REKLAMA
Wod-Kan Wiadomości

Pożyczka z WFOŚiGW w Krakowie dla Gminy Nowy Targ

17 grudnia w siedzibie WFOŚiGW w Krakowie została podpisana umowa pożyczki z Gminą Nowy Targ na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krempachy” w kwocie 3.196.000,00 zł.

Przedmiotem zadania jest wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej długości 9.690,84 mb, do której podłączone zostaną 204 gospodarstwa domowe, co pozwoli na odprowadzenie na oczyszczalnię ścieków w ilości 35 740,80 m3/rok.

Umowa została podpisana przez Zarząd WFOŚiGW w Krakowie, w składzie Anna Biederman-Zaręba – Zastępca Prezesa Zarządu oraz Robert Bażela – działający na podstawie pełnomocnictwa Nr OR-012-31/18 z dnia 31 lipca 2018 r., udzielonego przez Witolda Kozłowskiego, Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. W imieniu Gminy umowę podpisał Wójt Jan Smarduch przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Józefy Bryniarskiej.

Realizacja zadania wpłynie na poprawę warunków środowiska poprzez eliminowanie źródeł zanieczyszczenia oraz na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy.

Autor: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA