REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Przetarg na budowę obwodnicy Zatora

GDDKiA ogłosiła przetarg na wybór wykonawcy obwodnicy Zatora w ciągu DK28. Droga będzie budowana z wykorzystaniem metodyki i narzędzi BIM. To innowacyjne przedsięwzięcie w skali kraju i wykonawca zostanie wyłoniony w ramach tzw. dialogu konkurencyjnego.

 

Zdjęcie: GDDKiA O/Kraków, www.gov.pl/web/gddkia-krakow/
Zdjęcie: GDDKiA O/Kraków, www.gov.pl/web/gddkia-krakow/

Obwodnica Zatora

Nowa droga będzie miała 2,1 km długości i ominie centrum Zatora po zachodniej stronie miasta. Będzie przebiegać od ronda na skrzyżowaniu DK44 i DW 781 (ul. 1-go Maja) do stacji paliw przy DK28 (ul. Wadowicka). Odcinek będzie drogą jednojezdniową klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego), z jednym pasem ruchu w każdym kierunku. W ramach inwestycji zostaną rozbudowane fragmenty ul. Wadowickiej (DK28), ul. Gen. Sikorskiego (DW 781), ul. Bugajskiej (droga powiatowa) oraz ul. Jana Pawła II i ul. Hallera (drogi gminne). Dodatkowo powstaną też nowe drogi gminne, służące do obsługi komunikacyjnej przyległego terenu. Zostanie również przebudowana infrastruktura techniczna (wodna, kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna i teletechniczna), kolidująca z inwestycją.

Mieszkańcy będą mogli korzystać z dwóch przejść podziemnych pod nową drogą, którymi będzie poprowadzony ruch pieszy i rowerowy. Inwestycja została zaprojektowana tak, by zminimalizować jej wpływ na środowisko. Przewidziano jedno przejście i trzy przepusty dla zwierząt. Powstaną dwa stawy kompensacyjne (sztuczne mokradła dla zwierząt) i ekrany akustyczne.

Droga powstanie w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych. Przewidywany czas budowy to lata 2024-2026.

BIM – co to jest?

BIM (ang. Building Information Modeling) jest nowoczesną technologią, w której stosuje się wspólne środowisko danych (komplet informacji jest zgromadzony w jednym miejscu) oraz trójwymiarowe, cyfrowe modele obiektów. Uwzględniają one wszystkie niezbędne informacje możliwe do wykorzystania na każdym etapie inwestycji – od projektu przez realizację po odbiór prac, a następnie utrzymanie i zarządzanie.

Do pilotażowego wdrożenia BIM wybrano budowę obwodnicy Zatora jako inwestycję reprezentatywną dla zadań realizowanych przez GDDKiA. Biegnie nowym śladem i obejmuje szeroki zakres robót – drogowe, mostowe i instalacyjne (wodne, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne i teletechniczne).

Dlaczego nie przetarg?

Dialog konkurencyjny to jeden z trybów wyboru wykonawcy, który przewiduje ustawa Prawo zamówień publicznych. Innym trybem jest przetarg nieograniczony, stosowany najczęściej przez zamawiających. Dialog konkurencyjny wykorzystywany jest wtedy, kiedy zamówienie ma charakter innowacyjny. Budowa drogi przy wykorzystaniu metodyki i narzędzi BIM to innowacyjne przedsięwzięcie w skali kraju. Dlatego zdecydowano, że wykonawca obwodnicy Zatora zostanie wybrany właśnie w takim trybie.

Dialog konkurencyjny ma trzy tury postępowania. W pierwszej, zainteresowani wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Informacje o potrzebach zamawiającego są zawarte w opisie potrzeb i wymagań.

W drugiej turze, część spośród zainteresowanych wykonawców jest zapraszana przez zamawiającego do udziału w dialogu konkurencyjnym. O dopuszczeniu do niego decyduje spełnienie wskazanych w postępowaniu kryteriów selekcji. Zamawiający przedstawia szczegółowo swoje potrzeby, a wykonawcy proponują konkretne rozwiązania. Dzięki takiemu spotkaniu dwóch stron – zamawiającego i wykonawców – mogą oni lepiej poznać swoje potrzeby i specyfikę danego zamówienia, co jest szczególnie ważne w przypadku innowacyjnych przedsięwzięć – takich jak budowa drogi przy wykorzystaniu metodyki i narzędzi BIM.

Trzecia tura to przygotowanie przez zamawiającego Specyfikacji Warunków Zamówienia, na podstawie doświadczeń i informacji zebranych podczas dialogu konkurencyjnego. Po przygotowaniu SWZ, do składania ofert zapraszani są wykonawcy, którzy brali udział w dialogu. Wybudowanie obwodnicy Zatora zostanie powierzone temu wykonawcy, który przedstawi najbardziej korzystną ofertę.

Źródło: tekst GDDKiA O/Kraków, www.gov.pl/web/gddkia-krakow/

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA