REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Przetarg na dokończenie lewej jezdni S5 Poznań – Wronczyn

Podejmujemy działania mające na celu udostępnienie dwóch jezdni S5 Poznań – Wronczyn w standardzie drogi ekspresowej w IV kwartale br. Poznański Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na dokończenie lewej jezdni drogi S5.

Droga ekspresowa S5, fot. GDDKiA O/Poznań
Droga ekspresowa S5, fot. GDDKiA O/Poznań
Stan obecny i założenia

Lewa jezdnia została udostępniona do ruchu w grudniu 2018 r. Zgodnie z otrzymanym pozwoleniem na użytkowanie pozostały jeszcze do wykonania ostatnie prace wykończeniowe. GDDKiA ogłosiła postępowanie przetargowe na dokończenie tych właśnie prac. Wykonanie prac będzie możliwe dopiero wtedy, kiedy ruch zostanie przełożony na jezdnię prawą, na której prace zostaną niedługo zakończone. Planujemy, że przełożenie ruchu nastąpi w sierpniu br. Wówczas wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym będzie mógł dokończyć prace na jezdni lewej. Dwie jezdnie S5 Poznań – Wronczyn w standardzie drogi ekspresowej w IV kwartale br. to cel, jaki GDDKiA zrealizuje podczas najbliższych miesięcy.

Cena 60%…


W przedmiotowym postępowaniu zastosujemy następujące kryteria oceny ofert:
– Cena – 60%,
– Skrócenie terminu realizacji Kontraktu I etap o 7 dni – 10%,
– Skrócenie terminu realizacji Kontraktu II etap o 14 dni – 20%,
– Skrócenie terminu realizacji dla poszczególnych elementów związanych z ochroną środowiska – 9%,
– Realizacja przedmiotu zamówienia przy udziale osób bezrobotnych – 1%.

Zapraszamy do składania ofert, na które czekamy do 22 lipca br. do godziny 12.00.
Po sprawdzeniu ofert pod względem merytorycznym oraz formalnym zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta. Jeżeli nie wpłyną odwołania z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa.

Szczegółowy zakres robót


Wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym będzie miał do wykonania następujące prace:
– ETAP I – 60 dni na wykonanie:
  – odtworzenia trasy oraz pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów inżynierskich,
  – oznakowania poziomego w ciągu głównym S5 oraz na drogach poprzecznych w ciągu obiektów: WD-1, WD-4, WD-9, WD-10, WD-13, WD-14, WD-16,
  – oznakowania pionowego wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego (poduszek zderzeniowych, osłon przeciwolśnieniowych, słupków prowadzących, itp.),
  – barier ochronnych (regulacja, wymiana odcinków dylatacyjnych, wymiana prowadnicy bariery),
  – dylatacji mechaniczno-bitumicznych na obiektach: PG-2, PZ-13A, WS-12,
  – przeciwspadków na obiektach inżynierskich oraz ekranów przeciwolśnieniowych,
  – demontażu barier wraz ze słupkami dla wykonania izolacji nawierzchni kap chodnikowych na obiektach inżynierskich MS-5 i MS-6,
  – izolacjo-nawierzchni na kapach chodnikowych obiektów,
  – drenażu powierzchniowego na papie oraz wpustów mostowych oraz zalewek stref przydylatacyjnych z ATL na obiektach,
  – schodów ewakuacyjnych wraz z balustradą na obiekcie MS-7,
  – uzupełnienia brakujących koszy we wpustach mostowych oraz czyszczenie osadników i studni ciągu drogi S5 i na obiektach inżynierskich,
  – drobnych robót wykończeniowych na obiektach inżynierskich.
– ETAP II – 90 dni na wykonanie:
  – zdjęcia warstwy humusu w miejscach, gdzie zlokalizowana będzie infrastruktura kanalizacji teletechnicznej,
  – kanalizacji (teletechniki) na potrzeby utrzymania drogi oraz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
  – ogrodzenia drogowego wraz z bramami i furtkami,
  – płotków herpetologicznych,
  – ekranów akustycznych.

Dofinansowanie ze środków UE


Budowa drogi ekspresowej S5 na odcinku Poznań – Wronczyn jest dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Poznań

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA