REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Przetarg na dokończenie wiaduktu na obwodnicy Częstochowy

22 czerwca katowicki Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na dokończenie budowy wiaduktu autostradowego nad linią kolejową na węźle Częstochowa Północ oraz jezdni autostrady A1 na długości 460 m.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Katowice
Zdjęcie: GDDKiA O/Katowice
                         Na autostradowej obwodnicy Częstochowy trwają jeszcze roboty. Trwa postępowanie przetargowe dotyczące budowy MOP I Gorzelanka Wschód i Zachód, MOP II Wierzchowisko Wschód, MOP III Zachód oraz Obwodu Utrzymania Autostrady Lgota. Ostatnim przetargiem dla tego odcinka autostrady A1 będzie postępowanie, które wyłoni wykonawcę robót wykończeniowych.

Zadanie dla wykonawcy


Zamówienie obejmuje dokończenia wiaduktu autostradowego (WA352) z wykorzystaniem, składowanych na placu prefabrykacji w rejonie węzła Częstochowa Północ, belek prefabrykowanych VFT, oraz wykonanie robót drogowych na jezdni głównej w rejonie obiektu, a po wykonaniu tych prac budowlanych uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie.

W ramach tego zadania wykonawca przeprowadzi m.in.:
– roboty związane z wytyczeniem i obsługą geodezyjną budowy obiektu;
– przygotowanie i montaż zbrojenia na budowie;
– wykonanie robót w zakresie montażu konstrukcji stalowej, izolacji, odwonienia i drenażu;
– przeprowadzenie próbnego obciążenia statycznego i dynamicznego obiektu;
– wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni stalowych obiektu;
– montaż słupów oświetleniowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
– roboty nawierzchniowe (część najazdu i nawierzchni na obiekcie), w tym wykonanie nasypów, wykopów, ulepszenia podłoża, roboty nawierzchniowe z betonu asfaltowego i betonu cementowego.

Ile czasu na realizację?


Zamawiający wymaga, aby roboty wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zostały ukończone w ciągu 9 miesięcy od podpisania umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresu zimowego, który potrwa od 15 grudnia do 15 marca.

Kiedy otworzymy złożone oferty?


Oferty powinny być złożone za pośrednictwem platformy zakupowej GDDKiA w terminie do 28 lipca 2020 r.

Jak będziemy oceniać oferty?


Złożone oferty będą badane i oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów:
– Cena – 60 proc.
– Przedłużenie okresu gwarancji jakości – 40 proc.

Nazwa zadania


„Dokończenie budowy obiektu WA-352 oraz ciągu głównego autostrady od km 417+340 do km 417+800 – jezdnia lewa w ramach realizacji Autostrady A1 węzeł Rząsawa – węzeł Blachownia”.

Zamówienie będzie realizowane w formule „Buduj”.

Źródło: GDDKiA O/Katowice
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA