REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
4 Minuty czytania

PORR zamyka I kwartał 2024 roku z dobrym wynikiem

Spółka PORR osiągnęła wyjątkowo stabilne wyniki w pierwszym kwartale 2024 r. Wraz z wyraźnym wzrostem produkcji, firma po raz kolejny zwiększyła wskaźnik EBIT o 14,4%. Motorem wzrostu okazały się budownictwo lądowe i infrastrukturalne.

Zdjęcie: PORR, www.porr.pl

– PORR zakończył pierwszy kwartał 2024 r. bardzo pozytywnie, po raz kolejny potwierdzając, że jest w stanie utrzymać swoją pozycję w trudnym otoczeniu rynkowym – powiedział Prezes Zarządu Grupy PORR Karl-Heinz Strauss. – Satysfakcjonujący wzrost produkcji i zwiększenie portfela zamówień, a także zysków potwierdzają, że PORR znajduje się na doskonałej pozycji, dzięki szerokiemu zakresowi świadczonych usług i doświadczeniu w projektach infrastrukturalnych.

Głównym motorem wzrostu w tym sektorze okazało się budownictwo lądowe, co znalazło również odzwierciedlenie w portfelu zamówień. W tym zakresie, PORR zwiększył liczbę zamówień, szczególnie w sektorze budownictwa kolejowego i inżynierii budowlanej w Austrii, jak również w obszarze budownictwa przemysłowego w Polsce, co zapewniło Grupie stabilność inwestycyjną. Największe nowe zamówienia to m.in. zakład przetwarzania odpadów na energię w Gorlicach (o wartości około 96 mln EUR) oraz urządzenia inżynierii kolejowej dla tunelu Semmering Base o wartości zamówienia prawie 90 mln EUR. Odnotowano również znaczny wzrost zamówień na drążenie tuneli. Łączny portfel zamówień wzrósł o 2,8% do 8 439 mln EUR.

W pierwszym kwartale 2024 r., produkcja PORR wyniosła 1 323 mln EUR, co oznacza wzrost o 4,1% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Wzrost ten jest związany w szczególności z realizacją projektów infrastrukturalnych w Rumunii i Niemczech. Wśród nich jest m.in. budowa autostrady Sibiu-Pitești w Rumunii, drążenie tuneli pod Łabą w ramach projektu SuedLink oraz przebudowa elektrowni szczytowo-pompowej Forbach w Niemczech.

Pomimo utrzymującej się niesprzyjającej koniunktury w budownictwie mieszkaniowym, PORR pozyskał w pierwszym kwartale kilka znaczących zleceń w tym sektorze. Wśród nich jest m.in. obejmująca 198 mieszkań inwestycja w dzielnicy Garstedt niemieckiej miejscowości Nordersted oraz 146 lokali dla spółdzielni mieszkaniowej WIGEBA w wiedeńskiej Village im Dritten.

Wzrost zysków przy spadku kosztów

W pierwszym kwartale, który ze względu na czynniki sezonowe jest tradycyjnie najsłabszy w roku, przychody PORR pozostały stabilne w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku i wyniosły 1 275,6 mln EUR (1-3/2023: 1 266,3 mln EUR). Dzięki efektywnej strategii zakupowej, koszty materiałów i innych powiązanych usług zostały obniżone o 4,0%. Przełożyło się to na znaczny wzrost wskaźnika EBIT o 14,4% do 11,3 mln EUR. Marża EBIT w stosunku do przychodów wyniosła zatem 0,9%. Ponadto, PORR odnotował prawie dwukrotny wzrost EBT z 4,5 mln EUR do 8,0 mln EUR, podczas gdy marża EBT w stosunku do produkcji wzrosła do 0,6%.

Zoptymalizowana struktura kapitału

Struktura bilansu PORR również okazała się bardzo dobra. Aktywa ogółem na dzień 31 marca 2024 r. wyniosły 4 146 mln EUR i pozostały na niemalże niezmienionym poziomie w porównaniu z końcem poprzedniego roku. Kapitał własny spadł o 5,2% do 815 mln EUR (31 grudnia 2023 r.: 860 mln EUR). Wynikało to jednak wyłącznie z wcześniejszej spłaty praw do udziału w zyskach o wartości nominalnej 40 mln EUR oraz płatności odsetek od kapitału hybrydowego. Wskaźnik kapitału własnego wyniósł zatem 19,7%, co oznacza znaczny wzrost o 0,5 p.p. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku (31 marca 2023 r.: 19,2%).

Obniżenie wzrostu kapitału obrotowego wpłynęło na solidny wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej o 59,8 mln EUR w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku i wyniosło -20,6 mln EUR. Na dzień 31 marca 2024 r., środki pieniężne PORR wynosiły 478,3 mln EUR, a rezerwa płynności 883,6 mln EUR.

Perspektywy na 2024 r.

Tempo wzrostu gospodarczego pozostaje ogólnie na niezadowalającym poziomie. Dotyczy to również sektora budowlanego. Trendy, które będą kształtować bieżący rok pozostają niezmienne i są to: mocny portfel zamówień w budownictwie lądowym i infrastrukturalnym, niekorzystna sytuacja w sektorze budownictwa mieszkaniowego oraz solidny popyt w budownictwie przemysłowym. Znaczący impuls dla branży budowlanej stanowią projekty związane z transformacją zieloną i energetyczną. – Dzięki naszej strategii Green and Lean jesteśmy w tym zakresie na doskonałej pozycji – powiedział Prezes Zarządu Grupy PORR Karl-Heinz Strauss. Widzi on również powody do optymizmu: – W ciągu najbliższego roku oczekujemy ożywienia w branży, częściowo ze względu na spodziewane obniżki stóp procentowych i napływające środki wsparcia z Europejskiego Funduszu Odbudowy.

Ze względu na wysoki portfel zamówień w kwocie 8 439 mln EUR, w 2024 r. Zarząd nadal oczekuje umiarkowanego wzrostu produkcji. Jednocześnie, przewidywany jest wzrost wskaźnika EBIT.

Ocena wyników działalności opiera się na realizacji bieżących celów w poszczególnych segmentach, a także uwzględnia szanse i zagrożenia pojawiające się na poszczególnych rynkach. Jeśli sytuacja geopolityczna ponownie się pogorszy, na przykład w odniesieniu do dostaw energii, może to mieć negatywny wpływ na działalność biznesową firmy. Każda ocena rozwoju gospodarczego podlega zatem ryzyku prognozowania.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA