REKLAMA
Energetyka Wiadomości
1 Minuta czytania

Podsumowanie projektu edukacyjnego KeyGeothermal

Efekty czteroletniej realizacji projektu „Budowanie zdolności kluczowych zainteresowanych stron w dziedzinie energii geotermalnej” (akr. KeyGeothermal) w Polsce i Islandii przedstawiono podczas konferencji podsumowującej w Warszawie.

Zdjęcie: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, www.gov.pl/web/nfosigw/

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansował projekt Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN oraz Orkustofnun, islandzkiej Krajowej Agencji Energii, dotacją w kwocie 4,6 mln zł w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na lata 2014-2021.

Główne cele projektu KeyGeothermal to budowanie wiedzy kluczowych interesariuszy w Polsce na temat optymalnego wykorzystywania energii geotermalnej i zarządzania jej zasobami, zwłaszcza w niskoemisyjnym ciepłownictwie oraz wzmocnienie rozwoju potencjału i metod opartych na wiedzy i wieloletnim doświadczeniu Islandii w zakresie geotermii. Osiągnięto je m.in. dzieląc się dobrymi praktykami oraz wiedzą o technologiach wspieranych przez inicjatywy rządowe, mechanizmy finansowe i strategie zarządzania. Uwzględniono m.in. wkład energii geotermalnej w bezpieczeństwo energetyczne i rozwój niskoemisyjnego ciepłownictwa, a także w zwiększanie równości gospodarczej i społecznej (geotermia jest źródłem czystej energii i pomaga obniżać koszty ogrzewania).

Podczas konferencji, która odbyła się 16 kwietnia br. podsumowano m.in. działania projektowe i efekty. Wskazano na rolę MF EOG w rozwoju geotermii w Polsce, omówiono obecne dokumenty strategiczne i programy finansowania geotermii w Polsce, a także wskazano możliwość realizacji następnych tego typu projektów w ramach MF EOG i innych mechanizmów finansowych. NFOŚiGW reprezentowali podczas wydarzenia zastępca prezesa Zarządu NFOŚiGW Robert Gajda, Dyrektor Departamentu Energetyki i Przemysłu NFOŚiGW Magdalena Misiurek, kierownik Zespołu Geologii i Górnictwa NFOŚiGW Beata Kuś oraz kierownik Zespołu Funduszy Norweskich NFOŚiGW Sylwia Makulec-Staszewska. Przedstawili oni prezentację pt. „Projekty geotermalne w Polsce dofinansowane przez NFOŚiGW”.

W ramach projektu KeyGeothermal przeprowadzono m.in. warsztaty szkoleniowe nt. energii geotermalnej i jej wykorzystania w ciepłownictwie oraz wizyty studyjne na Islandii, podczas których zwiedzano instalacje ciepłownicze wykorzystujące energię geotermalną. Zapoznano się ponadto ze sposobami wykorzystania energii geotermalnej w biotechnologii, utrzymaniu ciągów komunikacyjnych zimą, w rekreacji czy też w balneoterapii. W projekcie uczestniczyli pracownicy administracji różnych szczebli, samorządów, operatorzy, a także inwestorzy, beneficjenci rządowych programów wsparcia, pracownicy pionu geologicznego instytucji naukowo-badawczych, usługodawcy, konsultanci organizacji pozarządowych i innych podmiotów z branży geotermalnej. Projekt zaprocentuje dynamiczniejszym rozwojem geotermalnego OZE w Polsce.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA