REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

STRABAG Infrastruktura Południe dokończy budowę S7 Lubień – Naprawa

GDDKiA wybrała ofertę spółki STRABAG Infrastruktura Południe jako najkorzystniejszą w przetargu na kontynuację budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Lubień – Naprawa.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Kraków
Zdjęcie: GDDKiA O/Kraków
Wartość oferty to 74 533 170,01 zł. Firma zadeklarowała, że wykona wszystkie niezbędne prace w ciągu ośmiu miesięcy.

Jeżeli w ciągu 10 dni nie wpłyną odwołania od pozostałych firm, które złożyły oferty w przetargu, po wypełnieniu wszystkich formalności zostanie podpisana umowa.

Co trzeba zrobić, by kierowcy pojechali prawą jednią?


Zakres inwestycji obejmuje prace przygotowawcze, naprawcze, dokończenie budowy prawej jezdni odcinka drogi ekspresowej S7 Lubień – Naprawa o długości ok. 7,6 km, miejsc obsługi podróżnych MOP Lubień i MOP Krzeczów, dojazdów technologicznych, systemu odwodnienia pasa drogowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Zabezpieczone muszą zostać skarpy głębokich wykopów, a na czas wykonywania robót zapewniony powinien być dojazd do wszystkich działek sąsiadujących z pasem drogowym. Trzeba dokończyć budowę lub przebudowę sieci infrastruktury technicznej i wykonać urządzenia ochrony środowiska (ekrany, urządzenia oczyszczania wód).

Lewą jezdnią S7 na tym odcinku kierowcy mogą przejeżdżać w dwóch kierunkach od 20 grudnia 2019 r. Prawa jezdnia nie została ukończona. 17 lipca 2020 r. GDDKiA odstąpiła od umowy z poprzednim wykonawcą, konsorcjum IDS-BUD i ALTIS-HOLDING, ponieważ mobilizacja wykonawcy nie wskazywała na możliwość zakończenia budowy prawej jezdni w terminie określonym w aneksie do umowy, czyli do końca października 2020 r. Pomimo licznych działań GDDKiA, skierowanych do wykonawcy, nie doszło do wznowienia i prowadzenia prac w wymaganym zakresie po zakończeniu okresu zimowego (trwał do 15 marca 2020 r.).

Wykonawca nie posiadał odpowiedniego potencjału sprzętowego i kadrowego, a także środków do kontynuacji robót. W trybie przewidywanym w umowie, czyli na podstawie Subklauzuli 15.1 Warunki Szczególne Kontraktu, wezwaliśmy wykonawcę do poprawy, w tym do wykonania szeregu ściśle określonych zakresów robót, w terminie do 10 czerwca 2020 r. wykonawca nie wywiązał się z większości postawionych przed nim wymagań:
– brak wymaganego postępu robót,
– narastające opóźnienia,
– nieprawidłowości w rozliczaniu podwykonawców.

W efekcie 17 lipca br. odstąpiliśmy od umowy i rozpoczęliśmy przygotowania do ogłoszenia przetargu na kontynuację budowy.

28 sierpnia 2020 r. do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wysłaliśmy ogłoszenie o przetargu.

Z przetargu na kontynuację budowy wyłączono dokończenie estakady w Lubniu


1 września 2020 r. GDDKiA podpisała umowę na kontynuację budowy estakady w ciągu drogi ekspresowej S7 na odcinku Lubień – Naprawa z dotychczasowym jej wykonawcą, polską firmą TBM. W ramach umowy wykonawca ma dokończyć budowę estakady zgodnie z wydaną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i dokonać odbioru robót budowlanych po ich zakończeniu. Koszt prac po negocjacjach wyceniony został na 42 229 809,81 zł.

Termin zakończenia robót określono na 12 miesięcy i 15 dni od daty podpisania umowy. Do czasu realizacji wliczony zostanie okres zimowy (tj. od 16 grudnia do 15 marca). Umowa została zawarta na podstawie przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki, po zakończonej kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Przed podpisaniem umowy na kontynuację budowy estakady przeprowadzone były badania ciągłości pali pod podpory estakady. Badania nie wykazały żadnych uszkodzeń i przemieszczeń pali. Stwierdzono, że zachowana jest ciągłość i nośność pali. Przystąpiono do prac przy zbrojeniach i betonowaniu kolejnych segmentów estakady. Rozpoczęła się też budowa brakującej podpory obiektu. Prace wykonywane są zgodnie z harmonogramem.

Źródło: GDDKiA O/Kraków
 
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA