REKLAMA
Kolej Wiadomości
1 Minuta czytania

Powstanie „Program Rozwoju Bocznic Kolejowych”

20 marca prezes UTK dr inż. Ignacy Góra i Zarząd PKP S.A. podpisali porozumienie o współpracy dotyczące opracowania „Programu Rozwoju Bocznic Kolejowych”. Podpisanie odbyło się poprzez wymianę dokumentów.

Zdjęcie: PKP
Zdjęcie: PKP
Porozumienie jest kontynuacją wspólnych działań UTK i PKP na rzecz rozwoju rynku bocznic. Zakłada ono między innymi: wymianę informacji i doświadczeń na temat funkcjonowania bocznic kolejowych w Polsce w celu zdiagnozowania zagrożeń oraz wskazania szans rozwoju. Jednym z celów Programu jest opracowanie wytycznych do podejmowania działań wspierających budowę, rozwój i funkcjonowanie bocznic.

Od 1990 r. w związku ze zmianami gospodarczymi w Polsce obserwuje się znaczący spadek liczby bocznic kolejowych. Pomimo modernizacji sieci kolejowej realizowanej w ostatnich latach istnieje ryzyko, że niedostateczna i nierównomiernie rozmieszczona liczba obiektów towarowej infrastruktury punktowej uniemożliwi efektywne wykorzystanie potencjału transportu kolejowego.

Wsparcie dla budowy i funkcjonowania bocznic ma być uzupełnieniem działań wynikających z rządowych programów realizowanych na rzecz rozwoju rynku przewozów kolejowych w Polsce. Jest to działanie umożliwiające optymalne wykorzystanie potencjału modernizowanych linii kolejowych. Poprzez stworzenie sieci obiektów infrastruktury punktowej, jakimi są bocznice, zwiększona zostanie dostępność usług towarowego transportu kolejowego. Dostępność ta powinna dotyczyć zarówno mniejszych miejscowości, wspierając przez to ich szanse rozwojowe, jak i lokalizacji w parkach przemysłowych powstałych w ramach funkcjonujących Specjalnych Stref Ekonomicznych. Niejednokrotnie działające tam przedsiębiorstwa nie mają obecnie możliwości wykorzystania przewozów kolejowych we własnych łańcuchach dostaw.

Program Rozwoju Bocznic Kolejowych będzie komplementarny z programami: „Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028 roku”, „Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku”. Wpisuje się również w „Strategię rozwoju transportu do roku 2020 z perspektywą do 2030 r.” oraz „Strategię Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r.”.

Program Rozwoju Bocznic Kolejowych będzie skierowany do wszystkich uczestników rynku kolejowego. Wskazywać ma obszary zmian w aspektach prawnym, finansowym, technicznym i organizacyjnym.

Tekst i zdjęcie: PKP S.A.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA