Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Spotkania Rady Naukowej przy Generalnym Dyrektorze

Generalny Dyrektor zainicjował nowy cykl spotkań Rady Naukowej, w której skład wchodzą profesorowie politechnik w Polsce. Decyzją Generalnego Dyrektora w posiedzeniu Rady po raz pierwszy udział wzięli również przedstawiciele branży budowlanej.

Zdjęcie: MemoryCatcher, pixabay.com
Zdjęcie: MemoryCatcher, pixabay.com
Taki dualizm, z jednej strony praktyczne doświadczenie branży budowlanej, z drugiej bogata wiedza akademicka, mają przyczynić się do jeszcze większej efektywności działań realizowanych przez GDDKiA.

Współpraca GDDKiA z Radą Naukową ma na celu m.in. wsparcie bieżących, jak i strategicznych działań inwestycyjnych wiedzą i doświadczeniem środowiska akademickiego. Generalny Dyrektor poprosił Radę o omówienie podczas najbliższych spotkań takich aspektów jak chociażby bezpieczeństwo ruchu drogowego, technologia konstrukcji dróg szybkiego ruchu czy ustandaryzowanie obiektów inżynieryjnych.

W zakresie bezpieczeństwa Generalny Dyrektor wskazał między innymi temat bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, w tym określenia wytycznych do sposobu realizacji oraz wyznaczania lokalizacji przejść dla pieszych. Podkreślił konieczność przeprowadzenia audytu istniejących przejść na sieci dróg krajowych i oceny ich widoczności oraz oznakowania. Generalny Dyrektor poddał także pod dyskusję pozostawienie w gestii wykonawców wyboru rodzaju nawierzchni na realizowanej przez nich inwestycji. Wówczas GDDKiA opisując przedmiot zamówienia posługiwałaby się parametrami czysto technicznymi jak nośność, trwałość zmęczeniowa, właściwości przeciwpoślizgowe czy równość podłużna i poprzeczna. Wykonawcy wybierając pomiędzy „betonem” lub „bitumem” mogliby podejmować decyzję o specjalizacji w zakresie jednej z tych technologii lub rozwoju kompetencji w obydwu. Umożliwiłoby to lepsze wykorzystywanie know-how lub posiadanych zasobów wykonawców. Wypracowane w tym zakresie rozwiązanie mogłoby przyczynić się do spadku cen przy równoczesnym zachowaniu a nawet poprawie jakości.

Innowacje na drogach – to kolejne wielowątkowe zagadnienie do przebadania. Od wdrożenia bardziej intuicyjnego oznakowania, zwanego obecnie eksperymentalnym i związanej z tym potrzeby dostosowania przepisów do obecnych realiów aktywnego oznakowania dróg, w tym także komunikacji infrastruktury drogowej z pojazdami, również autonomicznymi po ładowanie indukcyjne. Do tego integracja dużych systemów KSZR i KSPO oraz lepsze wykorzystanie istniejących kanałów technologicznych, np. dla równoległej budowy sieci 5G oraz światłowodów.

Generalny Dyrektor poddał także do rozważenia kwestie ekonomii budowy dróg, pod kątem poza cenowych kryteriów ofert, jakości badań oraz geologii i geotechniki. W tych ostatnich chodziłoby głównie o znalezienie możliwości efektywniejszego badania podłoża gruntowego. Ten aspekt ma na celu ułatwienie kosztorysowania i projektowania oraz poprawę płynności późniejszej realizacji inwestycji, co przekłada się na obniżenie kosztów jej realizacji.

To tylko niektóre z tematów poruszonych podczas spotkania Rady Naukowej, których potrzebę szczegółowego omówienia i analizy wskazali Generalny Dyrektor i przedstawiciele GDDKiA. Przedstawiciele środowisk naukowych podkreślali możliwości zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wprowadzenie wytycznych dla audytorów BRD, czy jednolite i bardziej intuicyjne oznakowanie na drogach szybkiego ruchu, a docelowo na wszystkich drogach w Polsce.

Posiedzenia Rady Naukowej przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad będą się odbywały cyklicznie raz na kwartał.

Tekst: GDDKiA
Zdjęcie: MemoryCatcher, pixabay.com

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI