Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Spotkanie GDDKiA z Wykonawcami

6 marca br. odbyło się spotkanie GDDKiA z przedstawicielami generalnych wykonawców realizujących wszystkie kontrakty z PBDK oraz organizacji zrzeszających branżę budowlaną, w którym wziął udział Andrzej Adamczyk.

  
Zdjęcie: GDDKiA
Zdjęcie: GDDKiA
Celem spotkania była budowa wzajemnego zaufania po obu stronach inwestycji, przy zachowaniu pełnej kontroli realizacji inwestycji, co podkreślał Tomasz Żuchowski p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Takie spotkania mają odbywać się raz na kwartał.

Do wykonania jest określony plan. Ma to być wspólne zadanie wykonawców i zamawiającego. Plan zakłada zarówno udostępnienie niemal pół tysiąca kilometrów nowych dróg jak i dalszą budowę kolejnych kilkuset kilometrów tras. Kluczem do sprostania tym wyzwaniom jest swobodny przepływ informacji na odpowiednim poziomie.

Dyrektor Żuchowski zaapelował również, aby skupiać się na tym, co łączy strony kontraktu a nie dzieli. Przypomniał, że GDDKiA jest otwarta na szukanie rozwiązań pojawiających się problemów. Dlatego ewentualne nieporozumienia i wzajemne roszczenia należy rozwiązywać na jak najwcześniejszym etapie, tj. na placu budowy.

Wspomniał, że w poprzednich latach wiele kontraktów zostało zawartych poniżej wartości kosztorysów, przy równoległych deklaracjach wykonawców, często udowadnianych przed KIO, że ich oferty nie zawierają rażąco niskich cen. Istnieje wyraźna różnica między źle wyliczoną ofertą i w następstwie roszczeniami w trakcie realizacji inwestycji, a wystąpieniem niezależnych od wykonawcy i zamawiającego okoliczności na kontrakcie, które przekładają się na wzrost wartości realizowanej inwestycji. Dlatego wszelkie roszczenia są i będą rozpatrywane przez GDDKiA indywidualnie. W obecnym otoczeniu prawnym nie ma możliwości zastosowania automatycznego mechanizmu, dzięki któremu wszyscy wykonawcy realizujący obecnie kontrakty mogliby otrzymać dodatkowe wynagrodzenie, przewyższające to wynikające wprost z umowy. Generalna Dyrekcja jest gotowa z każdym z wykonawców prowadzić bezpośrednio konstruktywną rozmowę, która może przynieść obopólne korzyści.

Zdjęcie: GDDKiA
Zdjęcie: GDDKiA
Podczas rozmów przedstawiciele branży podnieśli m.in. kwestię pozacenowych kryteriów oceny ofert i ich nieadekwatności do realiów obecnie prowadzonych postępowań przetargowych. W odpowiedzi przypomniano, że Zamawiający liczy na przedstawienie konkretnych propozycji kryteriów pozacenowych, a nie jedynie krytykę tych obecnie stosowanych, wypracowanych przy udziale przedstawicieli branży. Podkreślono również, że istnieje wiele kanałów komunikacji, które mogą być wykorzystywane przez branżę do przedstawienia swoich pomysłów na usprawnienie realizowanych wspólnie inwestycji. Przykładem takiego kanału komunikacji jest Rada Ekspertów powołana przy Ministrze Infrastruktury. GDDKiA jest gotowa wspólnie z branżą analizować propozycje, które potencjalnie mogą usprawnić współpracę pomiędzy zamawiającym i wykonawcami, z korzyścią dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Chętnie poznamy konstruktywne propozycje i pomysły, które zostały już wstępnie przygotowane, a nie stanowią jedynie ogólnych przemyśleń czy sugestii. Musimy pamiętać, że negatywna krytyka, która nie zawiera w sobie elementu konstruktywnego, nie zmieni sytuacji na rynku.

Na spotkaniu dyrektor Żuchowski zaproponował, aby jednym z nowych narzędzi wspierających wykonawców stała się praktyka organizowania spotkań zamawiającego z firmami budowlanymi po ogłoszeniu postępowań przetargowych na duże lub skomplikowane inwestycje. Celem tych spotkań byłoby omówienie, na odpowiednio wczesnym etapie, wątpliwości pojawiających się po stronie branży w związku z danym postępowaniem przetargowych. Efektem takich spotkań miałoby być eliminowanie zbędnych ryzyk po stronie potencjalnych wykonawców, a tym samym uniknięcie sztucznego podnoszenia wartości składanych ofert i dzięki temu zwiększenie szansy na wyłonienie wykonawcy, bez potrzeby unieważniania postępowań. Takie spotkania pozwolą również na uniknięcie ewentualnych nieporozumień także na etapie realizacji danej inwestycji.

W trakcie spotkania padła również deklaracja, że zamawiający będzie kontynuował serię spotkań roboczych zarówno z urzędami wojewódzkimi, jak i regionalnymi dyrekcjami ochrony środowiska, aby współpraca pomiędzy wszystkimi stronami zaangażowanymi w proces inwestycyjny przebiegała sprawnie i efektywnie, z korzyścią dla wszystkich.

Tekst i zdjęcia: GDDKiA

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI