REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Przetarg na budowę II etapu „łącznika brzeskiego”

Krakowski Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na zaprojektowanie i budowę DK75 od Brzeska do Nowego Sącza, II etap tzw. „łącznika brzeskiego”. Zainteresowani inwestycją wykonawcy mogą składać oferty do 14 sierpnia br.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Kraków
Zdjęcie: GDDKiA O/Kraków
Dwujezdniowy łącznik i obwodnica w jednym

II część „łącznika brzeskiego” z A4, a jednocześnie zachodnia obwodnica miasta, przebiegająca w ciągu DK75, będzie dwujezdniowa. Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk zatwierdził aneks do Programu inwestycji dla budowy drogi krajowej nr 75 na odcinku Brzesko – Nowy Sącz, który zakłada, że także pierwszy jej odcinek, czyli II część „łącznika brzeskiego” powstanie jako droga dwujezdniowa ruchu przyspieszonego (klasy GP). Początkowo odcinek ten planowany był jako droga jednojezdniowa, jednak analiza i prognoza ruchu przeprowadzone w ramach Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wykazały, że przekrój ten może się okazać niewystarczający, stąd decyzja o zmianie.

I etap w 2016 roku


Trasa rozpocznie się od zrealizowanego już i oddanego do ruch w 2016 r. I etapu łącznika, który przebiega od węzła Brzesko na A4 do DK94. Będzie miała długość ok. 3 km. Włączenie jej do istniejącej drogi krajowej nr 75 nastąpi w rejonie ul. A. Mickiewicza. Budowa II etapu „łącznika brzeskiego” pozwoli na odsunięcie od miasta ruchu tranzytowego, pomiędzy autostradą A4 a Nowym Sączem i rozładowanie spiętrzeń ruchu w godzinach szczytu w Brzesku.

Co w ramach kontraktu?


Przedmiot zamówienia obejmuje budowę drogi głównej ruchu przyspieszonego, przebudowę istniejących dróg i skrzyżowań oraz budowę łącznic, dodatkowych jezdni, zlokalizowanych w pasie drogowym drogi głównej ruchu przyspieszonego. Wykonawca wybuduje lub przebuduje infrastrukturę dla pieszych i rowerzystów, obiekty inżynierskie i system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne.

Ponadto kontrakt obejmuje również:
– wyburzenia budynków i obiektów budowlanych, rozbiórkę elementów dróg i przepustów,
– przełożenie koryta rzeki Uszwicy,
– wzmocnienie podłoża gruntowego i zapewnienie stateczności skarp wykopów i nasypów w zakresie dostosowanym do warunków gruntowo-wodnych,
– zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, zieleń i ogrodzenie drogi głównej ruchu przyspieszonego,
– wycinkę drzew i krzewów oraz nasadzenia zieleni wynikające z decyzji środowiskowej (w tym odtworzenie lasu łęgowego),
– sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne,
– przebudowę urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i odprowadzającej ścieki, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych,
– oświetlenie drogowe,
– organizację ruchu i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz system zarządzania ruchem.

Na realizację zadania przeznaczone zostało maksymalnie 39 miesięcy, z opcją skrócenia tego czasu do 36 miesięcy.

Źródło: GDDKiA O/Kraków
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA