Wod-Kan Wiadomości
10 Minut czytania

Ponad 78 mln zła na rozwój sieci wodno-kanalizacyjnych

NFOŚiGW przekaże kolejnym 10 miejscowościom ponad 78 mln zł dofinansowania na inwestycje wodno-kanalizacyjne. W tej kwocie ponad 16 mln zł pochodzi z POIiŚ, a ok. 62 mln zł – ze środków własnych NFOŚiGW.

Rezultatem będzie rozbudowa oraz usprawnienie działania lokalnych sieci wodno-kanalizacyjnych na obszarze aglomeracji Somonino (woj. pomorskie), w gminie Ksawerów (woj. łódzkie), na terenie gminy Giżycko (woj. warmińsko-mazurskie), w Międzyzdrojach (woj. zachodniopomorskie), na terenie gminy Piątnica (woj. podlaskie), w Polance Wielkiej (woj. małopolskie), w Rawiczu-Żołędnicy (woj. wielkopolskie), w Markach i w Mińsku Mazowieckim (woj. mazowieckie) oraz w Leżajsku (woj. podkarpackie). Dzięki dotacjom z unijnego Funduszu Spójności oraz niskooprocentowanym pożyczkom ze środków krajowych NFOŚiGW mieszkańcy wymienionych miejscowości otrzymają nowoczesne instalacje wodno-kanalizacyjne. Łączne dofinansowanie do tych projektów, które NFOŚiGW przekaże beneficjentom, wyniesie 78 157 671 zł.

Somonino

Projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino” został dofinansowany przez NFOŚiGW kwotą 4  660  256 zł. Całkowity jego koszt wyniesie 8  925  542 zł, przy czym – obok zaangażowania środków własnych beneficjenta – w planie finansowym przewidziano dodatkowo niskooprocentowaną pożyczkę z NFOŚiGW w wysokości 2  645 000 zł. Umowa pozwalająca na przekazanie dofinansowania została podpisana przez: Dyrektor Departamentu Ochrony Wód NFOŚiGW Ewę Kamieńską oraz reprezentującego gminę Somonino Wójta Mariana Kryszewskiego. W ramach przedsięwzięcia przewidziano wybudowanie 8 km kanalizacji sanitarnej, 0,3 km sieci wodociągowej, oraz zakup wielofunkcyjnego pojazdu do obsługi sieci wod-kan. W Rybakach nastąpi także przebudowa stacji uzdatniania wody. Prace zostaną zakończone we wrześniu 2020 r., a efekt ekologiczny będzie osiągnięty rok później. Jego głównym wskaźnikiem ma być przyłączenie 358 nowych użytkowników do sieci kanalizacyjnej. 10 nowych osób skorzysta z ulepszonego zaopatrzenia w wodę. Ilość uzdatnianej wody po zakończeniu projektu wyniesie 50  500 m3/rok.

Ksawerów

Gmina Ksawerów ze środków unijnych otrzyma 907  522 zł. Przeprowadzi inwestycje pn. „Rozbudowa sieci wod-kan z wdrożeniem inteligentnych systemów zarządzania siecią wodno-kanalizacyjną w Gminie Ksawerów”. Umowę regulującą przekazanie dofinansowania podpisali: Dyrektor Departamentu Ochrony Wód NFOŚiGW Ewa Kamieńska oraz Wójt Gminy Ksawerów Adam Topolski. Całkowity koszt projektu wyniesie 1  313 238 zł, przy zaangażowaniu środków własnych beneficjenta. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Ksawerowie o długości ponad 1,6 km, a także 0,58 km sieci wodociągowej. Uruchomiony zostanie system zarządzania siecią wodno-kanalizacyjną, w tym specjalne urządzenia do monitorowania pracy przepompowni ścieków oraz stacji uzdatniania wody. Infrastruktura wzbogaci się również o maszyny i urządzenia do czyszczenia sieci kanalizacyjnej. W konsekwencji liczba nowych użytkowników kanalizacji sanitarnej wyniesie 65 osób. 32 dodatkowe osoby skorzystają z ulepszonego zaopatrzenia w wodę. Pełny zakres prac powinien skończyć się z początkiem października br., natomiast osiągnięcie efektu ekologicznego spodziewane jest w październiku 2019 r.

Giżycko

Kwota 858 914 zł dotacji z NFOŚiGW zostanie przekazana do Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Bystrym, który przeprowadzi projekt pn. „Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Giżycko”. Umowę w tej sprawie podpisali: Dyrektor Departamentu Ochrony Wód NFOŚiGW Ewa Kamieńska oraz Prezes Zarządu G.Z.K. Sp. z o.o. w Bystrym – Andrzej Ligęzowski. Koszt całkowity wszystkich przewidzianych prac inwestycyjnych wyniesie 1  242  899 zł (beneficjent uruchomi również środki własne). Głównym efektem przedsięwzięcia będzie remont 1,10 km kanalizacji sanitarnej, który ma zakończyć się 31 października 2019 r. Efekt ekologiczny osiągnięty rok później będzie dwuwymiarowy: 150 nowych użytkowników skorzysta z sieci kanalizacyjnej, a także z ulepszonego oczyszczania ścieków.

Międzyzdroje

NFOŚiGW przekaże 17 898 575 zł niskooprocentowanej pożyczki Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyzdrojach na realizację projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje”. Umowa w tej sprawie została podpisana przez: Dyrektor Departamentu Ochrony Wód NFOŚiGW Ewę Kamieńską oraz Prezesa Zarządu Z.W. i K. Sp. z o.o. w Międzyzdrojach Grażynę Ingielewicz. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 62  920 159 zł. W finansowanie projektu zaangażowane są również środki własne beneficjenta oraz przekazane wcześniej przez NFOŚiGW środki z unijnego Funduszu Spójności. Wsparcie finansowe posłuży do przebudowy oczyszczalni ścieków komunalnych, głównie w zakresie przeróbki i zagospodarowania osadów. Wybudowana zostanie również kanalizacja sanitarna o długości 7,56 km. Efekt prac oczekiwany jest z końcem 2020 r. Rok później zostanie osiągnięty efekt ekologiczny: 1515 nowych użytkowników skorzysta z sieci kanalizacyjnej. Ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddanych procesom przetwarzania sięgnie 0,57 tys. ton/rok.

Piątnica

Inwestycja pn. „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Piątnica w obszarze aglomeracji Łomża” otrzyma dofinansowanie z NFOŚiGW w wysokości 4  025  483 zł. Umowa w tej sprawie została podpisana w siedzibie Narodowego Funduszu przez: Prezesa Zarządu NFOŚiGW Kazimierza Kujdę oraz Wójta Gminy Piątnica Krzysztofa Kozickiego. Koszt całkowity inwestycji zamknie się w kwocie 7  673 665 zł. Jego składową, obok ww. dotacji, są gminne środki własne. Plan projektu, który będzie realizowany w gminie Piątnica, w obszarze aglomeracji Łomża, przewiduje budowę: 7,12 km kanalizacji sanitarnej i 1,78 km sieci wodociągowej, która ma być zrealizowana do końca 2019 r. W konsekwencji 1201 nowych użytkowników zostanie podłączonych do sieci kanalizacyjnej i tym samym będzie korzystać z ulepszonego oczyszczania ścieków. Z kolei 660 osób będzie korzystać z ulepszonego zaopatrzenia w wodę. Założony efekt ekologiczny zostanie tu osiągnięty pod koniec 2020 r. – To dofinansowanie jest dla gminy Piątnica bardzo ważne. Mamy w swoim zasięgu szczególnie chronione obszary Natura 2000 i to w odniesieniu do tego terenu dostaliśmy dotację na budowę kanalizacji i rozbudowę systemu wodnego dla ponad tysiąca osób. Wyremontowana i rozbudowana zostanie też linia wodociągowa. Już wszystkie miejscowości będziemy mieli podłączone do wodociągów, a kolejne będą korzystały z kanalizacji. Droga do otrzymania dotacji wymagała dużych nakładów pracy, ale cieszymy się i jesteśmy wdzięczni NFOŚiGW za jej udzielenie – powiedział Wójt Piątnicy Krzysztof Kozicki po podpisaniu umowy.

Polanka Wielka

Gmina Polanka Wielka otrzyma z NFOŚiGW 3  928 265 zł w formie dotacji na projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Polanka Wielka – etap I – cz. 2, zadanie 1-5”. Umowa potwierdzająca przekazanie subwencji została podpisana przez: Dyrektor Departamentu Ochrony Wód NFOŚiGW Ewę Kamieńską oraz Wójta Gminy Polanka Wielka Grzegorza Gałgana. Całkowity koszt projektu sięgnie 7  492 302 zł. W ramach przedsięwzięcia do końca czerwca 2021 r. zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna o długości 17,94 km. Spowoduje to podłączenie do sieci 1412 nowych użytkowników. Taki efekt ekologiczny w pełni zostanie uzyskany do końca czerwca 2022 r.

Rawicz-Żołędnica

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o. otrzyma z NFOŚiGW dofinansowanie w wysokości 1  880 310 zł na projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żołędnicy”. Uzyskanie grantu umożliwiła umowa podpisana w sierpniu br. przez: Dyrektor Departamentu Ochrony Wód NFOŚiGW Ewę Kamieńską oraz Prezesa Zarządu Z.W. i K. Sp. z o.o. w Rawiczu Grzegorza Matysiaka. W finansowanie działań zaangażowane będą także środki własne beneficjenta na pokrycie VAT, a całkowity koszt projektu wyniesie 2  720  919 zł. Budowa sieci ma zakończyć się w czerwcu 2019 r. Oczekiwanym efektem ekologicznym, który ma zostać osiągnięty rok później, będzie umożliwienie 380 nowym osobom korzystania z sieci sanitarnej.

Marki

NFOŚiGW przekaże 9  769  159 zł niskooprocentowanej pożyczki Wodociągom Mareckim Sp. z o.o. na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki – etap III”. Umowę w tej sprawie podpisali: Dyrektor Departamentu Ochrony Wód NFOŚiGW Ewa Kamieńska oraz Dyrektor Zarządu spółki Wodociąg Marecki – Kajetan Specjalski. Koszt całej inwestycji wyniesie 46  171 975 zł. W projekt zostaną zaangażowane środki własne beneficjenta. Przewidziano także dotację z programu POIiŚ. Inwestycja realizowana w Markach, w aglomeracji Warszawa, ma być zakończona do 25 maja 2021 r. Zaplanowano kilka zadań inwestycyjnych, m.in. wykonanie kolektorów kanalizacyjnych o długości 14,5 km, umożliwiających zebranie ścieków z nieskanalizowanych dotychczas obszarów aglomeracji. Ponadto wybudowana zostanie stacja uzdatniania wody (SUW) w Markach o wydajności 150 m3/h, w skład której mają wejść: ujęcie wód podziemnych, budynek SUW, zbiornik retencyjny wody uzdatnionej oraz urządzenia i obiekty techniczne wraz z infrastrukturą techniczną. W celu połączenia nowej SUW z istniejącą siecią wodociągową miasta, wybudowana zostanie magistrala o długości ok. 1 km. Powstanie również system monitoringu stanu pracy ponad 60 istniejących w Markach sieciowych pompowni ścieków oraz pompowni planowanych do wykonania w ramach realizowanych obecnie zadań. Wybudowana będzie także stacja obsługi samochodów specjalistycznych służących do czyszczenia sieci kanalizacyjnej. Na terenie stacji zlokalizowane zostaną obiekty przeznaczone do przetwarzania osadów usuwanych z kanałów oraz pompowni w trakcie ich czyszczenia (budynek technologiczny) oraz obiekty związane z działalnością Działu Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej (budynek techniczny). Spodziewany (do 25 maja 2022 r.) efekt ekologiczny wynikający z realizacji tego projektu to 1084 nowych użytkowników podłączonych do sieci kanalizacyjnej. Tyle samo osób skorzysta z ulepszonego oczyszczania ścieków.

Mińsk Mazowiecki

Przedsięwzięcie pn. „Stworzenie innowacyjnego systemu gospodarki osadowej i uzdatniania wody dla potrzeb aglomeracji Mińsk Mazowiecki” otrzyma dofinansowanie z NFOŚiGW w postaci niskooprocentowanej pożyczki w wysokości 22  629 184 zł. Umowa w tej sprawie została podpisana przez: Dyrektor Departamentu Ochrony Wód NFOŚiGW Ewę Kamieńską i Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim Bernarda Krekorę. Koszt całkowity projektu został ustalony na poziomie 78  660 164 zł. Jego dodatkowymi składowymi są środki własne gminy oraz wcześniej udzielona ze środków unijnych dotacja z NFOŚiGW. W ramach projektu została zaplanowana przebudowa części osadowej oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim, w tym budowa instalacji do wytwarzania biogazu z osadów ściekowych i wykorzystania go do produkcji ciepła i energii elektrycznej na potrzeby oczyszczalni, a także zakup maszyn i urządzeń potrzebnych do technicznej obsługi przetwarzania osadów. Równolegle w mieście zbudowana zostanie nowa stacja uzdatniania wody przy ul. Mireckiego o docelowej wydajności 120 m3/h. Zmodernizowana zostanie także SUW „Kędzierak” przy ul. Kołbielskiej o docelowej wydajności 300 m3/h. Do efektywnego zarządzania całą bazą wodno-kanalizacyjną przyczyni się wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania infrastrukturą sieciową, w tym stworzenie centralnej dyspozytorni, wdrożenie oprogramowania zarządzającego centralnym systemem informatycznym i powiązanie go z aplikacjami zarządczymi, rozbudowa systemu SCADA, wdrożenie systemu GIS wraz z hydraulicznym modelem sieci i systemem monitoringu przepływów na sieci oraz modernizacja automatyki. Prace zostaną zakończone w czerwcu 2022 r. a związany z nimi efekt ekologiczny ma być osiągnięty rok później. W jego zakresie ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddawanych procesom przetwarzania osiągnie poziom 1,6 tys. ton/rok. Natomiast ilość uzdatnianej wody po zakończeniu projektu sięgnie 1  700  000 m3/rok. Wytworzone osady ściekowe będą przekształcane w granulat nawozowy do stosowania w rolnictwie.

Leżajsk

NFOŚiGW przekaże także 11  600 000 zł niskooprocentowanej pożyczki Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu Sp. z o.o. z siedzibą w Leżajsku na realizację projektu pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Leżajsku wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej oraz usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym”. Umowa w tej sprawie została podpisana przez: Dyrektor Departamentu Ochrony Wód NFOŚiGW Ewę Kamieńską oraz Prezesa Zarządu M.Z.K Sp. z o.o. w Leżajsku Jerzego Sidora. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 39  631 000 zł. W jego realizację zostały zaangażowane także środki własne beneficjenta oraz przekazane wcześniej przez NFOŚiGW środki POIiŚ. Wsparcie dotyczy realizowanej w Leżajsku rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków wraz z usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym. Zakończenie prac spodziewane jest pod koniec 2020 r., a efekt ekologiczny zostanie osiągnięty rok później.

Dofinansowania wyżej wymienionych przedsięwzięć umożliwia Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i należące do niego działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, realizowane w ramach II osi priorytetowej. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wdraża je we współpracy z Ministerstwem Środowiska (Instytucją Pośredniczącą), natomiast Instytucją Zarządzającą jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Autor: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI