REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Przetarg na projekt rozbudowy drogi S1 w Sosnowcu

Katowicki Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji dla rozbudowy drogi ekspresowej S1 w Sosnowcu pomiędzy ulicą Inwestycyjną a węzłem Jęzor (o długości ok. 2,3 km).

 

Zdjęcie: GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/
Zdjęcie: GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/

Lokalizacja inwestycji

Zadanie zlokalizowane jest w ciągu istniejącej drogi ekspresowej S1 w Sosnowcu pomiędzy ul. Inwestycyjną a węzłem Jęzor (bez węzła). Z zakresu projektowania wyłączony został odcinek o długości około 450 m, obejmujący wiadukt nad rzeką Bobrek oraz torami kolejowymi wraz z dojazdami, który został przebudowany w latach wcześniejszych.

Cel

Podstawowe cele inwestycji to dostosowanie parametrów geometrycznych istniejącej drogi do parametrów technicznych drogi ekspresowej, a konstrukcji drogi i obiektów mostowych do nośności 115 kN/oś. Realizacja inwestycji przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa ruchu drogowego, warunków komunikacyjnych i środowiskowych.

Najważniejsze wymagania dla projektowanych obiektów i urządzeń

Należy zaprojektować przebudowę drogi ekspresowej S1 na przedmiotowym odcinku, przy spełnieniu następujących wymagań minimalnych:
– klasa techniczna drogi – S,  
– prędkość projektowa – zgodnie z obowiązującymi przepisami,  
– przekroje poprzeczne – 2 x 2 pasy ruchu,  
– szerokość pasa ruchu – 3,50 m,  
– szerokość pasa awaryjnego – 2,50 m,  
– szerokość pobocza gruntowego – 0,75 m lub więcej, jeżeli wynika to z warunków usytuowania urządzeń BRD lub ochrony środowiska,  
– skrajnia drogi – nie mniejsza niż 4,70 m,  
– dopuszczalne obciążenia nawierzchni – 115 kN/oś,  
– kategoria ruchu – KR7.  

Termin realizacji zamówienia

GDDKiA wymaga, aby dokumentacja została zrealizowana do 15 miesięcy od daty podpisania umowy. Obowiązkiem wykonawcy będzie również wsparcie zamawiającego na etapie przetargu na roboty budowlane wraz z udzieleniem wyjaśnień i odpowiedzi oferentom oraz pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót wykonywanych.

Kryteria wyboru oraz termin składania ofert  

Kryterium oceny ofert stanowi cena (60 proc.) oraz  doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia (40 proc.). Otwarcie ofert wyznaczono na  17 stycznia 2022  r.

Źródło finansowania 

Zamówienie jest przewidziane do finansowania ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Źródło: tekst GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA