Drogi Mosty Wiadomości
1 Minuta czytania

Przetarg na remont mostu w Głuchowie

26 marca 2021 r. rzeszowski Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez potok Sawa w miejscowości Głuchów w ciągu DK94.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów
Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów
Termin składania ofert mija 12 kwietnia br. Realizacja zadania przewidziana jest w br.

Zakres inwestycji


Zamówienie realizowane w systemie „projektuj-buduj” obejmuje m.in:
– opracowanie koncepcji wraz z   projektem wykonawczym remontu mostu w tym szczególnie zabezpieczania dźwigarów i stref podparcia;
– opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót remontowych przy uwzględnieniu etapowania robót w tym konieczność ich prowadzenia pod ruchem z zachowaniem ciągłości ruchu pieszego na obiekcie;
– opracowanie koncepcji technicznej i projektu wykonawczego (przekroje poprzeczne i podłużne) zawierające zakres wszystkich prac zabezpieczających na obiekcie;
– roboty przygotowawcze, naprawa i zabezpieczenie dźwigarów oraz przyczółków;
– wymianę kostki brukowej krawężników i obrzeży na dojściach do obiektu wraz z oczyszczeniem i pomalowaniem skorodowanych balustrad;
– naprawę uszkodzonych kap chodnikowych, odtworzenie nawierzchni żywicznych na obiekcie;
– zabezpieczenie urządzeń obcych na obiekcie na czas prowadzenia prac naprawczych i zabezpieczających.

Uzasadnienie prac remontowych


Most przez potok Sawa w m. Głuchów jest w złym stanie technicznym. Na obiekcie występują uszkodzenia dźwigarów, przyczółków, nawierzchni jezdni, izolacji, chodników, kap i elementów wyposażenia elementów obiektu tj. barier, gzymsów oraz ubytki betonu. Zasadniczym celem remontu jest więc wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie bieżącej konserwacji. Remont obiektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego.

Szczegóły dotyczące postępowania przetargowego

Oferty w przetargu można składać do 12 kwietnia br. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosował będzie następujące kryteria oceny ofert: cena (60%) i kryteria pozacenowe (40%) – termin realizacji kontraktu (20%) i przedłużenie okresu gwarancji jakości (20%). Realizację zadania przewidziano na 5 miesięcy od daty podpisania umowy.

Tekst: GDDKiA O/Rzeszów
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI