REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Rusza budowa S19 Miejsce Piastowe – Dukla

Rozpoczyna się budowa ponad 10 km odcinka drogi ekspresowej S19 Miejsce Piastowe – Dukla. Kierowcy skorzystają z nowej trasy w 2025 r. Inwestycja realizowana jest w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r.

Grafika: GDDKiA O/Rzeszów, www.gov.pl/web/gddkia-rzeszow/

Plac budowy w rękach wykonawcy

Niezwłocznie po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji (ZRID) GDDKiA przekaże plac budowy wykonawcy, firmie Strabag. W pierwszej kolejności zostanie wykonana niezbędna inwentaryzacja, wytyczenie trasy oraz punktów wysokościowych. Po przeprowadzeniu rozpoznania saperskiego i środowiskowego będzie można rozpocząć wycinkę terenów zadrzewionych i zakrzaczonych, usuwanie korzeni, karpin oraz prace archeologiczne.

Rozpocznie się też pierwszy etap robót ziemnych, obejmujący odhumusowanie terenu, wykonanie wykopów oraz nasypów. Wykonawca przystąpi do budowy dróg technologicznych oraz objazdów tymczasowych, a także wykonania wykopów oraz wzmocnień podłoża na obiektach mostowych. Równocześnie kontynuowane będą dostawy materiałów na zaplecze. Dodatkowo, wykonawca będzie realizował prace związane z wyburzeniami budynków, budową wodociągu do Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) oraz usuwaniem kolizji z sieciami gazowymi, elektroenergetycznymi, teletechnicznymi oraz wodociągowo-kanalizacyjnymi.

Zakres prac

W ramach zadania wybudowany zostanie nowy odcinek dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości 10,1 km, z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach. Powstanie także węzeł drogowy zlokalizowany w rejonie miejscowości Dukla, łączący drogę ekspresową S19 z obecną DK19 oraz drogą powiatową relacji Zręcin – Wietrzno – Zboiska (nr 1956R). Wychodząc naprzeciw wnioskom zgłoszonym przez władze samorządowe, rozwiązania projektowe węzła (węzeł typu karo) umożliwiają późniejsze włączenie do niego nie tylko drogi krajowej i drogi powiatowej, ale także drogi wojewódzkiej nr 993 relacji Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla.

Powstanie 20 obiektów inżynierskich w ciągu głównym drogi ekspresowej (trzy estakady, pięć wiaduktów, dziewięć mostów, jedno przejście dolne dla średnich zwierząt i dwa przepusty), przejście górne dla dużych zwierząt nad drogą ekspresową, a także pięć konstrukcji oporowych. Droga zostanie wyposażona w urządzenia BRD oraz ochrony środowiska. Przebudowane lub rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna oraz cieki wodne i urządzenia melioracyjne. Wybudowane zostaną również dwa Miejsca Obsługi Podróżnych na wysokości miejscowości Równe. 

Odcinek realizowany jest w systemie „Projektuj i buduj”. Wartość umowy to 478 907 636,94 zł.

Charakterystyka terenu

Odcinek drogi ekspresowej S19 Miejsce Piastowe – Dukla przebiega przez teren o złożonej budowie geologicznej. W związku z tym już na etapie opracowania Koncepcji programowej wykonano w szerokim zakresie rozpoznanie budowy geologicznej podłoża. Teren ten charakteryzuje się różnorodnym i skomplikowanym ukształtowaniem, przechodząc przez wzniesienia i doliny.

Specyficzne ukształtowanie terenu skutkuje występowaniem osuwisk i obszarów predysponowanych osuwiskowo, na których prowadzony jest monitoring osuwisk (wgłębny i powierzchniowy).

Ponadto ten odcinek S19 przebiega przez teren i obszar górniczy Bóbrka – Równe I, o intensywnej niegdyś eksploatacji ropy naftowej metodą otworową (i potencjalnie za pomocą tzw. kopanek).

Komfort i bezpieczeństwo

Dzięki budowie drogi ekspresowej S19 ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony z centrum miejscowości położonych wzdłuż istniejącej DK19. Obecnie duży ruch pojazdów powoduje znaczną uciążliwość dla mieszkańców – wypadki, hałas oraz spaliny. Nowa trasa skróci także czas przejazdu na osi północ-południe i zwiększy bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi. Wpłynie na poprawę ruchu zarówno lokalnego, jak i tranzytowego.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA