REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Posiedzenie Rady Naukowej przy GDDKiA

Podczas ostatniego posiedzenia Rada Naukowa, pracownicy GDDKiA, przedstawiciele branży, oraz zaproszeni goście skupili się na omówieniu kwestii związanych z optymalnym doborem technologii wykonania nawierzchni oraz wspólnym przedsięwzięciem GDDKiA i NCBR, czyli projektów Rozwoju Innowacji Drogowych.

Kolejne posiedzenie Rady Naukowe, fot. GDDKiA
Kolejne posiedzenie Rady Naukowe, fot. GDDKiA
Dualizm utrzymany

Podobnie jak przy okazji ostatniego posiedzenia, tak i teraz w posiedzeniu Rady Naukowej udział wzięli również przedstawiciele branży budowlanej. Taki dualizm, z jednej strony praktyczne doświadczenie branży, z drugiej bogata wiedza akademicka, mają przyczynić się do jeszcze większej efektywności działań realizowanych przez GDDKiA. Branża była reprezentowana przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Drogownictwa, Polski Kongres Drogowy oraz Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. W spotkaniu brali udział również przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W dyskusji udział wzięli również reprezentanci m.in. Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, Polskiego Związku Producentów Kruszyw, Stowarzyszenia Producentów Betonów, Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego, Stowarzyszenia Producentów Cementów oraz Orlen Asfalt.

Beton czy bitum


Pierwszą część spotkania poświęcono technologii wykonania nawierzchni. Punktem wyjścia do dyskusji było pytanie – kto i na jakim etapie powinien dokonywać wyboru?

Podsumowanie

– Zadaniem Zamawiającego jest właściwy opis funkcjonalności danej drogi i parametrów użytkowych oraz eksploatacyjnych, jakie dana droga ma dawać kierowcom, mając na uwadze jak najdłuższy i bezawaryjny okres jej eksploatacji,
– Dzisiejsze technologie, zarówno bitumiczne i betonowe, umożliwiają wybudowanie drogi o właściwych parametrach, mając na uwadze cykl życia danej drogi,
– Współpraca naukowców, zamawiającego i przedsiębiorców umożliwi wypracowanie optymalnych rozwiązań doboru technologii,
– Potrzebne jest opracowanie standardu w odniesieniu do cyklu życia obiektu (LCC) oraz zasad analizy kosztu cyklu eksploatacji (LCCA).

Rada Naukowa rekomendowała, aby przy budowie drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk – Czosnów, testując omawiane rozwiązania, pozostawić Wykonawcy możliwość wyboru technologii. W ramach inwestycji powstanie ok. 35-kilometrowy odcinek dwujezdniowej trasy z trzema pasami ruchu w każdym kierunku. W większości będzie przebiegać po śladzie obecnej DK7.

Rolą GDDKiA będzie opracowanie spójnego opisu przedmiotu zamówienia i wymagań jakościowych dla tej drogi, a Wykonawcy zaproponowanie (już na etapie składania oferty) rodzaju technologii. Obecnie to GDDKiA wskazuje, jaką technologię nawierzchni należy zastosować na danym odcinku. O wyborze pomiędzy betonem a bitumem decyduje obciążenie ruchem ciężkich pojazdów na danej trasie. Nawierzchnię betonową spotkamy m.in. na autostradzie A1 pomiędzy węzłem Łódź Północ i Tuszyn oraz w niedalekiej przyszłości na kolejnych odcinkach tej autostrady aż do Pyrzowic, czy też na drodze ekspresowej S61 od Ostrowi Mazowieckiej do granicy z Litwą.

Rozwój Innowacji Drogowych


W drugiej części rozmawiano o projekcie pn. Rozwój Innowacji Drogowych, wspólnym przedsięwzięciu GDDKiA i NCBR. Uczestnicy zapoznali się ze sprawozdaniem z odbiorów prac wraz z informacją o planowanych wdrożeniach pozyskanych wyników.

Podsumowanie

– Obecnie rozliczane są projekty na prace naukowo-badawcze z I konkursu Rozwój Innowacji Drogowej,
– Wdrożone zostaną uzyskane przedmioty umów RID, czyli osiągnięte efekty,
– Zebrane doświadczenia przełożone będą na sprawne określanie potrzeb GDDKiA w procesie zlecania prac naukowo-badawczych w obszarze drogownictwa i infrastruktury drogowej,
– We wrześniu 2019 r. rozpoczną się przygotowania tematów do II konkursu w ramach RID.

Rolą projektów RID jest przede wszystkim poszukiwanie rozwiązań w obszarach projektowania, zarządzania i budowy oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego i ich skuteczne wdrożenie.

Kolejne posiedzenie Rady Naukowej przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad zaplanowano na III kwartał br.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA