Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Poprawa BRD na DK77 i DK94

Po przerwie zimowej ruszyły prace na dwóch inwestycjach w woj. podkarpackim. Chodzi o DK77 na odc. Orły – Żurawica i DK94 w Korczowej, gdzie prowadzone są zadania poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Prace na DK77 Orły – Żurawica, fot. GDDKiA O/Rzeszów
Prace na DK77 Orły – Żurawica, fot. GDDKiA O/Rzeszów
DK77 Orły – Żurawica

Zadanie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu chodnika w ciągu drogi krajowej nr 77 na odcinku Orły – Żurawica realizowane jest w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.

Dotychczasowy odcinek DK77 Orły – Żurawica posiadał przekrój szlakowy o szerokości jezdni 14 m i obustronne nieutwardzone pobocza o zmiennej szerokości (do 1 m), po którym poruszali się zarówno piesi, jak i rowerzyści.

Budowany obecnie chodnik o długości 2,67 km i szerokości 2 m zlokalizowany będzie poza rowem, co wpłynie bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez odseparowanie ruchu pieszych, jak i rowerzystów od ruchu pojazdów.

Wykonawcą prac, o wartości 2,94 mln zł, jest firma MATBUD Sikora Sylwia. Zakończenie budowy planowane jest w II kwartale br.
 
DK94 Korczowa


Zadanie realizowane w Korczowej polega na zaprojektowaniu i wykonaniu chodnika w ciągu drogi krajowej nr 94. W ramach inwestycji ciąg pieszy o długości ok. 900 m i szerokości 2 m będzie zlokalizowany po prawej stronie drogi za rowem przydrożnym. Przebudowana zostanie także zatoka autobusowa, wykonane będzie dodatkowe oznakowanie znakiem D-6 na wysięgniku i oświetlenie przejścia dla pieszych.

Chodnik oraz zatoka autobusowa zostały zaprojektowane i zlokalizowane częściowo za rowem w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych poruszających się po drodze krajowej nr 94. Dotychczas piesi poruszali się bowiem nieutwardzonym poboczem, które niszczyły i rozjeżdżały samochody ciężarowe.

Wykonawcą prac, o wartości 1,39 mln zł, jest firma MATBUD Sikora Sylwia. Zakończenie budowy planowane jest w II kwartale br.

Szczegółowy zakres obu zadań obejmuje:
– sporządzenie dokumentacji projektowej wykonawczej (jeżeli zajdzie konieczność – projektów budowlanych) oddzielnie dla każdej z branż i uzyskanie dla nich wynikających z przepisów opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń oraz uzyskanie decyzji umożliwiającej wykonanie robót budowlanych;
– sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych;
– obsługę geodezyjną;
– obsługę geologiczno-inżynierską;
– opracowanie i zatwierdzenie projektów organizacji ruchu na czas robót oraz docelowej organizacji ruchu;
– wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższych projektów;
– przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem zadania do użytkowania;
– uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie;
– opłaty za nadzory obce, badania, testy itp.;
– nadzór autorski projektanta;
– geodezyjną inwentaryzację powykonawczą;
– projektową dokumentację powykonawczą.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI