Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Przetarg na realizację S16 Borki Wielkie – Mrągowo

14 września 2018 r. olsztyński Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na projekt i budowę drogi ekspresowej S16 Borki Wielkie – Mrągowo, wraz z budową obwodnicy Mrągowa w ciągu drogi krajowej nr 59.

Ogłoszenie przetargu było możliwe dzięki zatwierdzeniu przez Ministra Infrastruktury aneksu do programu inwestycji, zwiększającego limit środków na to zadanie do kwoty 687,3 mln zł. Konieczność przeznaczenia dodatkowych 120 mln zł na tę inwestycję wynikła ze zmiany klasy drogi z GP na S, trudnych warunków gruntowo-wodnych, budowy systemu zarządzania ruchem oraz budowy pary MOP-ów i obwodu utrzymania drogowego.

Nowa droga będzie miała 17,1 km długości – 13,1 km w ciągu S16 oraz 4 km w ciągu DK59 (obwodnica Mrągowa). Przebiegać będzie w okolicach miejscowości Borki Wielkie, Sorkwity, Nowe Bagienice, Bagienice, Marcinkowo, a następnie ominie Mrągowo od strony południowo-zachodniej. Droga na odcinku S16 będzie miała przekrój dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, natomiast na przebiegu obwodnicy Mrągowa w ciągu DK59 będzie to droga o przekroju w większości jednojezdniowym (1×2). Dostęp do drogi ekspresowej będzie możliwy tylko przez węzły drogowe: Sorkwity, Bagienice i Mrągowo.

Jednym z kryteriów oceny ofert będzie czas realizacji. Prace projektowe i roboty budowlane, wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, powinny zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 39 miesięcy od daty zawarcia umowy. Minimalny termin realizacji inwestycji wynosi 36 miesięcy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Oprócz czasu realizacji przyjęto kryteria oceny ofert: cena, właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni, równość podłużna nawierzchni, personel wykonawcy. Ponadto w ocenie ofert uwzględniane będzie podkryterium środowiskowe – zagospodarowanie gruntu rodzimego.

Budowa nowej drogi skróci czas przejazdu między Olsztynem i Ełkiem oraz zwiększy bezpieczeństwo na drodze. Dzięki budowie obwodnicy z Mrągowa zostanie wyprowadzony ruch tranzytowy, który powoduje znaczną uciążliwość dla mieszkańców – wypadki, hałas, spaliny i wibracje.

Inwestycja będzie kolejnym etapem rozbudowy drogi ekspresowej S16. Szesnastka to główny szlak komunikacyjny Warmii i Mazur w układzie równoleżnikowym. Ma znaczenie międzynarodowe, krajowe i regionalne. Jest to główna regionalna droga ze wschodu na zachód, łącząca najważniejsze ośrodki regionalne (Suwałki, Augustów, Ełk, Mrągowo, Olsztyn, Iława, Ostróda), z trasami układu południkowego. W przyszłości S16, wraz z układem dróg Via Baltica, S5 i A2 przejmie tranzyt między zachodnią Europą a państwami nadbałtyckimi.

W fazie przygotowawczej jest następny etap rozbudowy tej drogi. W trakcie opracowania są materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentacja techniczna do zlecenia budowy w systemie PIB dla drogi S16 Mrągowo – Orzysz – Ełk o długości ok. 80 km. Dokumentacja będzie gotowa do realizacji w 202 1r. Planowane lata realizacji to 2022-25.

Autor: GDDKiA O/Olsztyn

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI