REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Przetargi na rozbudowę DK28 i DK77 na Podkarpaciu

28 września rzeszowski Oddział GDDKiA ogłosił przetargi na rozbudowę odcinka drogi krajowej nr 28 Przemyśl – Medyka oraz odcinka drogi krajowej nr 77 Gorzyce – Wólka Pełkińska – Pełkinie.

„Rozbudowa drogi krajowej Nr 28 Zator – Medyka odc. Przemyśl – Medyka od km 351+793,00 do km 358+844,26 dł. 7,051 km wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”

Zamówienie obejmuje w szczególności realizację robót polegających m.in. na:
– rozbudowie drogi do przekroju 4 x 3,50 m (z pasem dzielącym szer. 3,50 m) z rozszerzeniem jezdni prawej do 4 pasów dla pojazdów oczekujących na odprawę graniczną od km 357+794 do około 358+375, a od km 358+446 do końca opracowania zaprojektowano 5 pasów ruchu w kierunku Ukrainy,
– korekcie trasy i niwelety drogi z wprowadzenie normatywnych łuków,
– wzmocnieniu nawierzchni do nośności 115 kN/oś,
– rozbudowie skrzyżowań z zastosowaniem dodatkowych pasów dla relacji skrętnych,
– dostosowaniu do wymogów w zakresie widoczności na zatrzymanie i wyprzedzanie,
– renowacji systemu odwodnieniowego (przebudowa i budowa rowów, przebudowa, budowa i likwidacja istniejących przepustów),
– budowie zatok autobusowych, budowie dodatkowych jezdni i zjazdów umożliwiających dostęp do terenów zlokalizowanych przy drodze,
– budowie miejsca do ważenia pojazdów (zatoka postojowa) do kontroli pojazdów,
– budowie i przebudowę oświetlenia drogi,
– budowie kanału technologicznego,
– budowie urządzeń ochrony środowiska,
– budowie lub przebudowie chodników, budowie ciągów pieszo-rowerowych,
– wykonanie oznakowania drogi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– budowie, przebudowie lub zabezpieczeniu kolidujących urządzeń infrastruktury zewnętrznej wszystkich branż występujących w obszarze inwestycji,
– inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porządkującym, takich jak wycinka i nasadzenia zieleni, rozbiórki elementów dróg istniejących, rozbiórki wiat przystankowych itp.

Zamawiający wymaga, aby roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 22 miesiące od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Minimalny termin realizacji wynosi 19 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie).

Termin składania ofert to 8 listopada 2018 r.

Rozbudowa drogi krajowej nr 77 na odcinku Gorzyce – Wólka Pełkińska – Pełkinie w podziale na części:
Cześć – 1 Przebudowa drogi krajowej nr 77 Wólka Pełkińska – Gorzyce w km 117+600 – 121+080

Obejmuje w szczególności:
– przebudowa drogi w tym (roboty rozbiórkowe, roboty zimne, podbudowy, nawierzchnie, elementy ulic, zieleń drogowa);
– przebudowa/remont istniejącego odwodnienia drogi;
– zabezpieczenie kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury podziemnej;
– wykonanie oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzeń BRD;
– budowa kanału technologicznego.

Termin realizacji 16 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych.

Cześć – 2 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 77 w km:

– 122+616 – 123+623;
– 123+900 – 124+256;
– 124+909 – 125+614;
Obejmuje w szczególności:
– opracowanie koncepcji projektowej;
– uzyskanie warunków technicznych dla zabezpieczenia istniejących sieci kolidujących z projektowaną rozbudową dróg;
– opracowanie projektu budowlanego dla rozbudowy odcinka drogi krajowej;
– uzyskanie wymaganych prawem opinii, uzgodnień, decyzji oraz zezwoleń;
– opracowanie dokumentacji projektowej – projekty wykonawcze, wielobranżowe;
– wykonanie robót budowlanych:

Termin realizacji 23 miesiące od daty zawarcia umowy. Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe

Termin składania ofert to 9 listopada 2018 r.

Autor: GDDKiA O/Rzeszów

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA