REKLAMA
Drogi Wiadomości

Przetarg na rozbudowę DK94 w Olkuszu

Zainteresowani wykonawcy mogą składać swoje oferty, w ramach przetargu na rozbudowę drogi krajowej nr 94 w Olkuszu do 28 sierpnia 2018 r. Trzeba wykonać projekt i prace budowlane.

Zakres zadania obejmuje dwa etapy:
1. Etap projektowania:
– wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi w programie funkcjonalno-użytkowym wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami koniecznymi do wykonania tej dokumentacji,
– uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę, niezbędnych do wykonania robót budowlanych, w tym uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID.
2. Etap realizacji robót:
– wykonanie robót budowlanych,
– sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robót budowlanych,
– decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
W zakresie przebudowy tego odcinka oprócz podniesienia nośności jezdni będzie m.in. przebudowa 6 skrzyżowań, 5 przepustów, dróg zbiorczych, budowa sygnalizacji świetlnych, ciągów pieszo-rowerowych i zatok autobusowych. 


 
Wszystkie prace wykonać trzeba w terminie nie dłuższym niż 35 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Minimalny termin realizacji wynosi 31 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Autor: GDDKiA O/Kraków
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA