REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
3 Minuty czytania

PORR z najlepszymi wynikami za 2022 r.

W swoim pierwszym zintegrowanym raporcie obejmującym raport roczny i raport zrównoważonego rozwoju za 2022 rok PORR prezentuje solidne wskaźniki wzrostu, nie tylko portfela zamówień, lecz także produkcji, przychodów i zysku.

 

Zdjęcie: PORR, www.porr.pl
Zdjęcie: PORR, www.porr.pl

Mając mocny portfel zamówień na ponad 8,2 mld EUR firma budowlana z optymizmem rozpoczyna rok obrotowy 2023.

Europejski sektor budowlany rozpoczął rok dynamicznie, a później z uwagi na konflikt na Ukrainie i rosnące ceny materiałów i energii musiał stawiać czoła kolejnym wyzwaniom – podsumowuje Karl-Heinz Strauss, Prezes PORR  AG. – W czasie tych wzlotów i upadków w 2022 roku PORR osiągnął spektakularny wynik, uzyskując poprawę w prawie wszystkich istotnych obszarach. PORR jako specjalista od infrastruktury jeszcze bardziej umocnił swoją wiodącą pozycję na rodzimych rynkach.

Już po raz drugi z rzędu osiągnięto poprawę zarówno wyniku jak i sytuacji finansowej. Przychód osiągnął wysoki poziom 5.786 mln EUR (+11,9%). Zysk brutto (EBT) wzrósł aż o 28,9% do 110,0 mln EUR i wyraźnie przekroczył poziom z roku 2019, tj. z okresu sprzed kryzysu.

Solidny zysk i siła finansowa

W roku obrotowym 2022 PORR zwiększył swoją produkcję o 8,7% do 6.226 mln EUR, a złożyły się na to działania we wszystkich segmentach. PORR realizował dużo projektów z zakresu budownictwa kubaturowego, inżynierii lądowej i infrastruktury, a także w rosnącym obszarze inżynierii środowiska. Warto wymienić tu projekty kolejowe realizowane w Austrii z zespołem wyspecjalizowanym w technologii nawierzchni bezpodsypkowej Slab Track oraz duże projekty w Rumunii. PORR zrealizował 95,6% produkcji na swoich siedmiu rodzimych rynkach europejskich. Austria pozostaje najważniejszym rynkiem z udziałem 45,8%, kolejne miejsca zajmują Niemcy i Polska.

Portfel zamówień przekroczył ponownie granicę 8 mld EUR, przy stopie wzrostu 5,7%. Oznacza to, że portfel zamówień po raz kolejny przekracza wartość rocznych przerobów. Wzrost wygenerowano dzięki pracy całej firmy, w tym między innymi dzięki pozyskaniu szeregu projektów budownictwa przemysłowego, takich jak rozbiórka i budowa nowych części fabryki BMW w Monachium. Kolejne nowe zamówienia obejmują dwa nowe wielkoskalowe centra danych w Berlinie i w Jawczycach oraz nową siedzibę Polskich Sieci Energetycznych (PSE). Poziom przyjętych zamówień wzrósł o kolejne 3,8% do kwoty w wysokości 6.659 mln EUR.

Bilans sukcesu

EBT wzrósł o 28,9% do 110 mln EUR, wzrósł także zysk, osiągając kwotę  82,6  mln EUR. Wyniki te udało się wypracować pomimo niewspółmiernie dużego wzrostu kosztów budowy o 15,4%. Zysk na akcję wzrósł dzięki temu do imponującej kwoty 1,65 EUR (w 2021 roku: 1,18 EUR).

Na dzień bilansowy kapitał własny wynosił 799 mln EUR, nieco poniżej ubiegłego roku. Przy aktywach ogółem w wysokości 4.147 mln EUR wskaźnik kapitału własnego wynosi 19,3%. Po raz kolejny PORR wykazuje Net Cash Position w wysokości 59 mln EUR na poziomie roku ubiegłego. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na dzień bilansowy wynosiły 656 mln EUR.

Zarząd i Rada Nadzorcza PORR zaproponują Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy za rok sprawozdawczy 2022 w wysokości 0,60 EUR na akcję. PORR kontynuuje politykę utrzymania wskaźnika wypłat dywidendy na poziomie od 30% do 50% zysku za dany okres.

Prognoza na rok 2023

Na podstawie pełnego portfela zamówień Zarząd przewiduje na rok obrotowy 2023 produkcję co najmniej na poziomie roku ubiegłego oraz dalszą poprawę wyniku. Założenia dotyczące dalszego przebiegu działalności opierają się na aktualnych celach w poszczególnych obszarach oraz szansach i ryzykach pojawiających się na poszczególnych rynkach. Zarówno sytuacja geopolityczna jak i rynek energii ustabilizowały się w ostatnim czasie. Jednak w razie ponownego zaostrzenia sytuacji kwestie te mogą mieć negatywny wpływ na działalność PORR. Wszelkie szacunki dotyczące dalszego przebiegu działalności gospodarczej są zatem obarczone ryzykiem prognozy.

Źródło: tekst PORR, www.porr.pl

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA