Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Przetargi na budowę dwóch odcinków S16

Olsztyński Oddział GDDKiA ogłosił przetargi na projekt i budowę drogi ekspresowej S16 pomiędzy Olsztynem i Biskupcem. To dwa odcinki o łącznej długości blisko 30 km. Oferty można składać do 20 lutego 2023 r.

 
Grafika: GDDKiA O/Olsztyn, www.gov.pl/web/gddkia-olsztyn/
Grafika: GDDKiA O/Olsztyn, www.gov.pl/web/gddkia-olsztyn/
Kryteria oceny ofert i terminy realizacji

Dla odcinka Olsztyn Wschód – Barczewo, o długości 11,4 km, złożone oferty będą oceniane według następujących kryteriów: cena (60 proc.) oraz pozacenowe (40 proc.). Na te ostatnie składają się dwa podkryteria. Pierwsze z nich to przedłużenie okresu gwarancji jakości na następujące elementy: wzmocnienie podłoża, korpus drogi, odwodnienie, nawierzchnia (z wyłączeniem warstwy ścieralnej), ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające, konstrukcje wsporcze. Drugie podkryterium to przedłużenie okresu gwarancji jakości na drogowe obiekty inżynierskie wraz ich z wyposażeniem (z wyłączeniem warstwy ścieralnej na obiektach).

Dla odcinka Barczewo – Biskupiec, o długości 18,2 km, kryteria będą miały inną wartość – cena 55 proc., a pozacenowe, które uwzględniają trzy podkryteria, 45 proc. Dwa są takie same jak w przetargu na wcześniejszy odcinek, a trzecie podkryterium jest nowością w działaniach GDDKiA. To zagospodarowanie na placu budowy pozyskanego destruktu asfaltowego.

Dla obu zadań termin realizacji zamówienia to 39 miesięcy, bez uwzględnienia okresów zimowych w okresie realizacji robót.

Zmiany w dokumentach przetargowych


W przetargach zostaną pilotażowo wdrożone zmiany w Programie funkcjonalno-użytkowym (PFU). Zmiany we wzorcowym PFU dotyczą m.in. określenia kluczowych elementów kontraktu, przekazania badań geologicznych czy identyfikacji kolizji z istniejącą infrastrukturą.

Nowe zapisy przetargowe uwzględniają także konieczność stosowania nowych technologii. Chodzi tu m.in. o maksymalne wykorzystanie destruktu asfaltowego do budowy nowych nawierzchni (przy zachowaniu wysokich parametrów jakościowych) oraz samowystarczalne oświetlenie węzłów, wykorzystujące instalacje do pozyskiwania energii odnawialnej z wykorzystaniem magazynów energii.

Zmiany w dokumentach przetargowych wynikają z ustawy z 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (wprowadza ona zmiany m.in. w ustawie Prawo zamówień publicznych) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (które obowiązuje od 21 września 2022 r.).

Co zostanie wykonane


W ramach dwóch zadań, w śladzie obecnej DK16, powstanie droga klasy S o długości blisko 30 km. Istniejąca droga zostanie dostosowana do parametrów klasy S, zarówno dzięki dobudowie drugiej jezdni, jak i przebudowie konstrukcji niektórych odcinków istniejącej drogi. Wybudowane zostaną także dodatkowe jezdnie umożliwiające obsługę przyległych terenów. Powstaną nowe węzły drogowe Wójtowo oraz Łęgajny, natomiast węzły Barczewo, Kromerowo i Biskupiec zostaną dostosowane do parametrów klasy S. Inwestycja obejmie także budowę obiektów inżynieryjnych, montaż urządzeń ochrony środowiska, w tym ekranów akustycznych, budowę przejść dla zwierząt, odwodnienia i oświetlenia drogi. Wykonany zostanie system zarządzania ruchem (SZR) wraz z systemem preselekcyjnym (stacja ciągłego pomiaru ruchu). Powstaną dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) i obwód utrzymania drogi ekspresowej w rejonie węzła Biskupiec.

Cel inwestycji

Budowa drogi ekspresowej pomiędzy Olsztynem a Biskupcem przyniesie poprawę przepustowości odcinka oraz warunków i bezpieczeństwa ruchu tranzytowego i lokalnego. Poprawie ulegną też warunki transportowe regionu poprzez zapewnienie wydajnych i bezpiecznych połączeń drogowych. Skróci się czas podróży tranzytowych w regionie, a także podróży lokalnych. Nastąpi poprawa atrakcyjności regionu warmińsko-mazurskiego.

Źródło: tekst GDDKiA O/Olsztyn, www.gov.pl/web/gddkia-olsztyn/
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI