REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Salini Impregilo blisko budowy drogi S7

Wczoraj wybrano najkorzystniejszą ofertę na wykonanie projektu i budowę drogi S7 granica województwa świętokrzyskiego – Kraków, na odcinku III węzeł Widoma (bez węzła) – Kraków (z włączeniem do węzła Igołomska) o dł. ok. 18,3 km.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła włoska firma SALINI IMPREGILO S.p.A. z Mediolanu, która za cenę 1 072 497 254,94 zł ma wykonać zadanie w ciągu 34 miesięcy od daty zawarcia umowy, z gwarancją jakości na 10 lat.

Do ogłoszonego przez Oddział GDDKiA w Krakowie przetargu na projekt i budowę S7 odcinka III węzeł Widoma (bez węzła) – Kraków (z włączeniem do węzła Igołomska) złożyło oferty 11 firm, wszystkie zaproponowały 10 lat gwarancji i realizację zamówienia w 34 miesiące. Najniższą cenę ponad 1 mld 22 mln 462 tys. zł zaproponowała włoska firma Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. z Parmy. Oferta ta po przebadaniu i złożeniu wyjaśnień przez wykonawcę została odrzucona. Inwestor uznał, iż „wykonawca nie wyjaśnił w sposób wyczerpujący i wiarygodny, że zaproponowana przez niego cena jest możliwa i rynkowa” oraz „nie wywiązał się ze spoczywającego na nim obowiązku wykazania, że cena nie jest rażąco niska”.

Po dokonaniu wyboru zgodnie z prawem firmy mają 10 dni na ewentualne odwołania. Jeżeli nie będzie w tym okresie odwołań dokumenty zostaną przekazane do kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje:
– realizację drogi ekspresowej S7 jako drogi dwujezdniowej z pasem dzielącym ziemnym oraz pasami awaryjnymi,
– budowę węzłów drogowych łączących S7 z istniejącym układem komunikacyjnym,
– budowę obiektów inżynierskich w ciągu planowanej drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z nią (wraz z wykonaniem, w niezbędnym zakresie, korekty przebiegu tych dróg na odcinkach dojazdów do obiektów),
– budowę elementów odwodnienia drogi i obiektów towarzyszących,
– budowę dróg dojazdowych,
– budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
– realizację rozwiązań wynikających z oceny oddziaływania na środowisko,
– usunięci kolizji z istniejącymi obiektami budowlanym,i
– przełożenie fragmentów cieków wodnych kolidujących z droga S7,
– budowę infrastruktury technicznej stanowiącej wyposażenie techniczne drogi,
– budowę kanałów technologicznych i urządzeń infrastruktury technicznej.

Autor: GDDKiA O/Kraków

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA