REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Ponowny przetarg na zaprojektowanie i rozbudowę DK94 w Olkuszu

Krakowski Oddział GDDKiA ogłosił ponownie przetarg na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Rozbudowa drogi krajowej nr 94 na odcinku w Olkuszu”.

Mapa: GDDKiA O/Kraków
Mapa: GDDKiA O/Kraków
Otwarcie ofert przewidziane jest na 25.04.2019 r. Poprzedni przetarg unieważniono z powodu zbyt wysokich kosztów zaproponowanych przez wykonawców.

Zakres zadania obejmuje dwa etapy: etap projektowania:
– wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi w programie funkcjonalno-użytkowym wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami koniecznymi do wykonania tej dokumentacji,
– uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę, niezbędnych do wykonania robót budowlanych, w tym uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID.

Etap realizacji robót:
– wykonanie robót budowlanych,
– sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robót budowlanych,
– decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

W zakresie przebudowy tego 4,4 km odcinka oprócz podniesienia nośności jezdni do 11,5 t/oś będzie m.in. przebudowa 6 skrzyżowań:
– z ul. Gwarków i ul. Wspólną,
– z ul. Kruszcową, ul. Długą i ul. Spółdzielczą,
– z ul. Mickiewicza i ul. 20 Straconych,
– z ul. Rabsztyńską i ul. Kościuszki,
– z ul. Wiejską i ul. Słowackiego,
– z ul. Wyszyńskiego i ul. Rataja, oraz 5 przepustów, dróg zbiorczych, budowa sygnalizacji świetlnych, ciągów pieszo-rowerowych, zatok autobusowych i ekranów akustycznych.

Wszystkie prace wykonać trzeba w terminie nie dłuższym niż 35 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Minimalny termin realizacji wynosi 31 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Tekst i mapa: GDDKiA O/Kraków

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA