Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Przetarg na poszerzenie A2

21 grudnia łódzki Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji dla zadania „Poszerzenie autostrady A2 na odcinku węzeł Łódź Północ (bez węzła) – granica województwa łódzkiego i mazowieckiego o dodatkowe pasy ruchu”.

Zakres prac przygotowawczych obejmuje sporządzenie dokumentacji w zakresie materiałów do Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem decyzji DŚU oraz opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji planowanej do realizacji w systemie „Projektuj i Buduj”.

Przedmiotem inwestycji jest dobudowa po jednym pasie ruchu po wewnętrznych stronach obu jezdni istniejącej autostrady A2, z wykorzystaniem istniejącego szerokiego środkowego pasa dzielącego (pasa rozdziału), posiadającego rezerwę pod takie właśnie poszerzenie. Poszerzenie będzie dowiązane sytuacyjne i wysokościowo do nawierzchni ww. jezdni.

W ramach procesu przygotowawczego zostaną określone wstępne zasady prowadzenia prac budowlanych, zakresu akceptowalnych ograniczeń w ruchu wynikających z prac budowlanych oraz możliwości wprowadzenia czasowych organizacji ruchu, celem opracowania skoordynowanych, dla całego odcinka Warszawa – Łódź, harmonogramów prac przygotowawczych i robót, minimalizujących uciążliwości wykonania inwestycji „pod ruchem”.

Zostanie także przeanalizowana zasadność jednoczesnego prowadzenia robót na całym odcinku pomiędzy Łodzią i Warszawą. Koncepcja organizacji ruchu zostanie opracowana po podjęciu decyzji co do realizacji inwestycji.

Technologia dobudowy dodatkowego pasa oraz zakres wymiany istniejących warstw jezdni zostanie szczegółowo określony po opracowaniu analizy technicznej opracowanej na etapie prac przygotowawczych.

Autor: GDDKiA O/Łódź
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI