz Miejsc Obsługi Podróżnych. Na posiedzeniu Komisji Ocen Projektów Inwestycyjnych, które planowane jest w I kw. 2020 roku, zostanie zarekomendowany wariant do realizacji. Wariant ten zostanie przedstawiony we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, który będzie kolejnym etapem realizacji tego zadania.

Prace dokumentacyjne

Obwodnica Głogowa


Trwają prace nad Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym dla obwodnicy Głogowa w ciągu DK12. Wykonawca analizuje cztery warianty przebiegu trasy. Od 26 listopada do 4 grudnia br. odbywać się będą spotkania w powiatach: głogowskim i polkowickim. Podczas spotkań zaprezentowane zostały rozwiązania projektowe dla opracowania pn. „Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ) – Budowa obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12”. Każdy mieszkaniec miał możliwość zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi przyszłej inwestycji i wyrazić opinię dotyczące przedsięwzięcia. Przesłane uwagi, wnioski i zastrzeżenia będą przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych tj. możliwych ze względów technicznych, prawnych i finansowych zostaną uwzględnione.

Przebudowa A18 na odcinku pomiędzy węzłem Krzyżowa i węzłem Golnice


11 października 2019 r. podpisaliśmy umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa autostrady A18 na odcinku pomiędzy węzłem Krzyżowa a węzłem Golnice”. Projekt budowlany, projekt wykonawczy, dokumentację przetargową dla przebudowy Autostrady A18 na odcinku pomiędzy węzłem Krzyżowa, a węzłem Golnice wykona firma Sweco Engineering Sp. z o.o, za kwotę ponad 956 tys. zł. Umowa na opracowanie dokumentacji oraz pełnienie nadzoru autorskiego będzie obowiązywała do końca 2023 roku.

Tekst, zdjęcie i wizualizacja: GDDKiA O/Wrocław

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI