REKLAMA
Wod-Kan Wiadomości
2 Minuty czytania

Ponad 36 mln zł na poprawę gospodarki wodno-ściekowej na Śląsku i w Wielkopolsce

NFOŚiGW podpisał umowy na dofinansowanie ze środków unijnych rozbudowy i modernizacji lokalnych sieci wod-kan. Wsparcie w łącznej wysokości ponad 36 mln zł otrzymają gminy: Kozy (woj. śląskie) i Śmigiel (woj. wielkopolskie).

Wartość obu projektów przekracza 70 mln zł. Dzięki ich realizacji do sieci kanalizacyjnej zostanie podłączonych w sumie 3614 nowych użytkowników. Podpisanie obu umów (jedne z pierwszych w drugim półroczu 2018 r.) umożliwi działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, które Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wdraża w porozumieniu z Ministerstwem Środowiska.

Kozy

Gmina Kozy to największa gmina wiejska w powiecie bielskim (województwo śląskie). Dzięki unijnemu dofinansowaniu przekazanemu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości prawie 25 mln zł, będzie mogła ona zrealizować projekt budowy kanalizacji sanitarnej na swoim terenie o długości ponad 32 km. W ramach realizacji tego projektu, o łącznej wartości niemal 49 mln zł, do sieci kanalizacyjnej zostanie przyłączonych 2924 nowych użytkowników. Efekt rzeczowy zostanie zrealizowany w pierwszej połowie 2022 r., a efekt ekologiczny – do końca czerwca 2023 r.

Jak wspomniał podczas podpisywania umowy (11 lipca br.) Wójt Gminy Kozy, Krzysztof Fiałkowski, przy kontrasygnacie Dominika Pawińskiego, Skarbnika Gminy Kozy, inwestycja ta nie byłaby możliwa bez wsparcia z Narodowego Funduszu. Wójt podkreślił, że dzięki uzyskanemu dofinansowaniu, poprawi się znacznie jakość życia mieszkańców gminy.

– Ludzie bardzo potrzebują kanalizacji, na którą czekają już od prawie 30 lat –
zaznaczył Krzysztof Fiałkowski.

Śmigiel

Wcześniej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał umowę na „Kompleksowe zagospodarowanie osadów ściekowych w aglomeracji Śmigiel wraz z budową sieci kanalizacyjnej w Bronikowie, Glińsku i Chełkowie oraz rozbudową SUW Robaczyn z modernizacją sieci wodociągowej i przebudową przepompowni wody w Karminie”. Beneficjent, Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Śmiglu (powiat kościański, województwo wielkopolskie), otrzyma dofinansowanie w kwocie ponad 11 mln zł.

Projekt obejmuje szerokie spektrum zadań inwestycyjnych, takich jak: budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Śmigiel w miejscowościach: Bronikowo, Chełkowo, Glińsko o długości 9,44 km, przebudowa sieci wodociągowej o długości 7,4 km, przebudowa pompowni wody w Karminie, modernizacje stacji uzdatniania wody w Starym Bojanowie oraz w Robaczynie oraz modernizacja gospodarki ściekowej i osadowej na oczyszczalni ścieków w Koszanowie.

W wyniku realizacji tego projektu 690 nowych użytkowników zostanie podłączonych do sieci. Ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddawanych procesom przetwarzania wyniesie 0,36 tys. Mg na rok. Efekt ekologiczny zostanie osiągnięty do końca 2021 r.

Autor: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA