REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
5 Minut czytania

Porozumienie na rzecz rozwoju systemu transportowego Podtatrza

10 października w Krakowie podpisano list intencyjny ws. Programu rozwoju systemu transportowego obszaru Podtatrza. Porozumienie podpisali: Andrzej Adamczyk i przedstawiciel władz samorządowych.

Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury
Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury
Do końca 2019 roku opracowany zostanie Program rozwoju systemu transportowego obszaru Podtatrza – deklaracja ta została zawarta w Liście intencyjnym podpisanym 10 października 2019 r. w Krakowie przez ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka i przedstawicieli władz samorządowych: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Starostów Tatrzańskiego i Nowotarskiego oraz Burmistrzów Zakopanego i Nowego Targu. Ponadto Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji zadania w województwie małopolskim, mające na celu zwiększenie przepustowości sieci dróg krajowych oraz poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego.

Porozumienie na rzecz rozwoju systemu transportowego Podtatrza


Podtatrze, obejmujące powiaty tatrzański i nowotarski, boryka się z istotnymi problemami komunikacyjnymi, zarówno dla mieszkańców, jak i turystów odwiedzających ten region. Obszar ten wymaga precyzyjnego określenia potrzeb komunikacyjnych oraz stworzenia systemu transportowego likwidującego wykluczenie komunikacyjne, a jednocześnie gwarantującego możliwość wykorzystania potencjału turystycznego regionu.

Program rozwoju systemu transportowego obszaru Podtatrza do 2030 roku zostanie przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury w ścisłej współpracy z władzami samorządowymi, zarówno na poziomie wojewódzkim, jak i powiatowym oraz gminnym.

Celem programu będzie stworzenie sprawnego systemu transportowego obszaru Podtatrza, poprawiającego jego dostępność komunikacyjną, sprzyjającego zrównoważonemu rozwojowi, ograniczającego wpływ na środowisko i zapewniającego wysoką jakość życia mieszkańcom. W jego ramach przewidziano realizację trzech priorytetów:
– Rozwój infrastruktury transportowej,
– Działania na rzecz rozwoju niskoemisyjnego transportu zbiorowego, ze szczególnym naciskiem na kolej,
– Poprawa zarządzania i integracja systemów transportowych.
  
Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury
Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury

Rozbudowa DK7 Rabka – Chyżne

Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji program inwestycji dla zadania „Budowa drogi dwujezdniowe klasy GP (na parametrach klasy S) w ciągu drogi krajowej nr 7 na odc. Rabka – Chyżne, proces przygotowawczy”.

– Decyzja o rozbudowie ostatniego odcinka drogi krajowej nr 7 pozwoli na powstanie nowoczesnego połączenia portów Trójmiasta z południem Polski i ze Słowacją. Dzięki temu powstanie korytarz transportowy łączący północ i południe Europy. Dla mieszkańców i turystów licznie odwiedzających Orawę i Podhale to łatwiejszy dojazd i większe bezpieczeństwo –
powiedział minister A. Adamczyk.

Zakres prac przygotowawczych obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie studium korytarzowego, wraz z określeniem klasy technicznej planowanej drogi, co będzie wynikało z przeprowadzonych analiz oraz prognoz ruchu. W ramach tych prac zostanie ponadto zlecone opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej i materiałami do decyzji środowiskowej oraz uzyskanie decyzji środowiskowej.
Wstępny zakres prac budowlanych zakłada m.in. budowę dwujezdniowej drogi o długości ok. 35 km, wraz z siecią dróg dojazdowych, obiektów inżynierskich, zabezpieczeń akustycznych, urządzeń ochrony środowiska i systemu odwodnienia. Droga będzie dostosowana do nośności nawierzchni 115 kN/oś. Realizacja inwestycji jest przewidywana w systemie „projektuj i buduj”.

Dzięki rozbudowie DK7 wzrośnie bezpieczeństwo ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwo pieszych, skróci się czasu przejazdu i zwiększy komfort podróżowania. Sieć dróg dojazdowych pozwoli na zwiększenie dostępności terenów przyległych do trasy. Po stronie słowackiej planowana jest kontynuacja trasy (droga R3) o parametrach odpowiadających polskim drogom ekspresowym.

Rozbudowa DK28 w Gorlicach

Inwestycja będzie realizowana w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinkach o łącznej długości około 7,3 km. Zakres zadania przewiduje podniesienie nośności drogi do 11,5 kN/oś oraz rozbudowę skrzyżowań DK28 z:
– drogą gminną nr K270279,
– drogą wojewódzką nr 977 w kierunku Koniecznej,
– drogą wojewódzką nr 977 i drogą wojewódzką 993 – rondo turbinowe dwupasowe.

Zadania obejmie ponadto budowę i przebudowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych, wykonanie kanału technologicznego, przebudowę przepustu drogowego, przebudowę kanalizacji deszczowej, budowę zatok autobusowych i przebudowę istniejących zjazdów. Realizacja prac budowlanych została zaplanowana na lata 2024-2025.

Rozbudowa A4 o dodatkowy pas ruchu (węzeł Kraków Południe)

Celem inwestycji jest poszerzenie autostrady A4 o dodatkowy pas ruchu w kierunku wschodnim na długości około 700 m oraz budowa bezkolizyjnego przejścia dla pieszych przez łącznicę węzła autostradowego A4 relacji Katowice – Zakopane.  Średni dobowy ruch na autostradzie A4 na odcinku w. Opatkowice – w. Łagiewniki wynosi obecnie ponad 53 tys. poj./dobę. Okres realizacji prac przewidziano na lata 2022-2024.

Rozbudowa dwóch skrzyżowań w Zakopanem


Zakres inwestycji przewiduje budowę dwóch rond trzywlotowych na skrzyżowaniu DK47 z ul. Wojdyły (rondo turbinowe) i ul. Ustup. Na odcinku pomiędzy rondami powstanie pas rozdziału. W ramach zadania przebudowane zostaną zatoki autobusowe, wybudowane chodniki, zamontowane oświetlenie, odwodnienie i przebudowana infrastruktura techniczna. Ponadto, na odcinku około 15 metrów zadanie przewiduje obniżenie niwelety drogi krajowej zrealizowanej w ramach zadania Budowa mostu na potoku Olczyskim w m. Zakopane w ciągu DK47. Celem obniżenia niwelety jest uzyskanie normatywnego przejazdu drogowego pod wiaduktem kolejowym (po jego przebudowie przez zarządcę kolejowego). Okres realizacji robót budowlanych: lata 2020-2021.

Budowa obwodnicy Nowego Targu

Zadanie obejmuje prace przygotowawcze (wykonanie dokumentacji technicznej, nabycie nieruchomości oraz badania archeologiczne) dla połączenia DK47 z DK49 o długości około 5 km, stanowiącego obwodnicę Nowego Targu.

W wyniku realizacji inwestycji wybudowany zostanie nowy odcinek drogi krajowej poza zwartą zabudową. Włączenie nowej trasy do istniejącej drogi krajowej nr 49 (ul. Jana Pawła II) nastąpi w pobliżu planowanego nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 969, realizowanego jako obwodnica miejscowości Waksmund, Ostrowsko i Łopuszna.

W ramach zadania powstaną 4 obiekty inżynierskie: 1 most i 3 wiadukty, oświetlenie drogowe w rejonie skrzyżowań i węzłów dwupoziomowych, na projektowanych wiaduktach i moście przez Biały Dunajec oraz urządzenia ochrony środowiska: ekrany akustyczne i przejścia dla małych zwierząt. Ponadto zrealizowana zostanie sieć infrastruktury technicznej: wodociągowa, techniczna, kanalizacyjna oraz elektrotechniczna.
 Proces przygotowawczy będzie realizowany w latach: 2020-2022.

Budowa południowej obwodnicy Wadowic


Zakres inwestycji obejmuje budowę nowego odcinka drogi krajowej nr 28 na długości około 1,5 km, budowę obiektów inżynierskich oraz przepustów, budowę i przebudowę skrzyżowań, budowę zatok autobusowych, budowę nowych dróg dojazdowych do obsługi terenów przyległych do drogi, wykonanie urządzeń ochrony środowiska: m.in. ekranów akustycznych, zbiorników retencyjnych i urządzeń oczyszczania wód, przebudowę i budowę urządzeń infrastruktury technicznej i elementów wyposażenia drogi: barier, oznakowania.

Dzięki inwestycji poprawią się warunki ruchu na skrzyżowaniu dróg DK28 i DK52, z centrum Wadowic zostanie wyprowadzony ruch tranzytowy, zwiększy się bezpieczeństwo i komfort podróży. Okres realizacji robót budowlanych: lata 2024-2025.

Tekst i zdjęcia: Ministerstwo Infrastruktury

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA