Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Prace geologiczne na S19 Miejsce Piastowe – Dukla

Na odcinku przyszłej drogi ekspresowej S19 Miejsce Piastowe – Dukla o długości 10,4 km trwają roboty geologiczne. Obecnie wykonywane są sondowania sprawdzające i wiercenia.

Wiercenia-otwory badawcze, fot. GDDKiA O/Rzeszów
Wiercenia-otwory badawcze, fot. GDDKiA O/Rzeszów
Umowę na opracowanie Koncepcji Programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym budowy drogi ekspresowej S19 na odcinku od Miejsca Piastowego do Dukli podpisano 1 marca 2018 r. Wykonawcą prac o wartości 4,5 mln zł jest firma IVIA S.A. Planowana data odbioru KP to grudzień br.

W ramach w/w umowy Wykonawca zobowiązany jest m.in. do wykonania badań geologicznych i hydrogeologicznych, które są niezbędne do prawidłowego rozpoznania podłoża gruntowego pod planowaną inwestycję oraz wystarczające do zaprojektowania planowanych obiektów budowlanych (otwory badawcze, sondowania sprawdzające, kolumny inklinometryczne i piezometry).

 Wykonawca zobowiązany jest również do wykonania pełnego rozpoznania geologicznego oraz wykonania projektu zabezpieczenia osuwisk występujących na trasie przyszłej S19 i w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Prawidłowe rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych podłoża gruntowego jest niezwykle istotne, gdyż opracowania, które sporządzane są w oparciu o wykonane rozpoznanie geologiczne, tj. zatwierdzona dokumentacja geologiczno-inżynierska oraz zatwierdzona dokumentacja hydrogeologiczna stanowić będą jedną z podstaw realizacji inwestycji w systemie „projektuj i buduj”.

Podstawą wykonania prac geologicznych jest zatwierdzony projekt robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i projekt robót geologicznych dla dokumentacji hydrogeologicznej. W w/w projektach robót geologicznych zaprojektowano taki zakres ilościowy i jakościowy badań, aby w sposób docelowy można było zaprojektować konstrukcję posadowienia wszystkich obiektów budowlanych.

Bezpośredni dozór nad pracami geologicznymi prowadzony jest przez uprawnionych geologów dozoru, którzy podejmują decyzje o technologii i ostatecznej głębokości wiercenia, liczbie i metodzie pobierania próbek gruntów, sposobie likwidacji otworu.

Prace koncepcyjne trwają na całym przebiegu przyszłej drogi ekspresowej S19 na południe od Rzeszowa (długość 85,2 km). Dla odcinka w. Rzeszów Południe – Babica 30 kwietnia br. Zespół Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) przyjął Koncepcję Programową dla budowy tego odcinka S19. Dokumentacja opracowywana jest także dla zadań:
S19 w. Babica – w. Domaradz
Wykonawca dokumentacji KP: Promost Consulting, IRP i Geotech
Data planowana odbioru KP: 06.2020 r.

S19 w. Domaradz – w. Miejsce Piastowe

Wykonawca dokumentacji KP: IVIA
Data planowana odbioru KP: 02.2020 r.

S19 w. Dukla – Barwinek (granica państwa)
Wykonawca KP: Multiconsult Polska
Data planowana odbioru KP: 04.2020 r.

Kalendarium:
1. Nazwa zadania: Wykonanie Koncepcji Programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym budowy drogi ekspresowej S19 na odcinku Babica – Barwinek (granica państwa) wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi z podziałem na zadania, w tym:
Zadanie 3: Węzeł Miejsce Piastowe (bez węzła) – Węzeł Dukla (z węzłem) długość ok. 10,40 km (km ok.: 67,80 – 78,20).
2. Data wszczęcia postępowania: 24 kwietnia 2017 r.
3. Otwarcie ofert: 7 lipca 2017 r. (14 ofert; kwota odczytana przez Zamawiającego na otwarciu: 4 674 000,00; ceny ofert mieściły się w granicach: 4 058 763,84 – 7 348 092,57 zł; kryteria oceny ofert: cena i kryteria pozacenowe – termin realizacji, doświadczenie głównego projektanta drogowego, doświadczenie głównego projektanta mostowego).
4. Wybór najkorzystniejszej oferty: 5 lutego 2018 r. – IVIA S.A. za cenę 4 464 900,00 zł
5. Umowa z IVIA S.A. podpisana 1 marca 2018 r.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI